Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 25 | 83-100

Article title

Personalistyczny wymiar – ogłoszonego przez Jezusa – bliskiego panowania Boga

Content

Title variants

EN
Personalistic dimension of God’s reign announsed by Jesus

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Temat królestwa Bożego, zakorzeniony w Starym Testamencie wskazuje na oryginalność orędzia Jezusa, odnoszącego się do panowania Boga. Jezus głosił bliskie nadejście królestwa Bożego, wykładając jego ideę w przypowieściach kieruje ją ku swojej osobie, ukazując Boga zainteresowanego poszczególnymi ludźmi, rzeczywistością osób, sprawami ich ludzkiego wnętrza. Ten personalistyczny wymiar przedstawia między innymi encyklika Redemptoris missio, w której według Jana Pawła II panowanie Boga jest osobą, osobą Jezusa Chrystusa. Zarówno społeczny jak i jednostkowy, osobowy wymiar Królestwa Bożego skłania do uaktywnienia możliwości drzemiących w osobie i ich konfrontacji z prawdą o Bogu i człowieku.
EN
The fact that the „Kingdom of God” issue is rooted in Old Testament, indicates the originality of the kerygema by Jesus concerning the God’s lordship. Preaching about the imminent arrival of the „Kingdom of God”, Jesus directs this idea towards himself, to show the God’s interest in each human individual – the person’s world and the deepest concerns. For instance, John Paul II addresses this personal dimension in the encyclical letter „Redemptoris missio”, where the God’s lordship means the person – and the person is Jesus Christ. Both social and personal-individual dimensions of the „Kingdom of God” provides inspiration for activating dormant resources and possibilities in a person to be confronted with the truth about God and man

Year

Issue

25

Pages

83-100

Physical description

References

 • Bartnicki R., Królestwo Boże w wypowiedziach Jezusa, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 165-182.
 • Bednarz M., Warunki osiągnięcia Królestwa Niebieskiego według Ewangelii Mateusza, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 143-156.
 • Brzegowy T., Królestwo Boże w Psalmach, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 105-128.
 • Dodd C. H., Przypowieści o Królestwie, Warszawa 1981.
 • Flis J., Królestwo Boże w świetle egzorcyzmów Jezusa, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 207-238.
 • Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Częstochowa 2013.
 • Góralczyk P., O większą sprawiedliwość w ekonomii i polityce, „Communio” 20 (2000) nr 5, s. 110-129.
 • Homerski J., Idea królestwa Bożego w księdze Daniela, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 51-62.
 • Jan Paweł II., Encyklika „Redemptoris missio”. O stałej aktualności posłania misyjnego, Wrocław 1995.
 • Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań-Warszawa 1981.
 • Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999.
 • Langkammer H., Królestwo Boże w przepowiadaniu Jezusa, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym , [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 135-142.
 • Lemański J., Królestwo Boże w Starym Testamencie, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 13-30.
 • Łach S., Królestwo Boże w psalmach, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 63-108.
 • Napiórkowski A. A., Królestwo Boże jest (i nie jest) Kościołem, [w:] Królestwo Boże a Kościół, [red.] M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2012, s. 83-102.
 • Neumann J., Idea panowania Boga w świetle Jezusowego orędzia o królestwie Bożym, „Studia Warmińskie” XXXVIII (2001), s. 81-95.
 • Paciorek A., Biblijne orędzie o Królestwie Bożym, Zarys problematyki, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 7-12.
 • Parchem M., Władza Boga a imperia ziemskich królów. Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela,[w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 59-87.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.
 • Romaniuk K., Elementy eklezjologiczne w soteriologii św. Pawła, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 195-200.
 • Rosik M., Rysy eschatologicznego Królestwa Bożego w Pawłowej nauce o zmartwych-wstaniu (1Kor 15,1-58), [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 239-256.
 • Rusecki M., Królestwo Boże w funkcji eklezjotwórczej w świetle Lumen Gentium, [w:] Scripturae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 323-342.
 • Sienkiewicz E., Od wspólnoty do wspólnoty i od paschy do paschy, Szczecin 2014.
 • Sienkiewicz E., Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013.
 • Sobór Watykański II, Apostolicum actuositatem, pkt 7, http://www.kns.gower.pl/vaticanum/apostolicam.htm (12.11.2015).
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Poznań 2002.
 • Stachowiak L., Królestwo Boże w najstarszych tradycjach Starego Testamentu, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 11-16.
 • Synowiec J., Jerozolima stolicą uniwersalnego królestwa Jahwe, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 17-34.
 • Szczur P., Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, [w:] Króle-stwo Boże a Kościół, [red.] M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski, Kraków 2012, s. 33-66.
 • Walkusz J., Idea Chrystusa Króla i Jego Królestwa w dziejach Kościoła, [w:] Scriptu-rae Lumen, [red.] A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 439-462.
 • Zawiszewski E., Książę Pokoju w królestwie Dawida, [w:] Królestwo Boże w Piśmie Świętym, [red.] S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976, s. 35-42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01f3a33e-080f-4891-aa1a-1d47af4ecd94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.