Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(36) | 225-235

Article title

Financial exclusion of farmers and rural entrepreneurs

Content

Title variants

PL
Wykluczenie finansowe rolników i przedsiębiorców wiejskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Financial exclusion appears to be greater in rural areas than in cities. The article concludes that the problem is connected not only with the people of low incomes but also individuals running their own businesses e.g. farmers and small entrepreneurs. The extent and reasons for fi nancial exclusion among such entities have been identifi ed and accompanied by the analysis of access to banking services – the key to effective management. The source of empirical data relied on survey questionnaires of farmers and small entrepreneurs in the rural areas in the south-eastern region of Poland. It was stated that in case of persons running their own businesses fi nancial exclusions is mainly connected with a limited access to bank credit, yet the reasons for this situation are diverse. Apart from the internal factors associated with businesses (e.g. low and unstable incomes, aversion to risk, lack of confi dence in banks etc.), signifi cant determinants lie on the side of banks and the structure of fi nancial system in rural areas.
PL
Wykluczenie finansowe jest obecne na wsi na większą skalę niż na obszarze miast. W opracowaniu wykazano, że problem ten dotyka nie tylko ludność o niskich dochodach, ale także osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą, tj. rolników i drobnych przedsiębiorców. Określono skalę oraz przyczyny wykluczenia finansowego tego typu jednostek, przy czym w analizie skupiono się na usługach bankowych, do których dostęp jest warunkiem efektywnego gospodarowania. Źródłem danych empirycznych były badania ankietowe rolników oraz drobnych przedsiębiorców na wsi, prowadzone w Polsce południowo-wschodniej. Wykazano, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wykluczenie fi nansowe najczęściej przybiera formę ograniczonego dostępu do kredytów bankowych. Przyczyny tego problemu są zróżnicowane. Obok uwarunkowań wewnętrznych dla przedsiębiorców i rolników (niskie i niestabilne dochody, awersja do ryzyka itp.) istotne są czynniki po stronie banków i systemu finansowego panującego na wsi.

Contributors

author
 • Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Buko, J. (2013). Przeciwdziałanie wykluczeniu fi nansowemu jako element wspierania spójności społecznej. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 18, 268–278.
 • Chaves, R.A., Sanchez, S., Schar, S., Teslinc, E. (2001). Financial Market, Credit Constraints and Investment in Rural Romania. World Bank Technical Paper 499, Washington DC.
 • Daniłowska, A. (2009). Banki spółdzielcze a banki komercyjne w kredytowaniu rolników. Rocz. Nauk. SERiA XV, 5, 39–44.
 • European Commission (2003). Observatory of European SMEs, SMEs Access to Finance. EC, Enterprise Publication, 2, Brussels.
 • Fałkowski, J., Ciaian, P., Kancs, A. (2010). Access to Credit, Factor Allocation and Farm Productivity. Evidence From the CEE Economies. 114 EAAE Seminar, Berlin.
 • Gruszczyński, M. (2002). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
 • Idzik, M. (2011). Wybrane aspekty bankowej obsługi mikro i małych przedsiębiorstw. Ekon. Probl. Usług ZN USz637, 87–96.
 • Karwat-Woźniak, B. (2005). Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej, Stud. Monogr. 125.
 • Kata, R. (2010). Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych – analiza preferencji i ograniczeń. Zagad. Ekon. Roln. 1(322), 143–162.
 • Korenik, D., 2009. O roli służebnej banków komercyjnych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Lemańska-Majdzik, A. (2006). Czynniki sukcesu fi rm powstałych w wyniku samozatrudnienia. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Mathews, J.T., Thompson, J. (2007). Ekonomika bankowości. Warszawa: PWE.
 • NBP (2009). Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. oraz prognoz koniunktury na III kw. 2009. Warszawa:NBP.
 • OECD (2006). The SME Financing GAP (vol. I): Theory and Evidence. Paris: OECD Publishing.
 • Petrick, M., Latruffe, L. (2003). Credit Access and Borrowing Costs in Poland’s Agricultural Credit Market. A Hedonic Pricing Approach. Discussion Paper, 40. IAMO: Halle.
 • Word Bank (2008). Finance for all? Policies and Pitfalls in Expending Access. A World Bank Policy Research Report, The International Bank for Reconstruction and Development. Washington DC: The World Bank.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-023497ed-a041-4c5d-9e1a-359f92ad0f84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.