PL EN


2012 | 1 | 42-56
Article title

Status prawny wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów normatywnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Legal Status of Volunteers Under the Amended Law on Public Activity and Volunteerism and Other Normative Acts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cezurą czasową w rozwoju i funkcjonowaniu wolontariatu w Polsce jest moment uch-walenia Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), kiedy to z aktywności nieformalnej wolontariat stał się działalnością formalną prawnie uregulowaną. Przyjęta w ustawie definicja wolontariusza budziła wśród ekspertów wątpliwości, które przepisy – prawa pracy czy prawa cywilnego – mają zastosowanie do podejmowanej dobrowolnie aktywności, dlatego przy okazji innych prac prowadzonych nad ustawą pojawiła się konieczność jej doprecyzowania.
Turning point in the functioning of volunteering in Poland is the moment of enactment of the Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism (OJ 2003 No. 96, pos. 873 with subsequent/further amendments.), when volunteering from informal activity has become a formal legally regulated activity. Accepted definition of a volunteer in the law raised concerns among experts which rules – labor or civil law – should be applied to activity undertaken voluntarily. Hence it was necessary to clarify it.
Year
Issue
1
Pages
42-56
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych
References
  • Blicharz J., Huchla A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Izdebski H., Komentarz do ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003.
  • Jaśkiewicz P., Olejniczak A., Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych przepisów, Warszawa 2010.
  • Kołodziej J., Wolontariat. Pytania i odpowiedzi, „Służba Pracownicza”, nr 11, 2003.
  • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005.
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych .
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02499ebb-f158-42ea-b966-1d62654f97bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.