Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2-3(16-17) | 55-69

Article title

Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce

Content

Title variants

EN
Support for Co-Operation between Scientific Institutions and Enterprises as an Instrument of Polish Innovation Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wniosków i rekomendacji dla kierunków stosowania instrumentów polityki innowacyjnej Polski wspierających współpracę sfery nauki i przedsiębiorstw. Autorzy opisują teoretyczne znaczenie współpracy nauki i biznesu dla procesu innowacyjnego i transferu technologii, a także jej pośredni wpływ na rozwój gospodarczy i konkurencyjność gospodarki narodowej. W opracowaniu wskazuje się również trudności występujące w ramach opisanej współpracy, które wynikają z jej specyficznego charakteru. Autorzy prezentują założenia i instrumenty polityki innowacyjnej Polski wspierające naukę i biznes oraz identyfikują najważniejsze problemy przy stosowaniu instrumentów polityki innowacyjnej Polski wspierających współpracę. Na podstawie wniosków płynących z dokonanej analizy formułują postulaty, których realizacja może służyć poprawie jakości współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to review the conclusions and recommendations regarding the directions of implementation of Poland's innovation policy to support co-operation between scientific institutions and enterprises. The authors discuss the theoretical significance of co-operation between science and business for the innovation process and transfer of technology, as well as its indirect impact on economic growth and competitiveness of the national economy. The article also describes the foundations and instruments of Poland's innovation policy in support of co-operation between scientific institutions and enterprises, and details the difficulties inherent in such co-operation. Following up on the conclusions resulting from the material discussed, the authors recommend activities aimed at improving the cooperation between science and business.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Betz F. (1987). Managing Technology: Competing Through New Ventures, Innovation, and Corporate Research. Englewood Cliffs: Prentince Hall.
 • Boulding K.E. (1985). "The world as a total system", w: B. Lundvall (red.), National Systems of Innovation. London: Pinter.
 • Brzeziński M. (red.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin.
 • Cisek M. (red.) (2007). Innowacje a konkurencyjność gospodarki. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Druckner PF. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Eatzkowitz H. (2008). Triple Helix. University- -Industry-Government. Innovation in action. New York-London: Routledge.
 • Eatzkowitz H., Leydesdorff L. (1995). "Triple helix. University-industry-government. Innovation in action", EASSTReview, nr 1.
 • Eurostat, Research and development expenditure, by sectors of performance, http://epp.eurostat.ec.eu-ropa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table-&plugin=l&pcode=tsc0001&language=en [dostęp: 14.01.2012],
 • Freeman Ch. (1982). The Economics of Industrial Innovation. London: Printer.
 • Freeman Ch. (1992). "Formal scientific and technical institutions in the NSI", B. w: Lundvall (red.), National systems of innovation. London: Pinter.
 • Gabryś A. (red.) (2008). Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE. Warszawa: Fundacja Aurea Mediocritas.
 • Herbst I. (2009). IIIforum gospodarcze. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (materiały konferencyjne). Warszawa, 19 czerwca.
 • Jasiński A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 • Komisja Europejska (2007). Komunikat: Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom, KOM(2007) 474. Bruksela, 16 sierpnia.
 • Komisja Europejska (2010). Komunikat: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. Bruksela, 3 marca.
 • Kopyciński P. (2009). "Znaczenie koordynacji sieciowej w innowacyjnym rozwoju regionu", Zarządzanie Publiczne, nr 3(9). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kotler P. (1994). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 • Lundvall B. (red.) (1992). National Systems of Innovation. London: Pinter.
 • Mamica Ł. (2007). Jednostki badawczo-rozowjowe w polskiej polityce innowacyjnej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 180. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Mansfield E. (1968). Industrial Research and Technological Innovation. New York: Norton.
 • Matuszewska A. (2010). "Koncepcja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", w: S. Miklaszewski, B. Mikuła (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji. Nauka i Gospodarka. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010). Krajowy Program Reform. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Warszawa.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006). Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006). Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Warszawa, 13 lipca.
 • Moszkowicz K. (1995). Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Inicjatywa technologiczna I, http://www.ncbir.pl/programy-krajo-we/inicjatywa-technologiczna-i/ [dostęp: 30.10.2011].
 • Nelson R.R., Rosenberg N. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • OECD (2010). Main Science and Technology Indicators 2010/1.
 • Okoń-Horodyńska E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 • Patel P., Pavitt K. (1994). "National innovation systems. Why they are important and how they might be measured and compared T, Economics of Innovation and New Technology, nr 1.
 • Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sokół A. (2009). "Bariery ograniczające w współpracę przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce", w: B. Krych, K. Piech (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Szot-Gabryś T. (red.) (2009). Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji. Kielce: COMPUS.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658).
 • Weber S. (2011). .Analiza problemów związanych z wprowadzeniem innowacji przy współpracy przedsiębiorstw z JBR-ami w ramach PPP", w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Kraków: Wydawnictwo Grupa Naukowa Pro Futuro.
 • Whitfield P.R. (1979). Innowacje w przemyśle, tłum. T. Mroczkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Winiarski B. (1994). Polityka ekonomiczna. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • World Economic Forum (1994). The Global Competitiveness Report 1994. Lausanne.
 • World Economic Forum (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva.
 • Zawicki M. (red.) (2006). Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-021e7924-7bd9-4087-88d9-26a4dc19a7bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.