Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 (352) | 333-345

Article title

Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich

Authors

Content

Title variants

EN
Innovative Aspects of Rural Areas Development
RU
Инновационные аспекты развития сельских районов

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest próba ukazania wpływu i znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez podmioty gospodarcze i jednostki samorządowe szczebla lokalnego, dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Dążenie do pozyskiwania i utrzymania dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku wymusza ciągłe poszukiwanie nowych dróg rozwoju. Wskazano na osiąganie korzyści i możliwości rozwojowe słabych, marginalizowanych rejonów wiejskich, przez potęgowanie innowacyjnej różnorodności ich tkanki gospodarczej. Innowacyjne formy aktywności stają się główną stymulantą, wyzwalającą dynamizm gospodarczy środowisk lokalnych, pozwalającą na korzystniejsze wykorzystanie ich potencjału. W dłuższym okresie, w skali lokalnej gospodarki, przyczyniają się również do zwiększania zatrudnienia. Analiza możliwości wprowadzania innowacji ukazuje, że w obecnych warunkach dla rozwoju wsi ważne są zwłaszcza drobne, nowoczesne przedsiębiorstwa prowadzące działalność bazując na wiedzy i technologiach nowej generacji, w największym stopniu pobudzających ten rozwój.
EN
An aim of the study is to show the impact and importance of innovative measures conducted by economic entities and self-governmental units of the local level for development of the rural space. Strive after winning and keeping a good competitive position in the market compels to all the time seek of new ways of growth. The author indicated gaining benefits and developmental possibilities for weak, marginalised rural areas by enhancing the innovative variety of their economic tissue. Innovative forms of activity become the main stimulator triggering economic dynamism of local circles, allowing a more beneficial use of their potential. In a long run, in the scale of local economy, they also contribute to increasing employment. The analysis of the possibilities to introduce innovations show that under the present conditions for the rural development important are especially small, modern enterprises carrying out their activities basing on knowledge and technologies of the new generation mostly stimulating that development.
RU
Цель разработки – попытка указать влияние и значение инновационных действий, проводимых экономическими субъектами и единицами самоуправления местного уровня, долю развития сельского пространства. Стремление завоевать и удержать хорошую конкурентоспособную позицию на рынке вынуждает поиск новых путей развития. Указали достижение выгод и возможностей развития слабых, заброшенных сельских районов посредством повышения инновационной разновидности их экономической ткани. Инновационные формы активности становятся основным стимулятором, высво- бождающим экономический динамизм местной среды, позволяющим более выгодное использование ее потенциала. На длительную перспективу, в масштабах местной экономики, они тоже способствуют повышению занятости. Анализ возможностей ввести инновации указывает, что в нынешних условиях для развития села важны особенно мелкие современные предприятия, осуществляющие деятельность, базируясь на знаниях и технологиях новой генерации, в самой большой степени стимулирующих это развитие.

Year

Issue

Pages

333-345

Physical description

Dates

published
2014-09-2014-10

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Biadacz R. (2013), Działania innowacyjne w regionach w ramach regionalnych programów operacyjnych – wyniki badań, „Przegląd Organizacji”, nr 8.
 • Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Filochowska B. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami innowacyjnymi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 • Grosse T.G. (2012), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, (w:) Ekspertyzy przygotowane na potrzeby Strategii rozwoju społeczno- -gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwój regionalny [dostęp: 11.12.2012].
 • Hollins B., Shinkins S. (2009), Zarządzanie usługami, PWE, Warszawa.
 • Hotz–Hart B., Kurth H. (1997), Strukturwandel tertiarer Aktivitaten und Raumentwicklung, “Raumforschung und Raumordnung”, H.3.
 • Kobus P., Zrobek J. (2009), Skuteczność działań marketingowych na terenach słabo rozwiniętych (wybrane zagadnienia), „Handel Wewnętrzny”, czerwiec.
 • Lewicka D. (2012), Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 • Markiewicz-Rudnicka D., Piotrowska K. (2009), Innowacje a kapitał intelektualny w organizacji gospodarczej, (w:) Sidorczuk-Pietraszko E. (red), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Perlaki I. (1983), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Pietrusiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prachalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rutkowski I.P. (2014), Poziomy dojrzałości strategii rozwoju nowego produktu – dopasowanie procesu innowacji produktu do kontekstu biznesowego, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Strużycki M., Bojewska B. (2011), Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, (w:) Perenc J., Hołub-Iwan J. (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wala A., (2011), Innowacyjne działania marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przez promocję marek miast i regionów, (w:) Perenc J., Hołub-Iwan J. (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Woźniak M., Woźniak G. (2012), Zarządzanie obszarami wiejskimi jako wyraz konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 260.
 • Zajda K. (2013), Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Dolnej Pilicy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-023b5b77-69b5-4e9f-a6e9-681ab3cb74e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.