Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(15) | 15-24 s.

Article title

WSPÓŁCZESNY POFIL KOMPETENCYJNY TRENERA PERSONALNEGO, A TAKŻE PROFILE OSOBOWE KOBIET UCZESZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA TRENINGU PERSONALNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel pracy: określenie profilu trenera personalnego oraz kobiet uczęszczających na zajęcia z treningu personalnego (TP) w czasie wolnym. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 40 kobiet uczestniczących w zajęciach z trenerem personalnym w dwóch prywatnych klubach fitness, w wieku 18 - 65 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimowego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań: W Raciborzu TP praktykowało najwięcej kobiet w grupach wiekowych 27-35 i 36-45 lat (po 30%), natomiast w Katowicach w wieku 27-35 lat (40%). Wśród psychofizycznych potrzeb związanych z TP respondentki z Raciborza wymieniały głównie aktywność fizyczną (40%), a w Katowicach motywację zewnętrzną (35%). Wybór trenera personalnego najczęściej spowodowany jest jego kwalifikacjami (średnio 30%). Według 29% badanych istotną cechą dobrego trenera jest wieloletnie doświadczenie. Wnioski: TP jest wybierany głównie przez kobiety doświadczone treningiem fizycznym, uprawiające różnego typu ćwiczenia fizyczne od dłuższego czasu oraz dobrze sytuowane ekonomicznie. Wymagają one od trenera doświadczenia i profesjonalnie prowadzonego oraz monitorowanego programu ćwiczeń dającego wymierne efekty treningowe.
EN
Objective: to determine a profile of a personal trainer and a women attending classes in personal training in her spare time. Materials and methods: The research involved 40 women, aged 18-65 years, attending classes with a personal trainer in two private fitness clubs. A diagnostic survey with an anonymous questionnaire was used. Results: In Racibórz, the highest number of women participating in personal training was for women in the age groups 27-35 and 36-45 (30%), while in Katowice for those in the age group 27-35 (40%). Among the psychophysical needs for participating in personal training, the respondents from Racibórz indicated the need for physical activity (40%), while the respondents from Katowice pointed to extrinsic motivation (35%). The most common reasons for resigning from participation in personal training included: lack of funds (17%) and visible effects (17%) in Racibórz and lack of time in Katowice (30%). The choice of a personal trainer is most often due to his or her qualifications (average of 30%). According to 29% of the respondents, the long-standing experience is an important asset of a good trainer. Conclusions: Personal training is chosen mostly by women who have an experience in physical training, practice various physical exercises for a long time and have a good financial situation. They expect the trainer to be experienced and the workout program to be monitored and conducted professionally, producing measurable training effects.

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Raciborzu, Instytut Kultury Fizycznej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

References

 • Dishman R. K., Salis J. F., Determinants and interventions for physical activity and exercise, In: C. Bouchard, R. J. Shepard, T. Stephens, eds., Physical Activity, Fitness, and Health. Human Kinetics, Vol. Chapaign, IL/1994, s. 214-238.
 • Dishman R. K., Sallis J. F., Orenstein D. R., The determinants of physical activity and exercise, Public Health Reports, Vol. 100, No. 2/1985, p. 158-171. WSPÓŁCZESNY PROFIL KOMPETENCYJNY TRENERA PERSONALNEGO… 23
 • Dunn A. L., Marcus B. H., Kamper J. B., Garcia M. E., et. al., Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitnes. A randomized tr., Journal of the American Medical Association, Vol. 281, No. 4/1999, p. 327-334.
 • Fletcher G. F., Blair S. N., Blumenthal J., Caspersen C., et. al., Statement of Exercise. Benefits and Recommendations for Physical Activity Programs for all Americans. A Statement for Health Professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology, American Heart Association, Circulation, No. 86/1992, p. 340-344.
 • Fostiak D., Fitness w formie rekreacyjnej jako aktywność ruchowa w opinii kobiet, [w:] Aktywność rekreacyjna sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno zawodowych. Diagnoza propozycja rozwiązań, (red.) J. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Osiński, PTNARiT, Poznań 2000, s. 281-287.
 • Hunt P., Hillsdon, M., Changing Eating and Exercise Behaviour, Blackwell science: Cambridge MA 1996.
 • Janiszewski P. M., Ross R., The Utility of Physical Activity in the Management of global Cardiometaboilic Ris., Obesity, No. 17, suppl.3/2009, p. 3-11.
 • Klimczak J., Podstawski R., Dobosz D., The association of sport and violence, aggression and aggressiveness – prospects for education about non-aggression and reduction of aggressiveness, Archives of Budo, No. 10/2014, p. 273-286.
 • Lipowski M., Fitness a holistyczny model zdrowia. O motywach uczestniczenia kobiet w rekreacji ruchowej, [w:] Prozdrowotny Styl życia. Uwarunkowania Społeczne, (red.) Lisicki W. T., Wilk B., Walentukiewicz A., AWFiS, Gdańsk 2005, s. 73-80.
 • Opoka D. M., Fitness clubs consumer characteristics in Łódź, Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 12/2008, s. 149-163.
 • Parker B. A., Kalasky M. J., Proctor D. N., Evidence for sex differences in cardiovascular aging and adaptive response to physical activity, European Journal Applied Physiology, Vol. 110, No. 2/2010, p. 235-246.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-023edcef-89a5-4849-93f7-bb367824a1b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.