Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 511-522

Article title

Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
PPP in housing sector in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy idei PPP w kontekście polskiej polityki mieszkaniowej. Główne aspekty teoretyczne zostały zilustrowane praktycznymi przykładami działań podejmowanych w ramach projektów PPP w sektorze mieszkaniowym. Ocena polityki mieszkaniowej w Polsce została uzupełniona o analizę danych dotyczących projektów PPP, co pomogło w formułowaniu ostatecznych wniosków w zakresie wykorzystania formuły PPP w budownictwie na poziomie gminy. Chociaż PPP można uznać za atrakcyjną formę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych, to inicjatywy te w sektorze budownictwa mieszkaniowego są w dalszym ciągu rzadko stosowane. Rodzi to potrzebę przygotowania i wdrożenia w Polsce konkretnej polityki mieszkaniowej promującej PPP. Realizacja tej polityki powinna zmierzać do zwiększenia aktywności rządu, jak również aktywizację współpracy między przedstawicielami instytucji publicznych, prywatnych i non profit.

Year

Volume

4

Pages

511-522

Physical description

Contributors

 • Dr inż., Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bryx M. (1999), Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Monografie i Opracowania nr 452, Szkoła Główna Handlowa.
 • Hodge G., Greve C. (2011), Theorizing Public-Private Partnership Success: A Market-Based Alternative to Government? Public Management Research Conference at Syracuse University 2–4 June 2011, Syracuse, NY, USA.
 • http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286370-201 3:TEXT:PL:HTML
 • Khanom N.A. (2010), Conceptual Issues in Defining Pubic Private Partnerships (PPPs), „ International Review of Business Research Papers” Vol. 6, No. 2.
 • Kucharska-Stasiak E., Załęczna M. (2013), Brytyjskie i polskie doświadczenia prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, w: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, Bryx M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Marona B., Głuszak M. (2011), Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce w: Inwestycje i nieruchomości: wyzwania XXI wieku, Nalepka A. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Nalepka A. (red.), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce (2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Nalepka A., Węgrzyn J. (2014), Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych: modele – metody – procesy, R. Borowiecki (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • PFI in Housing, National Audit Office, 16 June 2010, http://www. nao.org.uk/, dostęp dnia 10.01.2014.
 • Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2013), www.ppp.gov.pl, dostęp dnia 10.01.2014.
 • Savas E. S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Savas E. S. (2000), Privatization and Public Private Partnerships, Chatham house Publisher, New York-London.
 • Sobiech-Grabka K. (2014), Partnerstwo publicznoprywatne rozwiązaniem problemu niedostatku mieszkań komunalnych?, Materiały konferencyjne IX Kongresu Ekonomistów Polskich, 28–29 listopada, Warszawa.
 • Surówka M. (2013), Instrumenty realizacji polityki mieszkaniowej przykładzie miasta Krakowa, w: Rynek nieruchomości finansowania rozwoju miast, Bryx M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
 • Węgrzyn J. (2013), Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz Zasobem Tymczasowych Pomieszczeń na lata 2012–2017 . Załącznik do uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Trojanowski D. (2013), Principles of public-private partnership financing – Polish experience, „Journal of Property Investment & Finance”, Vol. 31 Issue 4.
 • www.eib.org/epec/, dostęp dnia 10.01.2014.
 • Załęczna M. (2013), Zastosowanie Privte Finance Initiative na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii a możliwości wykorzystania tego instrumentu w Polsce, Zeszyty Naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02240e1c-84f4-4d1c-98cf-3ffb830c4df6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.