Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 |

Article title

Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena stopnia zróżnicowania rozwoju społecznogospodarczego województw w latach 2005 i 2015 w kontekście polityki spójności. Polityka ta ma za zadanie zmniejszać dystans niektórych krajów unijnych do najbardziej rozwiniętych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także niwelować zróżnicowanie wewnątrzkrajowe w rozwoju. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS, przy wykorzystaniu wzorcowej metody porządkowania liniowego Hellwiga. Wybrane zmienne diagnostyczne odnoszą się do trzech wymiarów polityki spójności: gospodarczego, społecznego i terytorialnego. Wykorzystana metoda umożliwiła ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce wskazując województwa o dużym potencjale rozwojowym oraz borykające się z trudnościami. Badanie potwierdziło utrzymujące się zróżnicowanie w poziomie rozwoju między badanymi jednostkami terytorialnymi.
EN
The article aims to evaluate the degree of diversification of socio-economic development of voivodships in 2005 and 2015 in the context of cohesion policy. This policy focuses on reducing the distance between some European Union countries and the most developed EU members, as well as on decreasing national disparities in development. The analysis was conducted on the basis of the CSO data, using the Hellwig’s method of linear ordering. The selected diagnostic variables relate to three dimensions of cohesion policy: economic, social and territorial. The applied method enabled to assess social and economic situation in Poland, indicating voivodships with high development potential and also those facing difficulties. The research confirmed persistent differences in the development level between the examined territorial units.

Contributors

  • Urząd Statystyczny w Opolu

References

  • Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (red.) (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
  • Grosse, T. G. (2009). Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej. W: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej, polski wkład w debatę, 113—143. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Kudełko, J., Prusek, A., Zieliński, K. (2011). Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Podogrodzka, M. (2011). Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem metod taksonomicznych. Wiadomości Statystyczne, 11, 26—41.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-024605ab-c679-4323-853a-67e5ccb1e3f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.