Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 (31) | 223-243

Article title

Prawo do sądu we Włoszech

Content

Title variants

EN
Right to a fair trial in Italy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Prawo do sądu zostało wyrażone bezpośrednio w I części konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r., „Prawa i obowiązki obywateli”. W myśl art. 24 ust. 1 konstytucji „wszyscy mogą zwrócić się do sądu dla uzyskania ochrony praw i uzasadnionych interesów”. Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji konstytucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do sądu, prawa do obrony czy prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu (art. 111 konstytucji). Do największych wad funkcjonowania włoskiego wymiaru sprawiedliwości trzeba zaliczyć wielokrotne przekraczanie rozsądnego czasu trwania postępowania sądowego oraz wykorzystywanie środka nadzwyczajnego – kasacji, jako trzeciej instancji sądowej. Są podejmowane próby naprawy włoskiego sądownictwa, jak przykładowo ustawa Pinto z 2001 r., która daje stronom prawo do odszkodowania ze względu na przeciągające się postępowanie. Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych skutków w postaci skrócenia czasu postępowania sądowego ze względu na brak reformy wymiaru sprawiedliwości (skomplikowana struktura i duża liczba włoskich sądów, tradycyjnie niskie opłaty sądowe). Skutkiem tej ustawy był dalszy wzrost liczby spraw i kosztów budżetowych. Nieskuteczność systemu sądowniczego we Włoszech wymaga kolejnych reform
EN
The access to justice is expressed directly in the part one of the Constitution of the Italian Republic of 1947, entitled “The rights and duties of citizens”. In accordance with Article 24 paragraph. 1 of the Constitution, “everyone can take judicial action to protect individual rights and legitimate interests”. It should be noted that it is a wide range of subjective and objective constitutional regulation, in particular, on the right of access to court, the right to defense and right to a fair and due process (Article 111 of the Constitution). The biggest disadvantages that arises from the functioning of the Italian justice system are multiple violations of the right to a trial within a reasonable time and the usage of the cassation, as a court of third instance. Many attempts to correct the Italian judiciary have been made, for example by the introduction of Pinto Law of 2001, which gives litigants the right to the compensation in case of excessively lengthy judicial proceedings. However, it did not have the expected effect of speeding up the court proceedings because of the lack of necessary judiciary reforms (complicated structures and a large number of courts, traditionally low court fees etc.). The impact of the Law was The result of the Law is further increase in the number of cases and budgetary costs. The inefficiency of Italian justice system is needed to be reformed.

Year

Issue

Pages

223-243

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski

References

 • Bokszczanin I., Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004.
 • Borella G., Il giusto e l’utile. L’efficienza e la crisi del diritto al processo, http://www.altalex.com/documents/news/2013/10/07/il-giusto-e-l-utile-l-efficienza-e-la-crisi-del-diritto-al-processo, (1.10.2015).
 • Bonfietti D., Calvi G., Russo G., Senese S., Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione, „Questione giustizia” 2000, nr 1.
 • De Vergottini G., Geneza i ewolucja konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 2007 nr 6.
 • Ferrua P., Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, „Questione giustizia” 2000, nr 1.
 • Esposito G., Lanau S., Pompe S., Judicial System Reform in Italy – A Key to Growth, IMF Working Paper, WP/14/32, February 2014, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf (1.10.2015).
 • Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń
 • Konstytucja Włoch z dnia 27 grudnia 1947 r., tł Z. Witkowski,Warszawa 2004.
 • Lana A.G., I tempi del processo e l’equa riparazione a tre anni dall’entrata in vigore – della c.d. legge Pinto, „Diritti dell’uomo: Cronache e battaglie” 2004, nr 1.
 • Lorencka M., Włochy, [w:] Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Środziemnego, red. M. Myśliwiec i K. Krysieniel, Poznań-Chorzow 2011.
 • Machelski Z., System polityczny Włoch, Warszawa 2010.
 • Martinez T., Diritto costituzionale, Milano 2000. La giurisdizione nell’esperienza giurisdizionale contemporanea, red. Martino, Milano 2008.
 • Pagiela A., Zasada „fair trial” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 2.
 • Perlingieri P., Federico A., Commento all’art. 101, [w:] Commento alla Costituzione italiana, red. P. Perlingieri, Napoli 1997.
 • Perlingieri P., Criscuolo F., Commento all’art. 24, [w:] Commento alla Costituzione italiana, red. P. Perlingieri, Napoli 1997.
 • Pugliese V., Il diritto del difesa del minore e il giusto processo, „Archivio della nuova procedura penale” 2000, nr 4.
 • Turoni D., La motivazione della sentenza civile di primo grado. Rapporto con l’istruttoria svolta, ragionamento probatorio, forme abbreviate, www.academia.edu, (1.10.2015).
 • Urbaniak M., Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza, Toruń
 • Witkowski Z., Trybunał Konstytucyjny Republiki Włoskiej, [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, t. 1, red. J. Trzciński, Warszawa 1996.
 • Witkowski Z., Najwyższa Rada Sądownictwa Republiki Włoskiej, gwarant niezawisłości i niezależności trzeciej władzy, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996.
 • Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000.
 • Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989–2004, Toruń
 • Zaffalon E., „Giusto processo” ed informazione di garanzia (1), „Archivio della nuova procedura civile” 2000, nr 6.
 • Zakrzewska J., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, Warszawa 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02182d7d-ae81-4493-aa01-33ec2321edb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.