Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 66-75

Article title

Local government in the local economy

Content

Title variants

PL
Samorząd terytorialny w gospodarce lokalnej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Today, local government must not only create the appropriate conditions and climate for the implementation of the tasks imposed on it, but must also be an economic entity actively participating in managing the local economy. In light of analyses of the average local government’s scope of activities, it is clear that there is an increasing lack of complementarity in strategic decisions, and growing disparities or errors of local authorities, which become barriers to local development. This fact often leads to economic and social stagnation. Frequently the effectiveness of local government structures does not go hand in hand with economic rationality, which attracts social criticism. Under these conditions, the role of local government should change in local economy management with a focus on, among others, creative capital, whose task will be to expand the impact of the local economy on other areas. In addition, local government makes the local development policy more flexible, in particular the social policy towards strengthening local communities.
PL
Samorząd terytorialny musi aktualnie nie tylko stwarzać odpowiednie warunki do wykonywania nałożonych na niego zadań, ale także być podmiotem gospodarczym aktywnie uczestniczącym w zarządzaniu lokalną gospodarką. Z analiz zakresu działań przeciętnego samorządu wynika brak komplementarności w decyzjach strategicznych między poszczególnymi jednostkami (gminami, powiatmi, województwami), a także zwiększające się dysproporcje w poziomie dochodów obywateli lub błędy władz lokalnych, które stają się barierami w rozwoju lokalnym. Często prowadzi to do stagnacji gospodarczej i społecznej. Niejednokrotnie skuteczność struktur samorządowych nie idzie w parze z racjonalnością gospodarczą, co wywołuje krytykę społeczną. W tych warunkach rola samorządu w zarządzaniu lokalną gospodarką powinna się zmienić –– powinna ona uwzględniać m.in. kapitał kreatywny, którego zadaniem będzie zwiększenie wpływu lokalnej gospodarki na inne obszary. Ponadto samorządy powinny prowadzić elastyczną lokalną politykę rozwoju, głównie politykę społeczną, w celu wzmocnienia lokalnych społeczności.

Year

Issue

19

Pages

66-75

Physical description

References

 • Adamowicz M. (ed.), 2003, Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, t. I, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Bauman Z., 1967, Struktura władzy społeczności lokalnej. Konceptualizacja badań, Studia Socjologiczno- Polityczne, no. 12.
 • Blakely J.E., 1989, Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Sage Library of Social Research 168, Sage Publication, London.
 • Brol R., 1996, Praktyka planowania strategicznego w skali lokalnej – studium przypadku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no. 734.
 • Broszkiewicz R., 1990, Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym, [in:] B. Gruchman, J. Tarajowski (eds.), Rozwój lokalny w teorii i praktyce, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Planowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dziekański P., Pawlik A., 2011, Gospodarka lokalna i regionalna – wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce:
 • Ferens A., Macek I., 2000, Proces decyzyjny w strukturach władzy lokalnej, [in:] L. Labuda (ed.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, Wrocław.
 • Łuczyszyn A., 2008, Specyfika lokalnej polityki rozwoju, Przegląd Historyczno-Politologiczny, no. 1/2008.
 • Łuczyszyn A., 2011, Lokalna przestrzeń publiczna w gospodarce kreatywnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 241.
 • Owsiak S., 2009, Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczczecińskiego, no. 526.
 • Patrzałek L., 2009, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczczecińskiego, no. 526.
 • Pretty J., 1999, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • Sikora J., 2001, Lokalne układy społeczne, [in:] S. Wykrętowicz (ed.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Suchocka-Krysiak H., 2007, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Szlaska A., Kotlińska J., 2008, Wpływ władz lokalnych na rozwój przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczczecińskiego, no. 532.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1990, Planowanie rozwoju lokalnego, [in:] B. Gruchman, J. Tarajowski (eds.), Rozwój lokalny w teorii i praktyce, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Planowania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01ec849d-596d-4edf-8bc5-079540dcd516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.