PL EN


2015 | 25 | 169-180
Article title

Tajemnica spowiedzi świętej w prawie kanonicznym, polskim procesie cywilnym i karnym

Authors
Content
Title variants
EN
The secret confession in canon law, Polish civil and criminal process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie jest próbą usystematyzowania funkcjonowania instytucji tajemnicy spowiedzi w polskim systemie prawnym i jego wpływu na prawo procesowe. W pierwszej kolejności autor wskazuje na uregulowania obowiązujące na gruncie prawa kościelnego, a następnie określa istotę indywidualnej spowiedzi i w jaki sposób kształtuje ona procedowanie przed polskimi sądami powszechnymi. W kolejnej części analizie poddane zostają kwestie ściśle związane z przesłuchaniem kapłana w charakterze świadka na okoliczności, o których powziął wiedzę w trakcie sakramentu spowiedzi na gruncie procesu karnego, gdzie ta okoliczność stanowi absolutny zakaz dowodowy. Z kolei proces cywilny przewiduje jedynie, iż informacje objęte tajemnicą spowiedzi stanowią jedynie podstawę do odmowy składania zeznań. W ostatniej części autor wskazuje na korelację między przepisami polskiego ustawodawcy i unormowaniami kodeksu prawa kanonicznego.
EN
Develop an attempt to systematize the functioning of the institution secret confession in the Polish legal system and its impact on procedural law. The first attempts to define this structure to indicate the regulations then in canon law. Are then discussed the various regulations in the Code of Criminal Procedure, where the priest hearing the circumstances are subject to an absolute prohibition of confession evidence and the Code of Civil Procedure, where the secret of confession is the only basis for refusing to testify by a cleric listened as a witness. In the final part the author indicates the correlations between the laws of the Polish legislator, and unormowaniami law code of canon law.
Year
Issue
25
Pages
169-180
Physical description
References
 • Kodeks prawa kanonicznego (Corpus Iuris Canonici) ogłoszony powagą papieża Jana Pawła II dnia 25 stycznia 1983 roku dekretem Sacrae disciplinae leges, promulgo-wanego w Acta Apostolicae Sedis (vol. LXXV, Pars II).
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warsza-wie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 12).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1937 roku, sygn. akt I K 454/37, OSNK 1938, Nr 1, poz. 11.
 • Grzegorczyk T., Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego, Lex 2015.
 • Knoppek K., Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, Legalis 2015.
 • Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 2004.
 • Paprzycki L., Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego, Lex 2015.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Jagodziński H. M., Historia i kompetencje Penitencjarii Apostolskiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 12 (2013), s. 129-154.
 • Jurzyk M., Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i du-chownego, „Radca Prawny” 2 (2004), s. 67-81.
 • Pachnik K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, „Proku-rator” 47 (2011), nr 3, s. 52-59.
 • Pastuszko M., Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania, „Prawo kanonicz-ne” 39 (1996), nr 1-2, s. 17-67.
 • Rakoczy B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i admini-stracyjnym, „Przegląd Sądowy” 11-12 (2003), s. 125-136.
 • Skonieczny O. P., Pojęcie dobrego imienia (bona fama) w Kodeksie prawa kanoniczne-go z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220, „Prawo kanoniczne” 52 (2009), nr 1-2, s. 59-84.
 • Szyran J., Tajemnica spowiedzi, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 16 (2011), nr 1, s. 24-25.
 • Urbański A., Pięknie u Nepomuca, „Gość Gdański” 6 (352), s. 1-2.
 • http://mateusz.pl/czytelnia/js-tspowiedzi.htm
 • http://natemat.pl/52507,ponad-35-mln-katolikow-w-polsce-najwiekszy-odsetek-na-swiecie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02021de4-a324-479e-827e-4125e52a78ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.