PL EN


2018 | 5 (45) | 11-30
Article title

Kontrola post-legislacyjna w Westminsterze

Authors
Content
Title variants
EN
Post-legislative scrutiny in Westminster
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Model procesu legislacyjnego przyjętego w Wielkiej Brytanii często bywa stawiany za wzór dla innych legislatyw. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ulegał on głębokim zmianom. Za ważniejsze zmiany w zakresie postępowania legislacyjnego można uznać wprowadzenie kontroli przed-legislacyjnej (pre-legislative scrutiny) i kontroli post-legislacyjnej (post-legislative scrutiny). Kontrola post-legislacyjna w Westminsterze stanowi rodzaj parlamentarnej kontroli nad działalnością rządu. Organem parlamentarnym, któremu powierzono przeprowadzenia kontroli post-legislacyjnej są komisje specjalne, które co do zasady nie są angażowane w postępowanie legislacyjne. Kontrola post-legislacyjna nie jest przy tym procedurą mającą zastosowanie do każdej ustawy uchwalanej przez parlament (wręcz przeciwnie, podlegają jej nieliczne akty prawne), a kryteria wyboru aktów normatywnych podlegających kontroli post-legislacyjnej nie zostały zdefiniowane. W konsekwencji zarówno decyzje rządu w zakresie wyboru aktów, odnośnie do funkcjonowania których faktycznie zostanie przygotowane sprawozdanie, jak i wybór ustaw podlegających pełnej kontroli post-legislacyjnej w parlamencie podejmowany jest w sposób uznaniowy i nie wymaga uzasadnienia. Można przy tym postawić tezę, że – jak wcześniej przewidywano – komisje specjalne nie mają możliwości poddania kontroli każdej uchwalonej ustawy publicznej, a skupiają się jedynie na tych, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i demokracji.
EN
The model of the legislative process adopted in Great Britain is often set as a model for other legislations. The model of British legislative procedure has undergone profound changes over the past twenty years. The introduction of pre-legislative scrutiny and post-legislative scrutiny may be considered the most important changes in the field of legislative proceedings. Post-legislative scrutiny in Westminster is a kind of parliamentary control over government activities. The parliamentary body entrusted with the post-legislative scrutiny is the special committees, which, as a rule, were not involved in the legislative procedure. Post-legislative scrutiny is not a procedure applicable to every act passed by parliament (on the contrary, only a few legal acts are subject to it), and the criteria for the selection of normative acts subject to post-legislative control are not defined. As a consequence, both government decisions regarding the selection of acts, regarding the functioning of which the report will actually be prepared, and the choice of laws subject to full post-legislative control in the parliament are taken in a discretionary manner and do not require justification. At the same time, it is possible to put forward the thesis that – as previously anticipated – the special commissions have no possibility of reviewing every public law that has been passed, and focus only on those that are particularly important for the functioning of society and democracy.
Year
Issue
Pages
11-30
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bryce J., Bryce V., Modern democracies in Two Volumes, Vol. II, Londyn 1921, reprint Londyn 2008.
 • Carby-Hall J., Parliamentary Supremacy: a British Perspective, [w:] European Constitution and National Constitutions, red. Z. Maciąg, Kraków 2009.
 • Chybalski P., Opinia prawna w sprawie rozpatrzenia przez komisję dwóch wniosków o przeprowadzenie kontroli w trybie art. 161 ust. 1 regulaminu Sejmu, „Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 3.
 • Clapinska L., Post-Legislative Scrutiny of Acts of Parliament, “Commonwealth Law Bulletin” 2006, Vol. 32, Nr 2.
 • Cracknell R., Acts & Statutory Instruments: Volume of UK legislation 1950 to 2007, Standard Note: SN/SG/2911, 23 January 2008, www.parliament.uk Fox R., Korris M., Making Better Law. Reform of the legislative process from policy to Act, Londyn 2010.
 • Graham H., The Mother of Parliaments, Aleksandria 1910. Hansard Society, Making the Law: the report of Hansard Society Commission on the legislative process, Londyn 1992.
 • Has Westminster become a zombie parliament?, https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-31040301.
 • Hitchins A., Post-Legislative Scrutiny, Parliament and Constitution Centre, Standard Note SN/PC/05232, http://www.parliament.uk Improving the quality of legislation in Europe, red. A.E. Kellermann, The Hague 1998.
 • Kelly R., Everett M., Post-Legislative Scrutiny, Parliament and Constitution Centre, Standard Note SN/PC/05232, 23 maja 2013 r., http://www.parliament.uk. Majkowska O., Pozycja parlamentu brytyjskiego w świetle działania systemu dwupartyjnego, maszynopis rozprawy doktorskiej dostępny w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, www.sbc.org.pl. Michalak A., Model procesu legislacyjnego w parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (w zakresie rządowych projektów ustaw), [w:] Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, red. W. Brzozowski, A. Krzywoń, Warszawa 2015.
 • Michalak A., Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Warszawa 2013.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.
 • Norton P., Parliamentary procedure: The Hidden Power?, [w:] The Law, Politics and the Constitution. Essays in honour of Geoffrey Marshall, red. D. Butler, V. Bogdanor, R. Summers, Oxford 1999.
 • Norton P., The Commons in the perspective, Oxford 1981.Office of the Leader of the House of Commons, Post-legislative scrutiny – The Government’s Approach, Cm 7320, http://www.official-documents.gov.uk/document/cm73/7320/7320.pdf. Peers end deadlock over fixed term parliaments, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14924982.
 • Radziewicz P., komentarz do art. 161, [w:] Komentarz do regulaminu Sejmu, red. A. Szmyt, Warszawa 2018.
 • Vollmer P.M., Clarke-Petty N., Dilluvio M., Leys D., Volume of Legislation, House of Lords Library Note LLN 2010/012, 25 maja 2010, http://www.parliament.uk. Westminster Foundation for Democracy, Post-Legislative Scrutiny. Comparative Study of practices of Post-Legislative Scrutiny in selected parliaments and the rationale for its place in democracy assistance, https://www.wfd.org/2018/07/23/comparative-study-on-post-legislative-scrutiny.
 • Zakrzewski W., Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, Kraków 1960.
 • Zięba A., Parlament Wielkiej Brytanii, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-023c06d6-b96d-45a2-b812-82dadb316e8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.