PL EN


2018 | 3(59) | 9–21
Article title

Immunitet państwa w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia procesowe

Content
Title variants
EN
Immunity of the State in court examination of civil law cases – selected procedural issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A dominant view that a foreign state uses immunity in court examination of civil law cases deserves acceptance. This is the so-called limited immunity. The immunity of a foreign state in court examination of civil law cases and matters related to its examination should not be regulated in domestic law, including the Code of the Civil Procedure. Solutions for pursuing claims before national courts from a foreign state cannot be limited only to the issue of regulation of state immunity and the possibility of its waiving by the foreign state, but they also should cover issues related to the subsequent execution of a judgement delivered in such proceedings.
Year
Issue
Pages
9–21
Physical description
Contributors
 • Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
References
 • 1. Ciszewski J., Glosa do postanowienia SN z 11 stycznia 2000 r., sygn. akt I PKN 562/99, OSP 2000, nr 11.
 • 2. Gruszczyński K., Czy Niemcy mogą być pozywane w Polsce w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 2010 r.?, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2012, nr 2(4).
 • 3. Grzegorczyk P., Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 • 4. Guinchard S. i in., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procčs, Paris 2005.
 • 5. Jakubowski A., Immunitet państwa. Ius cogens a ochrona dziedzictwa kultury – uwagi krytyczne w świetle wyroku MTS z 3.2.2012 r., Niemcy v. Włochy, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, t. XII, nr 4.
 • 6. Jauering O., Zivilprozessrecht, München 2003.
 • 7. Misiuk-Jodłowska T. (w aktualizacji K. Weitz) [w:] J. Lapierre i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.
 • 8. Olas E., Immunitet jurysdykcyjny państwa w wybranych orzeczeniach sądów krajowych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, t. X.
 • 9. Paulus Ch.G., Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Zwangvollstreckung und Europäisches Zivilprozessrecht, Berlin 2010.
 • 10. Rechberger W.H., Simotta D.A., Grundriss des österreichischen Zivilpprozessrechts. Erkenntnisverfahren, Wien 2010.
 • 11. Siedlecki W., Powództwo obcego państwa i przeciw obcemu państwu przed sądami polskimi, „Palestra” 1936, nr 5.
 • 12. Sutor J., Immunitet państwa, Warszawa 2011.
 • 13. Sutor J., Immunitet państwa i immunitet dyplomatyczny a ściganie i karanie zbrodni o charakterze międzynarodowym w świetle statutu rzymskiego, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 11/12.
 • 14. Sutor J., Immunitet dyplomatyczny i immunitet państwa, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 4.
 • 15. Walasik M., Analogia w prawie procesowym cywilnym, Warszawa 2013.
 • 16. Wasiński M., Immunitet państwa a jurysdykcja terytorialna (na tle orzeczenia SN w sprawie Natoniewski v. RFN), „Państwo i Prawo” 2012, z. 10.
 • 17. Weitz K., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
 • 18. Weitz K. [w:] J. Lapierre i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.
 • 19. Wengerek E., Immunitet egzekucyjny państw obcych, „Studia Prawnicze” 1967, nr 17.
 • 20. Wyrozumska A., Polskie sądy wobec immunitetu państwa obcego, „Państwo i Prawo” 2000, z. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01ef6c24-e17c-4bf3-ae5b-bafd796f8acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.