Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(30) |

Article title

Oaps’ activity in the labour market in the context of survey research

Content

Title variants

PL
Aktywność zawodowa emerytów w świetle badań ankietowych

Languages of publication

Abstracts

EN
A great deal of attention has been paid in recent years not merely to young people’s activity in the labour market, but also to the vocational involvement of elderly people. The traditional attitude towards the contemporary labour market results from the social and economic transformation, but also demographic changes and, the process of population ageing. It is thus a vital issue. A growing number of elderly people contributes to the increase in the number of beneficiaries, which is reflected in lower labour force participation and, consequently, may lead to a deterioration of production capacity of economy. On the one hand, higher pensions may be viewed as higher incomes of pensioners, but on the other hand, they constitute an extra burden for public expenses. Conversely, lower pensions may not merely result in increased activity in the labour market and higher incomes, but also be linked with an increase in social welfare expenditure. The article discusses the results of survey research conducted between 2009 and 2010 in a group of pensioners. The research shows that over a half of the surveyed OAPs were active in the labour market and their activity was mainly induced by their financial situation.
PL
W ostatnich latach zwraca się uwagę na aktywność zawodową nie tylko osób młodych, lecz także starszych. Dotychczasowe podejścia do współczesnego rynku pracy są skutkiem przemian zarówno społeczno-gospodarczych, jak i demograficznych, a przede wszystkim starzenia się społeczeństwa. Problem ten jest niezwykle istotny. Rosnąca liczba osób starszych przyczynia się do wzrostu liczby świadczeniobiorców, co z kolei wpływa na zmniejszenie osób aktywnych zawodowo, a w konsekwencji może prowadzić do obniżenia możliwości wytwórczych gospodarski. Wyższe emerytury to z jednej strony wyższe dochody emerytów, ale z drugiej – wzrost wydatków budżetowych. Z kolei niższe świadczenia to nie tylko motywacja do podejmowania wtórnej aktywności zawodowej i wyższe dochody, lecz także wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. W artykule omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2009-2010 wśród osób pobierających świadczenia emerytalne. Z badań wynika, że ponad połowa ankietowanych emerytów była aktywna zawodowo, a zdecydowana większość z nich pracowała 2-5 lat. Przyczyną podjęcia aktywności zawodowej była przede wszystkim sytuacja finansowa.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Błędowski P., 2009. Zagrożenie bezrobociem i aktywizacja zawodowa. In: Aktywizacja zawodo-wa osób w wieku 50+ – szanse i ograniczenia,Opracowanie w ramach projektu „Analiza po-tencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowiec-kim”. PBS DGA Sp. z o.o., Sopot,www.pbs.pl [access: 25.11.2013].
 • Kałuża D., Lewandowska-Szweda Z., 2009. Bariery aktywizacji zawodowejosób starszych w Polsce. In: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroeko-nomiczne i regionalne. Eds R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. IPiSS, WSE w Białym-stoku, Białystok-Warszawa.
 • Liwiński J., 2008. Charakterystyka badania. In: Dezaktywizacja osób w wieku około emerytal-nym. Raport z badań, MPiPS, Warszawa.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. 2004. Eds E. Gatnar, M. Walesiak. Wyd. AE, Wrocław.
 • Mongelli Tito Livio, 2010. Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązańinnowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktyw-ności zawodowej. Europerspektywa, Lublin, www.olbrzym.info [access: 25.11.2013].
 • Naegele G., Walker A., 2006. A guide to good practice in age management, European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Niemczal E., 2006. Generacja 50 plus przez pryzmat doradztwa zawodowego. In: Z. Olejniczak,
 • Aktywność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opracowania, analizy, ba-dania, dobre praktyki. WSMiZ, Leszno.
 • Sztanderska U., 2008. Przyczyny wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej osób ubezpieczonych w ZUS. In: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa.
 • Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. 2009. Eds M. Walesiak, E. Gatnar. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • The future of retirement: Whatthe People want. HSBC, London.
 • W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2004. 2004. Ed. S. Golinowska. CASE, UNDP, Warszawa, www.undp.org.pl[access: 03.11.2010].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0208db5f-7160-4b1a-84ea-29639ebf1556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.