Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 909 | 5-15

Article title

Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych

Title variants

EN
The Evolution of the Conceptual Scope of Marketing and Changes in the Areas, Methods and Techniques of Research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł został poświęcony dokonującym się w badaniach marketingowych zmianom, które zostały wywołane rozwojem dyskursu marketingowego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter marketingu, który sprawia, że rozwija się on jako nauka wieloparadygmatyczna, istotne jest ukazanie zagadnień zastosowania paradygmatów nauk społecznych w marketingu i badaniach marketingowych, w tym paradygmatu neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowego, interpretatywno-symbolicznego, paradygmatu radykalnego strukturalizmu oraz paradygmatu postmodernistycznego. Kierunki rozwoju badań marketingowych przedstawione zostały także w kontekście rosnących oczekiwań wobec nich związanych z coraz większą zmiennością otoczenia rynkowego oraz wykorzystywaniem w badaniach marketingowych nowych technologii, które zwiększają możliwości pozyskiwania informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
This paper examines the ongoing changes in marketing research brought about by the development of marketing discourse. Given the interdisciplinary character of marketing, which has made such research develop as a multi-paradigmatic science, it is important to show the applications of social studies paradigms to marketing and marketing research, including the neopositive-functional-systematic, the interpretative-symbolic, the radical structuralist and the postmodernist paradigms. How marketing research is developing is also shown in the context of expectations rising as a result of ever greater changes in the market and the use of new technologies in marketing research, which broaden the possibilities for gathering information for business management.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Badań Marketingowych, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Badań Marketingowych, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland

References

 • Badania jakościowe. Metody i narzędzia [2012], red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Flick U. [2010], Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Flick U. [2011], Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karcz K. [2004], Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 • Kuhn T.S. [2009], Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 • Lüders C., Reichertz J. [1986], Wissenschaftliche Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum: Bemerkungen zur Entwicklung qualitativer Sozialforschung, „Sozialwissenschaftliche Literaturrundschau”, nr 12.
 • Sagan A. [2012], Paradygmaty w marketingu – próba syntezy, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Silverman D. [2008], Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Wilkie W.L., Moore E.S. [2003], Scholarly Research in Marketing: Exploring the „4 Eras” of Thought Development, „Journal of Public Policy and Marketing”, nr 2, http://www.uta.fi/jkk/opiskelu/oppiaineet/markkinointi/kaytannot/Scolarly%20Research%20in%20Marketing.pdf (dostęp: 20.12.2012).
 • Żabiński L. [2006], Paradygmaty nauk społecznych a ich wykorzystanie w badaniach naukowych systemów zarządzania marketingowego [w:] Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1107, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01e7275a-8a0f-41c8-9b5f-ff3d4ad88be4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.