Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 4 | 89-114

Article title

Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r.

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wybór miejsca zarządzania przedsiębiorstwem oprócz uwarunkowań logistycznych, ma duże znaczenie prestiżowe. Poprzez koncentrację siedzib przedsiębiorstw powstaje przestrzeń zarządzania, będąca istotnym składnikiem i czynnikiem kształtującym rozwój centrum miasta. Badania lokalizacji przedsiębiorstw mają zatem istotne znaczenie m.in. z punktu widzenia delimitacji obszarów centralnych. Badania lokalizacji siedzib w skali wewnątrzmiejskiej

Keywords

Contributors

References

 • Borchert J. R., 1978, Major control points in American economic geography, Annals of the Association of American Geographers, 68, p. 214-232 .
 • Burns L.S., 1977, The location of the headquarters of industrial companies: a comment, Urban Studies, 14, p . 211 -214 .
 • Chiba A., 1992, The locational changes of branch offices in Kagoshima City and their territories, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 38, p. 16-32 .
 • Dicken P., 1977, A note of location theory and the large business enterprise, Area, 9, p. 138-143.
 • Dicken P., Lloyd P. E., 1978, lnner metropolitan industrial change, enterprise structure and study of extrnal control and regional development, Regional Studies, 10, p. 181-197.
 • Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznice urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 101-112.
 • Eberhardt P., 1968, Wielkie miasta jako ośrodki koncentracji działalności gospodarczo-społecznej w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 47.
 • Eberhardt P., Wróbel A., 1963, Regiony handlu hurtowego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 35, s. 21-29.
 • Eberhardt P., 1970, Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 58.
 • Eberhardt P., 1986, Rejonizacja przedsiębiorstw zaopatrzenia, dystrybucji i handlu hurtowego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 58. s. 703-733.
 • Evans A. W., 1973, The Location of the headquaters of industrial companies, Urban Studies.10, p. 387-395.
 • Fujita N., 1987. The location of the headquarters of large corporations in Japan, Annals of the Japan Association of Economic Geographers. 33 p. 45-46.
 • Funkcja administracyjna miast, 1992, Acta Universitas Lodziensis, Folia Geographica, 17.
 • Goddard J. B., Smith I. J., 1978, Changes in corporate eontroi in the Britain urban system, 1972-77, Environment and Planning A, 10, p. 1073-1084.
 • Goodwin W., 1965, The Management Center in the United States, Geographical Review, 55, p. l-16.
 • Guzik R., Gwosdz K., The Spatial concentrarion of concentration of control functions in Polish industry, [in:] Marszał T., Local economy and urban development in Poland, Department of the Built Environment and Spatial Policy University of Łódź, p. 52-61.
 • Hayter R., Watts H. D., 1984, The geography of enterprise: a reappraisal, Progress in Human Geography, 8, p. 157-181.
 • Hino M., 1995, The agglomeration of branch offices and their recent changes in major Japanese cities, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 42, p. 38-53.
 • Holloway S.R., Wheeler J.O., 1991, Corporate headquarters relocation and changes in metropolitan corporate dominance, 1980-1987, Economic Geography, 67, p. 54-74.
 • Kato Y., Yamazaki T., 1981, Changes in the office location of the CBD of Kobe, Annals of the Japan Association of Economic Geographers, 27, p. 15-32.
 • Liszewski S., Wołaniuk A., 1992, Wpływ funkcji administracyjnej na powstanie i rozwój Łodzi. Acta Universitas Lodziensis, Folia Geographica, 17, s. 121-136.
 • Malecki E.J., 1979, Locational trends in R&D by large US corporations. 1965-77, Economic Geography. 55, p. 309-323.
 • Misztal S., 1998, Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, Atlas Warszawy, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • McNee R.B, 1960, Towards a more humanistic economic geography: the geography of enterprise, Tijdschrift voor Economische en Sociate Geographie, 51, p. 201-205.
 • McNee R. B., 1958, Functional geography of the firm, with an illustrative case study from the petroleum industry, Economic Geography, 34, p. 321-337.
 • Nowosielska E., 2001, Wielkie firmy usługowe w układzie nowych województw, [w:] Czyż T. (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, Biuletyn KPZK PAN, 197, s. 103-129.
 • Owczarek J., 1983, Podział terytorialny oddziaływania poszczególnych jednostek obrotu, Gospodarka Materialna, 6.
 • Pred A.R., 1974, Major job-providing organizations and systems in cities, Commission on College Geography, Resource Paper no. 27, Association of American Geographers, Washington D.C.
 • Pred A.R . 1977, City-Systems in Advanced Economies. Past Growth, Present Processes and Future Oevelopment Options, Hutchinson University Library, London.
 • Rees J., 1978. Manufacturing headquarters in a postindustriał context, Economic Geography, 54, p. 337-354.
 • Rutkowska-Gurak A., 2000, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Monografie i Opracowania, 472, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Semple R. K., 1985, Quatemary place theory: An Introduction, Urban Geography, 6, p. 285-296.
 • Semple R. K., 1973, Recent trends in the spatial concentrations of corporate headquarters, 1955-1974, Economic Geography, 49. p. 309-318.
 • Semple R. K., Phipps A. G., 1982, The spatial evolution of corporate headquarters with in an urban systems, Canadian Geographer, 25, p. 258-279.
 • Sheppard E., Maier G., Todtling F., 1990, The geography of organizational control: Austria 1973-1981, Economic Geography 66, p. 1-21.
 • Śleszyńska M., Śleszyński P., 2001, Wielkie firmy i korporacje międzynarodowe; Banki, [w:] Atlas Świata- Encyklopedia Geograficzna Świata, t 12, Agencja Publicystyczno – Wydawnicza Opress, Kraków, s. 138.
 • Śleszyński P., 2002a, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce 2000 r., Przegląd Geograficzny, 2, s. 199-228.
 • Śleszyński P., 2002b, Delimitacja centrum Warszawy- problemy badawcze, Prace Geograficzne, 184,s.65-102.
 • Śleszyński P., 2001a, Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r .. [w:] XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 311-323.
 • Śleszyński P., 2001b, Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawa w końcu lat 90., [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgraniczne bilans dokonań, 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Rzeszowski PTG, UMCS- Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 106-111.
 • Taylor M .J., Thrift N., 1981, Spatial variations in Australian enterprise: the case of large firms headquartered in Melbourne and Sydney, Envirorunent and Planning A, l 3, p. 137-146.
 • Westaway J., 1974, The Spatial hierarchy of business organizations and its implications for the British urban systems, Regional Studies, 8, p. 145-l 55.
 • Wheeler J.O., 1988, Spatial ownership links of major corporations: The Dallas and Pittsburgh examples, Economic Geography 64, p. 1-16.
 • Wheeler J.O., 1986, Corporate spatial links with financial institutions: The role of metropolitan hierarchy, Annals of the Association of American Geographers, 76, p. 262-274.
 • Wheeler J.O., Park S.O., 1984, Extemal ownership and control: the impact of industrial organization on the regional economy, Geoforum. 15, p. 243-252.
 • Wyżnikiewicz B., 1997, Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie "Listy 500" największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej), [w:] Gorzelak G. (red.), Przemiany polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, s. 205-228.
 • Zeller Ch .. 2000, Rescaling power relations between tradc unions and corporate management in a globalising pharmaceutical industry: the case ofthe acquisition of Boehringer Manhaim by Hoffman - La Rouche. Environment and Planning A. 32, p. 1545- 1567.
 • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3. s. 29-42.
 • Zioło Z., Piróg S .2001. Koncentracja przestrzenna i struktura branżowa wiodących firm zachodnioeuropejskich; [w:] 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Oddział Rzeszowski PTG, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 184-187.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-020e1c35-1acd-48f6-9a9c-a84a8961702e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.