PL EN


Journal
2016 | 63 | 161-174
Article title

The “Ignored Challenge”, Urban Sprawl and its Negative Impacts in Poland: A Comparison between the EU and U.S.

Authors
Title variants
PL
„Zignorowane wyzwanie”, nieład urbanizacyjny i jego negatywne skutki w Polsce: ujęcie porównawcze między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Urban sprawl is an important problem in Poland and in the EU, as well as in the US. This article analyzes the concept of urban sprawl, its drivers, its negative environmental, social and economic impacts in the EU context, using Poland as a case study. The research explores the possible ways of controlling urban sprawl and promoting more compact cities through a smart public intervention, protecting the relevant (and sometimes contrary) public interest involved, taking into account American developments like New Urbanism and Smart Growth and some EU experiences.
PL
Nieład urbanizacyjny to ważki problem w Polsce i Unii Europejskiej, a także w USA. Niniejszy artykuł analizuje koncepcje nieładu urbanizacyjnego, jego motywy i negatywne efekty środowiskowe, socjalne i ekonomiczne w kontekście UE, posługując się jako studium przypadkiem Polski. Badania dotyczą możliwych sposobów kontroli nieładu urbanizacyjnego i promowania niewielkich miast przez właściwe interwencje publiczne, ochronę dobrze rozumianego interesu publicznego, biorąc także pod uwagę doświadczenia amerykańskie takie jak Nowa Urbanistyka i Inteligentny Rozwój oraz niektóre doświadczenia europejskie.
Journal
Year
Volume
63
Pages
161-174
Physical description
Contributors
author
  • University of Barcelona
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01f7a72f-c38f-4ed2-ba2a-7898ac377593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.