Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 9-25

Article title

Kultura organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego środowiska pracy

Content

Title variants

EN
Organizational Culture: A Tool for Creating a Friendly Work Environment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Każda organizacja posiada cechy, które decydują o jej odmienności. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują normy i wartości, które przyjęto nazywać „kulturą organizacyjną”. Ich bogactwo i duża różnorodność sprawia, że kreacja środowiska pracy nie zawsze jest procesem łatwym i zrozumiałym dla pracowników. Czasami jest dla ludzi źródłem stresu, oddziałując destrukcyjnie na poziom jakości ich pracy, innym razem buduje poczucie szczęścia i satysfakcji, stając się skutecznym motywatorem. Celem rozważań podjętych w tym artykule jest zaprezentowanie wyników autorskich badań empirycznych poświęconych ocenie istniejącego i pożądanego modelu kultury organizacyjnej przez 664 polskich respondentów, z jednoczesnym wskazaniem modelu kultury organizacyjnej o najbardziej przyjaznym dla pracowników charakterze.
EN
All organizations have certain qualities that differentiate them from each other. Among such qualities special attention should be paid to the standards and values that are commonly referred to as “organizational culture.” Their wealth and variety mean that creating a work environment is not always a process that is easy or clear to employees. At times, it may be a source of stress and can have a destructive impact on work quality, or it can build a sense of happiness and satisfaction, becoming an effective motivator. The article presents the results of empirical research into existing and desirable organizational cultures as seen by 664 Polish respondents. At the same time it indicates an organizational culture model that is the most employee–friendly.

Year

Pages

9-25

Physical description

Document type

article

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Zarządzania, Dabrowa Górnicza, Polska

References

 • Altaf A. (2011), The impact of organizational culture on organizational effectiveness: implication of Hofstede Cultural Model as organizational effectiveness model, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol. 6, z. 1.
 • Blikle A. C. (2016), Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, dostęp 1 kwietnia 2017, .
 • Bugdol M. (2014), Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Warszawa, Difin.
 • Cameron K. S., Quinn R. E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Chudzicka-Czupała A. (2013), Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji, Katowice, Wyd. UŚ.
 • Deal T. E., Kennedy A. A. (1982), Corporate Culture. The Rites and Rituals of Corporate Life, Reading, Mass, Addison-Wesley Pub. Co.
 • Harrington H. J., Voehl F. (2015), Cultural Change Management, International Journal of Innovation Science, vol.7, nr 1.
 • Hawley K. (2014), Trust, Distrust and Commitment, Nous, 2014, vol. 48, z. 1.
 • Kania S. (2014), Istota i pojęcie kultury organizacyjnej w zarządzaniu organizacją, w Szymańska K. (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Kasprzak E. (2017), Pozytywna organizacja i pozytywna praca. Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (114).
 • Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin.
 • Kraczla M. (2013), Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści, Dąbrowa Górnicza, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • La Montagne R. M. (2016), Ethical dilemmas in the workplace: HR managers’ perceptions of behavioral influences with implications for building an ethical culture in organizations, The International Journal of Knowledge, Culture, and Change Management: Annual Review, vol. 15.
 • Neagu E. R., Nicula V. (2012), Influence of organizational culture on company performance, Management and Economics, nr 4 (68).
 • Peters J., Waterman R. (1982), In Search of Excellence. Lesson from Americans Best-Run Companies, New York, Harper Business Essentials.
 • Pietruszka-Ortyl A. (2016), Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46 (2/2016).
 • Rizescu M. (2011), Organizational culture influences on the organizations’ functionality, Social-Behavioural Sciences, No 1 (61).
 • Saad R., Asaad M. N. N. (2015), Does organizational culture moderate the relationship between ISO 9000 soft factors and organizational performance? The Journal of Developing Areas, vol. 49, nr 3.
 • Schein E. H. (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th edition, San Francisco, Jossey-Bass, John Wiley & Sons.
 • Sidle S. D. (2010), Counterproductive Work Behavior: Can It Sometimes Be Good to Be, Academy of Management Perspectives, vol. 24, z. 3.
 • Srivastava A., Adams J. W. (2011), Relationship Between Cinicism and Job Satisfaction: Exploration of Mechanisms, Psychological Reports, vol. 108 (1).
 • Srokowski Ł. (2011), Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce, Warszawa, Poltext.
 • Stankiewicz D. (2010). Rola typologii zewnętrznych w kształtowaniu trzeciej kultury, w Sułkowski Ł. (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, Łódź, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa, PWE.
 • Sułkowski Ł. (2011), Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34).
 • Szwiec P. (2012), Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne? Podstawowe podejścia do kultury organizacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Tarnowska A. (2011), Mobbing – patologia kultury organizacyjnej, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanow¬skiego w Kielcach, nr 2.
 • Weare Ch., Lichterman P., Esparza N. (2014), Collaboration and Culture: Organizational Culture and the Dynamics of Collaborative Policy Networks, The Policy Studies Journal, vol. 42, nr 4.
 • Wziątek-Staśko A. (2016), Motywowanie w erze Web 2.0+, Warszawa, CeDeWu.
 • Vladut C., Kallay E. (2010), Work Stress, Personal Life, And Burnout. Causes, Consequences, Possible Remedies, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, vol. 14, z. 3.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa, PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-023c48b7-a842-4da7-8409-d87e7110fa42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.