Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(38) | 77-90

Article title

Świat wartości jako szansa na pogodną starość

Title variants

EN
World values as an opportunity to serene old age

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto zagadnienie wartości, jakie niesie okres życia, którym jest starość. Podkreślono zmiany nieuniknione w tej fazie życia. Zmiany, które człowiek musi zaakceptować. Wynikają one z utraty wielu cenionych dotychczas wartości, a jednocześnie wnoszą nowe. Wśród tych nowych wartości duże znaczenie ma posiadanie wnuków, czas wolny, większe doświadczenie życiowe, głębsze spojrzenie na wiele spraw, umiejętność łączenia „starego z nowym” oraz ogromna mądrość życiowa. Dużą rolę odgrywa sposób przeżywania tej zmiany przez seniorów, to jak ustosunkowują się do nowych wartości i w jaki sposób je realizują. To otwarcie się na „nowe” przynosi im bardzo dużo radości, poczucie bycia użytecznym w rodzinie i w społeczeństwie, podtrzymuje ich aktywność, co z kolei chroni ich przed gwałtownym starzeniem się.
EN
The article deals with the question of what brings life span, which is old age. Emphasized that change is inevitable in this stage of life. Changes that man must accept. They result from the loss of many cherished values and yet at the same time bring new. Among these new values the importance of having grandchildren, leisure time, more life experience, a deeper look at a lot of things, the ability to combine “old and new” and the great wisdom of life. Major role way of experiencing this change by seniors, it’s like bring a new value and how to implement them. It is open to “new” gives them a lot of joy, a sense of being useful in the family and in society, sustains their activity, which in turn protects them from rapid aging.

Contributors

  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-021ca1a7-f414-46bc-8e30-085e8acbca1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.