Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 161-174

Article title

The “Ignored Challenge”, Urban Sprawl and its Negative Impacts in Poland: A Comparison between the EU and U.S.

Authors

Title variants

PL
„Zignorowane wyzwanie”, nieład urbanizacyjny i jego negatywne skutki w Polsce: ujęcie porównawcze między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urban sprawl is an important problem in Poland and in the EU, as well as in the US. This article analyzes the concept of urban sprawl, its drivers, its negative environmental, social and economic impacts in the EU context, using Poland as a case study. The research explores the possible ways of controlling urban sprawl and promoting more compact cities through a smart public intervention, protecting the relevant (and sometimes contrary) public interest involved, taking into account American developments like New Urbanism and Smart Growth and some EU experiences.
PL
Nieład urbanizacyjny to ważki problem w Polsce i Unii Europejskiej, a także w USA. Niniejszy artykuł analizuje koncepcje nieładu urbanizacyjnego, jego motywy i negatywne efekty środowiskowe, socjalne i ekonomiczne w kontekście UE, posługując się jako studium przypadkiem Polski. Badania dotyczą możliwych sposobów kontroli nieładu urbanizacyjnego i promowania niewielkich miast przez właściwe interwencje publiczne, ochronę dobrze rozumianego interesu publicznego, biorąc także pod uwagę doświadczenia amerykańskie takie jak Nowa Urbanistyka i Inteligentny Rozwój oraz niektóre doświadczenia europejskie.

Journal

Year

Volume

63

Pages

161-174

Physical description

Contributors

author
  • University of Barcelona

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01f7a72f-c38f-4ed2-ba2a-7898ac377593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.