Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(40) | 9-24

Article title

Znaczenie banku centralnego w gospodarce

Content

Title variants

EN
The significance of the Central Bank for economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znaczenie banku centralnego dla gospodarki jest ogromne, bowiem realizuje on wiele istotnych zadań, zwłaszcza związanych z obiegiem pieniądza i zaopatrzeniem gospodarki w kredyt. Poza tym odpowiedzialny jest za dopływ do gospodarki pieniądza, jak również odpowiada za kreację przez banki komercyjne pieniądza kredytowego. Ponadto podstawowym znaczeniem banku centralnego dla gospodarki jest sprawa polityki stabilności pieniądza. Jednocześnie należy zauważyć, że bank centralny napotyka na wiele problemów, przede wszystkim na tzw. szok podażowy, który związany jest głównie z sytuacją na rynkach paliw i żywności. Z tego też względu działalność banków centralnych prowadzi do stabilności cen, ale to pociąga za sobą koszty w kwestii przejściowego obniżenia stopy wzrostu gospodarczego.
EN
The significance of the Central Bank for economy is crucial as it carries out a lot of important tasks, is particularly connected with money circulation and providing economy with loans. Besides, it is responsible for money to reach economy and for commercial banks to create loan money. Its basic function, however, is to create the policy of money stability. On the other hand, it faces numerous challenges like the so-called supply shock associated mainly with the state of fuel and food markets. Thus central banks pursue stability of prices, but this in turn generates costs concerning a temporary decrease of economic growth rate.

Keywords

Contributors

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej - Curie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-023036f9-ffc7-4a15-b51d-84b51098867e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.