PL EN


Journal
2014 | 16 | 19-36
Article title

Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny)

Title variants
PL
The Role of Cluster Structures in the Urban Development Till 2020 (Tourism Aspect)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości wpływu struktur klastrowych na rozwój miast w nowej perspektywie okresu 2014–2020. Głównym celem artykułu było wskazanie, jak tematyki klastrów i rozwoju miast w aspekcie turystyki wzajemnie na siebie oddziałują. Zaprezentowano podstawowe założenia koncepcji klastrów, w tym w sposób szczególny klastrów turystycznych. Następnie przeanalizowano politykę rozwoju miast i klastrów w wymiarze unijnym i krajowym w perspektywie do 2020 r. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy miasta dostrzegają oddziaływanie funkcjonujących struktur klastrowych? Czy dostrzega się związek pomiędzy wspieraniem klastrów a wspieraniem obszarów miejskich w dokumentach strategicznych? Czy w miastach mogą skutecznie funkcjonować klastry turystyczne? W artykule podano liczne przykłady klastrów miejskich, w sposób szczególny prezentując miejskie klastry turystyczne (przykłady zagraniczne).
EN
The article presents considerations on the possible impact of cluster structures on urban development in the new perspective 2014–2020. The main purpose of the article is to show the topic of cluster and urban development inteacts in the aspect of tourism. In the article the basic assumptions of the cluster concept, including in particular tourism clusters were presented. Also the policy of urban development and clusters in the dimension of the EU and national perspective to 2020 was taken into consideration. To answer the following questions: whether the city recognizes the impact of the operating structures of cluster? If there is any relationship between the supporting clusters and the supporting of urban areas in the strategic documents? It is possibile to function effectively tourism clusters in the cities? The article provides numerous examples of urban clusters, in particular presents urban tourism clusters (abroad examples).
Journal
Year
Issue
16
Pages
19-36
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bengtsson M., Kock S., 2000, „Coopetition” in Business Networks – Cooperate and Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Management”, Vol. 29.
 • Bergman E., Feser E., 1999, Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications, University of West Virginia, http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/contents.htm (22.10.2014).
 • Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
 • Capone F., 2004, Regional Competitiveness in Tourism local Systems, [w:] 44ºEuropean Congress of the European Regional Science Association, Regions and Fiscal Federalism, University of Oporto, Oporto.
 • Dębski M., 2014, Klaster jako czynnik rozwoju konkurencyjności destynacji turystycznej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 4, cz. 3.
 • Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa, Monografie i Opracowania, nr 442.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2001, The Triple Helix – University – Industry – Governmenst Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, „EASST Review”, Vol. 14.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Bruksela.
 • European Commission, 2008, The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned, Brussels.
 • Ferreira J.M., Estevao C.M.S., 2009, Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal, [w:] Revista Encontros Cientificos – Tourism & Management Studies, Encontros Científicos Covilha Portugal, n.5 Faro.
 • Flowers J., Easterling K., 2006, Growing South Carolinas Tourism Cluster, “Business and Economic Review”, Vol. 52, No. 3.
 • Gancarczyk P., 2010, Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych, „Acta Scientiarum Polonorum”, nr 9 (4).
 • Global Report on City Tourism, 2012, World Tourism Organization, Spain [b.m.w.].
 • Golec A., 2011, Analiza potencjału Sopockiego Klastra Turystycznego, Sopot.
 • Heffner K., Klemens B., 2008, Powstawanie klastrów – szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne, [w:] Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, red. E. Bojar, J. Stachowicz, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • http://europe.unwto.org/event/57th-meeting-unwto-commission-europe-and-seminar-developing-effective-tourism-clusters
 • http://www.automotivecluster.com/automotive-cluster/ueber-uns.html
 • http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/clusterlisting
 • http://www.cluster-excellence.eu
 • http://www.clusterobservatory.eu/index.html (22.10.2014).
 • http://www.madridnetwork.org/Estructura/Turismo
 • http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
 • http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Strony/Konsultacje_publiczne_komisarz_Hahn_wzywa_Europejczykow_do_udzialu_w_ksztaltowaniu_przyszlej_agendy_miejskiej_UE.aspx
 • Huggins R., 2008, The Evolution of Knowledge Clusters: Progress and Policy, “Economic Development Quarterly”, Vol. 22, No. 4.
 • Klastry w województwie opolskim, 2012, PARP, Warszawa.
 • Klemens B., 2010, Tradycja wytwarzania jako determinanta rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych, [w:] Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty, red. K. Malik, Politechnika Opolska, Opole.
 • Klemens B., 2014, Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2 (12).
 • Knop L., 2011, Kluczowe założenia analizy klastrów, „Organizacja i Zarządzanie” 4 (16).
 • Komisja Europejska, 2006, Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, KOM 2006 (385), Bruksela 13 lipiec.
 • Komisja Europejska, 2012, Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, Bruksela.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), Warszawa.
 • Kozak M., Baloglu S., 2011, Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge, New York.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.
 • Kruczek M., Żebrucki Z., 2014, Koncepcja klastrów logistycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” z. 70.
 • Maciejczak M., Muniak R., 2007, Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego, [w:] X Jubileuszowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane.
 • Malakauskaite A., Navickas V., 2010, The Role of Clusters In the formation Process of Tourism Sector Competitivness: Conceptual Novelties, “Economics and Management”, No 15.
 • Markusen A., 1996, Sticky places in slip pery space: A typology of industrial districts, „Economic Geography”, No 3.
 • Meyer B., 2009, Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa.
 • Michalska-Dudek I., Przeorek R., 2014, Stowarzyszenia a rozwój turystyki na przykładzie „Cittaslow – Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia”, [w:] Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów – dekada doświadczeń, red. W. Kotliński, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Kielce, Gospodarka i Finanse, zeszyt 5.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Krajowa Polityka Miejska, projekt-wersja I, marzec.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Część I: Diagnoza stanu polskich miast, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (projekt), Warszawa.
 • Norin S., 2003, Tourism Clustering and Innovation. Paths to Economic Growth and Development, ETOUR, Stockholm.
 • Obrębalski M., 2013, Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej, „Biblioteka Regionalisty” nr 13.
 • OECD, 1999, Innovative Clusters: Drivers of National Growth, Paris.
 • OECD, 2001, Boosting Innovation: The Cluster Approach, Paris.
 • OECD, 2009, How Regions Grow. Trends and Analysis, Paris.
 • OECD, 2011, Urban Policy Review, Poland, Paris.
 • Porter M.E., 1998a, Clusters and the New Economics of Competition, “Harvard Business Review”, Vol. 76, No 6.
 • Porter M.E., 1998b, On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston.
 • Rapacz A., Jaremen D.E., Gryszel P., 2010, Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpracy na rynku turystycznym, „Acta Scientiarum Polonorum”, nr 9 (4).
 • Rosenfeld S., 1997, Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, “European Planning Studies”, Vol. 5, No 1.
 • Santos C., Almeida A., Teixeira A., 2008, Working Papers (FEP) – Unoversidade do Porto, September, Vol. 201.
 • Simmie J., 2004, Innovation and Clustering in the Globalised International Economy, “Urban Studies”, Vol. 41, No 5/6.
 • Sölvell O., 2008, Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces (Redbook), Ivory Tower Publishers, Stockholm.
 • Szlachta J., 2013, Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce, „Studia KPZK” nr 153.
 • The London Tourism Cluster, 2012, Aalto School of Business, https://pl.scribd.com/doc/110669716/London-Tourism-Cluster-Report UNIDO, 2004, Partnerships for Small Enterprise Development, United Nations, New York.
 • Waxell A., Malmberg A., 2007, What is global and what is local in knowledge-generating interaction? The case of the biotech cluster in Uppsala, Sweden, “Entrepreneurship & Regional Development”, Vol. 19, No. 2.
 • Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, 2010, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • www.are360.com
 • www.pi.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-020ba020-016c-4c0d-93a7-4928916c2a1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.