Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 35(4) | 11-21

Article title

O ćwierćwieczu efektów emergentnych w pomocy społecznej, pracy socjalnej w Polsce i refleksji nad kierunkami ich ograniczania.

Content

Title variants

Emergent effects of social assistance and social work; 25 years of reflection on how to limit them. Introduction to volume 35(4)2016

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

References

 • Bartoszek, A., Czekaj, K., Trawkowska, D. (red.) (2012). Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Boudon, R. (2009). Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przeł. K. Kowalski. Kraków: NOMOS.
 • Frysztacki, K., Nóżka, M., Smagacz-Poziemska, M. (red.) (2011). Dzieci ulicy — procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, rec. M. Kocik. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 16.
 • Golczyńska-Grondas, A. (2015). Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych — podstawowe problemy, implikacje dla praktyki. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 30(3).
 • Hryniewicz, J.T. (2007). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kaźmierczak, T. (2014). O potrzebie końca pomocy społecznej jaką znamy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 • Krzyszkowski, J. (1998). Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź: Wydawnictwo OMEGA-PRAXIS.
 • Krzyszkowski, J. (2005). Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Leitner, S. (2012). Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 18.
 • Marzec, I. (2014). Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pra-cowników socjalnych województwie śląskim. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dys-kusje, 27(4).
 • Miś, L. (2014). Mężczyźni a praca socjalna. Analiza wybranych problemów, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27(4).
 • Pawlak, M. (2013). Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko. Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Warszawa: Wydawnictwo IPSiR UW.
 • Rybka, I. (2014). Budowanie subsydiarnych relacji między podmiotami polityki i pomocy społecznej a rozwój środowiskowej pracy socjalnej, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 25(2).
 • Rymsza, M. (2014). Od akcji dobroczynnej do pracy środowiskowej — działalność Brata Alberta w środowisku ludzi bezdomnych w Krakowie i w innych miastach polskiej Galicji na przełomie XIX i XX wieku. W: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Pol-sce — tradycja i teraźniejszość. Dobre praktyki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rymsza, M., Karwacki, A. (2013). Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania pro-cesami świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej i Zakładach Aktywności Zawodowej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Skuza, Z., Żukowska, B. (2010). Wokół 13 postulatów. Propozycje zmian w pomocy spo-łecznej. Problemy Społeczne, maj-czerwiec, dostępne na stronie: <http://www.av.fr. pl/ PS_3-2010_Propozycje_zmian_w_pomocy.pdf>
 • Szarfenberg, R., Trawkowska, D. (2010). Jaka pomoc społeczna? Problemy Polityki Spo-łecznej. Studia i Dyskusje, nr 13-14, s. 125-127.
 • Timoszuk, S., Majdzińska, K. (2016). Wprowadzenie do kalkulacji kosztów zaniechania w pomocy społecznej — na przykładzie trudności w integracji uchodźców. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 32 (1).
 • Trawkowska, D. (2010a). Dokąd zmierzamy? Socjologiczna analiza działań podejmowa-nych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną. Teologia i moralność,tom 7, s. 33-44.
 • Trawkowska, D. (2010b). Czy był to milowy krok, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 13-14, s. 185-188.
 • Trawkowska, D. (2012a). Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjal-nej — czego i dlaczego mamy się bać? Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 19, s. 125-128.
 • Trawkowska, D. (2012b). Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecz-nej. W: A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach — Księga Dobrych Praktyk. Katowice: Wydawnictwo Elamed we współpracy z UM Katowice i Wydawnictwo UŚ, s. 18-31.
 • Wirkus-Ostrowska, J. (2013). Outsiderzy z happy endem. W: M. Rudnik (red.) Rodzina bliżej siebie, czas przemian gdyńskiej pomocy Społecznej i nowatorskich inwestycji w człowieka. Gdynia: MOPS Gdynia, s. 155-164.
 • Wódz, K. (2015). Pracownik socjalny w tożsamości zbiorowej. Recenzja A. Niesporka, T. Warczoka, Ł. Trembaczowskiego (2013). Granice symboliczne. Studium praktyk kul-turowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych. Katowice: Uniwersytet Śląski, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 28, s. 121-128.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02400c5d-2b04-4c69-8344-ce29c3e0581f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.