PL EN


2014 | 62 | 10: Glottodydaktyka | 045-054
Article title

Jak uczyć języka? Piosenka w pracy na lektoracie języka polskiego jako obcego.

Title variants
EN
How to Teach a Foreign Language? The Use Songs in Teaching Polish as a Foreign Language.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na efektywne nauczania języków, w tym polskiego jako obcego, ma wpływ wiele czynników. Przygotowując zajęcia, lektor każdorazowo musi więc dopasowywać materiały do celów, jakie sobie założy, poziomu studentów, ich potrzeb i ogólnie pojętych kompetencji. Powszechnie wiadomo, że dziś standardowy podręcznik jest niewystarczający, aby nie tylko nauczyć obcokrajowca polskiego, ale zainteresować go konkretnymi zagadnieniami, pokazać mu użyteczność form czy struktur gramatycznych. Wydaje się, że wykorzystanie piosenki na lektoracie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W literaturze przedmiotu wyróżnia się najróżniejsze role utworów muzycznych w procesie dydaktycznym, wymienia się warunki, jakie owy utwór powinien spełniać, aby być wartościowym narzędziem glottodydaktycznym, proponuje się wiele ćwiczeń, które można zaproponować cudzoziemcom, podporządkowując je odrębnym celom i potrzebom. Poza wieloma kryteriami wyboru piosenki, jej aktualność powinna być jednym z warunków podstawowych. Niestety, w nauczaniu polskiego jako obcego można dostrzec, że to element drugorzędny, na który autorzy podręczników czy nauczyciele nie zwracają uwagi. Zwykle proponuje się utwory starsze, a tym samym obce tekstowo i muzycznie studentom, przyzwyczajonym do muzyki nowoczesnej. Warto więc każdorazowo na zajęcia przygotować, to co jest w danym momencie popularne wśród młodych ludzie, czego słuchają na co dzień i co da, cudzoziemcowi, poczucie, że język polski przyda mu się w codziennym życiu. Oczywiście, często są to utwory mało wartościowe pod względem muzycznym czy językowym, ale przy odpowiednim ich opracowaniu mogą stać się dobrym materiałem dydaktycznym. Na poziomach najniższych można zrezygnować z piosenek ambitnych, reprezentujących trudne nurty muzyczne, a zaproponować coś aktualnego, nawet jeśli będzie odbiegać to od gustu i poczucia estetyki samego lektora.
EN
The effective language teaching, Polish language teaching included, depends on a number of factors. Each time a teacher prepares his or her classes, he or she must adjust the teaching resources to the objectives, students’ proficiency level, their needs and general competencies. It is a common knowledge that a standard coursebook is not sufficient a tool to teach a foreigner Polish language and arouse his or her interest in particular issues, or to show the usefulness of grammar forms or structures. It seems that the use of songs in a language class is something that may do the trick. The specialist literature regarding the subject describes various roles of music in the learning process, enumerates the conditions which should be met by a piece of music to be a worthy language teaching tool, introduces a number of exercises for foreign students, adjusting them for different goals and needs. Apart from a vast number of criteria for the selection of a song, its topicality should be one of the most pertinent prerequisites. Unfortunately, as may be observed in Polish as a foreign language teaching, it is an element of lesser importance, overlooked by coursebook authors and teachers. Students used to modern music have to listen to older songs, which are obsolete in the manner of lyrics and musical styles. Thus it is worthwhile to select each time the music currently popular among the young students, the kind of which they usually listen to, which will assure them that Polish will be useful for them in everyday life. Obviously, such songs have often little artistic or linguistic value, however, with proper elaboration of exercises, they could prove themselves a worthy didactic tool. At the lower course levels a teacher may introduce current and well-known songs instead of numbers with ambitious lyrics and complex melodies, even though it may not agree with the teacher’s taste or the concept of aesthetics
References
  • Bourkane-Rotter A.: „Ładne słowo to...” – jak bawić się językiem, słuchając Marii Awarii, w: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 139-146.
  • Janowska I.: Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2001.
  • Kajak P.: Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A, Seretny, Kraków 2008, s. 291-292.
  • Lipińska E.: Księżyc w butonierce, Kraków 2004.
  • Madeja A., Morcinek B.: Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007.
  • Majkiewicz A., Tambor J.: Śpiewająco po polsku, Katowice 2006.
  • Piskozub-Siek T., Wach A.: Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego, Poznań 2006.
  • Seretny A., Lipińska E.: ABC metodyki nauczani języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.
  • Tworek-Majewska A.: Szura, szumi i szeleści, Wrocław 2010.
  • www.tekstowo.pl [dostęp 15.06.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01fabdcc-5301-4a5b-9626-c135760f52ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.