Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 27 | 3 English Online Version | 71-85

Article title

The Procedural Status of the Provincial Inspector of Monuments in Civil Proceedings in the Light of Legislative Changes

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents considerations on the procedural status of the provincial inspector of monuments in civil proceedings against the background of the recent legislative changes. The procedural rights of the monuments protection authority in civil proceedings are set out in art. 95 of the act on the protection and care of monuments. As a result of the newly introduced act on the restitution of the national cultural property into the Polish legal system, this provision has been modified by removing the provincial inspector of monuments from the catalogue of monuments protection authorities authorised to use the procedural means of monuments protection in civil proceedings. Despite the understandable need to fill in the legal gap enabling the return of seized cultural goods, the recent amendment still provides a platform for academic polemics.

Contributors

References

 • Broniewicz, Witold, Andrzej Marciniak, and Ireneusz Kunicki. Postępowanie cywilne w zarysie. Warsaw: LexisNexis, 2014.
 • Cioch, Paweł and Joanna Studzińska. Postępowanie cywilne. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016.
 • Ereciński, Tadeusz. “O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego.” Państwo i Prawo4 (2004): 3–10.
 • Franusz, Anna. “Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby.” Prokuratura i Prawo 9 (2016): 109–30.
 • Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. “Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako strony w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane.” Polski Proces Cywilny 3 (2015): 356–82.
 • Golat, Rafał. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2004.
 • Gredka, Iwona. “Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.” In Prawo ochrony zabytków, edited by K. Zeidler, 441–50. Warsaw–Gdańsk: Wolters Kluwer, 2014.
 • Gwoździewicz, Paulina. “Ograniczenia prawa własności zabytków.” Roczniki Administracji i Prawa 9 (2009): 111–30.
 • Harla, Andrzej G. “Uprawnienie prokuratora do wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej (art. 7 k.p.c.) – uwagi de lege lata i de lege ferenda.” Palestra 3–4 (2006): 35–37.
 • Informacja o wynikach kontroli. Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Accessed July 10, 2017. https://www.nik.gov.pl/plik/id,10533,vp,12862.pdf.
 • Jakubecki, Andrzej. “Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.” In Czterdziestolecie kodeksu cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9 października 2005 r.), edited by I. Ratusińska, 349–70. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2006.
 • Jodłowski, Jerzy, Zbigniew Resich, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, and Karol Weitz. Postępowanie cywilne. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.
 • Kościółek, Anna. Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym. Warsaw: Wolters Kluwer, 2012.
 • Marciniak, Sławomir. «Krytyka fundamentalnych zasad polskiego postępowania cywilnego w związku z przeobrażeniami ustrojowymi państwa.» Accessed July 10, 2017. http://www.wglex.pl/krytyka-antysystemowa-sztuka-filozofia-polityka/.
 • Płaszowska, Renata. „Organizacja organów ochrony zabytków.” Przegląd Prawa Publicznego6 (2016): 97–107.
 • Piasecki, Kazimierz, ed. Kodeks postępowania cywilnego. Vol. 1: Komentarz do art. 1–366. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.
 • Szmygin, Bogusław. “System ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy.” In System ochrony zabytków w Polsce. Analiza, diagnoza, propozycje, edited by B. Szmygin, 7–15. Lublin–Warsaw: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011.
 • Trzewik, Jacek. “Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.” Roczniki Nauk Prawnych27, no. 2 (2017): 77–96.
 • Cherka, Maksymilian, ed. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer, 2010.
 • Zawadzka, Zofia. „Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu cywilnym.” Prokuratura i Prawo 6 (2010): 126–36.
 • Zieliński, Andrzej, ed. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 • Zeidler, Kamil. Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warsaw: Wolters Kluwer, 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0205dd1a-1ec7-4418-a79c-6e28d09b3c70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.