Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(26) | 221-236

Article title

THE PROGRAM OF PUBLIC BOND ISSUE AS AN INSTRUMENT OF CORPORATE FINANCING

Authors

Content

Title variants

PL
Program publicznej emisji obligacji instrumentem finansowania przedsiębiorstw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article is a case study of the public issue program of Kruk, which is the leader of the debt collection market in Central Europe. Paper discusses the theoretical aspects of bond use in corporate financing. In addition, the characteristics of the Polish debt collection market are presented together with its specificity and structural change. This article is embedded in the subject of corporate finance, with particular focus on raising debt capital. The purpose of the article is a prediction whether the financing of enterprises through public issue of bonds addressed to individual investors will gain in importance in Poland.
PL
Artykuł jest case study programu publicznej emisji obligacji spółki Kruk, która jest liderem rynku windykacji w Europie Środowej. W artykule zawarto rozważania na temat teoretycznych aspektów wykorzystania obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono charakterystykę polskiego rynku windykacji wraz z jego specyfiką i zmianą struktury. Artykuł osadzony jest w zagadnieniu finansowania przedsiębiorstw, ze szczególnym ukierunkowaniem na pozyskiwania kapitału dłużnego. Celem artykułu jest próba przewidzenia, czy finansowanie przedsiębiorstw za pomocą publicznej emisji obligacji kierowanej do inwestorów indywidualnych będzie zyskiwać na znaczeniu w Polsce.

Keywords

Year

Volume

Pages

221-236

Physical description

Contributors

author
 • Warsaw School of Economics

References

 • Gemra Kamil. 2015. Determinanty struktury kapitału w firmach windykacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych. Grzywacz Jacek (red). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta. 2002. Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. W: Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wybrane problemy. Przybylska-Kapuścińska Wiesława (red.). Poznań: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Jagielnicki Adam. 2013. Catalyst. Odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewny czas, Gliwice: Helion.
 • Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2013. Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce – wyniki badań, “Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”. no 2, part 4, July.
 • Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2011. Rozwój rynku windykacyjnego w Polsce W: Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne. Kreczmańska-Gigol Katarzyna (red.). Warszawa: Difin.
 • Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2010. Windykacja należności. W: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Kreczmańska-Gigol Katarzyna (red.). Warszawa: Difin.
 • Mazurek Jerzy. 2011. Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst. Warszawa: Wydawnictwo GPW.
 • Obłój Krzysztof. 2000. Strategie sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
 • Pastusiak Robert. 2010. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego. Warszawa: CeDeWu.
 • Pawłowski Maciej. 2015. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 • Podedworna-Tarnowska Danuta. 2009. Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. W: Zarządzanie finansami, aktualne wyzwania teorii i praktyki. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 16, “Zeszyty Naukowe” no 533. Zarzecki Dariusz (red.). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Report 1 Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz jego perspektywy rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa 2010.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 roku. NBP. Warszawa 2015.
 • Sławiński Andrzej. 2006. Rynki finansowe. Warszawa: PWE.
 • Sokół Hanna. 2006. Koszt kredytu dla przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Grzywacz Jacek (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • The Act of 15 January 2015. on bonds (JoL of 2015 item 238).
 • The Act of 29 June 1995. on bonds (JoL of 1995, no 83, item 420).
 • The Act of 29 July 2015 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies (JoL of 2005, no 184, item 1539).
 • 10.19251/ne/2017.26(15)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-021136cc-1e28-495e-9e51-5fcc5bee1906
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.