Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych | 178-188

Article title

Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne

Content

Title variants

EN
The attitude of entrepreneurship in marketing and logistics management of microenterprises – the regional interpretation

Conference

Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne mikroprzedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej poszukuje różnych sposobów zrealizowania przewagi oraz utrzymania się na rynku. Jednym z kierunków mogących się przyczynić do zrealizowania tego celu może być marketingowo-logistyczne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Postawy przedsiębiorcze przejawiające się w zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania mikroprzedsiębiorstwem są stosunkowo mało zbadane. W literaturze przedmiotu prezentuje się modele zarządzania oparte na przykładach procesów zarządzania dużymi przedsiębiorstwami, które nie uwzględniają problematyki występującej w mikroprzedsiębiorstwach. Celem artykułu jest prezentacja klasyfikacji postaw przedsiębiorczych w aspekcie zarządzania procesami marketingowo-logistycznymi w mikroprzedsiębiorstwach. W tekście przedstawiono własne wyniki badań dotyczące postaw przedsiębiorczych w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem, prowadzone w latach 2012–2013 wśród 28 przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego. Celem badań było określenie czynników wpływających na kreowanie postaw przedsiębiorczych w mikroprzedsiębiorstwach. Sformułowano zatem dwie hipotezy: I. W mikroprzedsiębiorstwie można zidentyfikować czynniki wpływające na kreowanie postaw przedsiębiorczych. II. Wśród czynników stymulujących rozwój postaw przedsiębiorczych w mikroprzedsiębiorstwie znaczącą pozycję zajmują metody zarządzania marketingowo-logistycznego. Badania miały charakter eksplanacyjny. Dobór próby był celowy i obejmował przedsiębiorstwa, które potwierdziły stosowanie instrumentów marketingowych w zarządzaniu logistycznym. Badania prowadzono metodą bezpośrednich wywiadów, rozmów z ekspertami oraz analiz dokumentów i raportów. Poczynione obserwacje dotyczą wyłącznie grupy badanych mikroprzedsiębiorstw, co stanowi istotne ograniczenie w formułowaniu bardziej ogólnych wniosków oraz opisowych analiz statystycznych.
EN
Microenterprises today, existing in conditions of strong market competitiveness, are looking for ways to reach the competitive advantage and remain on the market. One of many ways to contribute to these goals can be modern management, especially marketing and logistical management of processes in the microenterprise. The attitude of entrepreneurship manifested in the use of modern methods of microenterprises management is not so widely researched. In literature on the subject, management methods are presented for large enterprises, which do not take into consideration the problems of microenterprises. The aim of this article is to present the classification of the attitude of entrepreneurship in the aspect of management in microenterprises with the use of marketing and logistics management. Included is own research work from the years 2012-2013 in the Lodz region, connected to the thesis on regional considerations in creating the attitude of entrepreneurship in the microenterprise.

Contributors

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

References

 • Białoń, L. Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. W: L. Białoń (red.), The Quality of Specialist Education in Terms of Managing Methods. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska.
 • Białoń, L., Janczewska, D. (2008). Wiedzochłonność polskiego przemysłu – w świetle badań GUS. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 18/32, 111-116.
 • Brillman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Brussa, A., Tarnawa, A. (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. PARP.
 • Churchill, N., Levis, V. (1983). The Five Stages of Small Business Growth. W: Harvard Business Review, May-June.
 • Daszkiewicz, N. (red.). (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Drucker, P. (1992). Innowacja i Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 • Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI w. Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
 • GUS (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r. Warszawa: GUS.
 • Janczewska, D. (2010). Zarządzanie marketingowo-logistyczne jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa z grupy MŚP. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1, X, 49-62.
 • Janczewska, D. (2013). Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 4, 185-200.
 • Janczewska, D. (2013a). Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania. t. XIV, z. 3, 235-258.
 • Janczewska, D. (2014). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako zasobem mikroprzedsiębiorstwa. W: M. Piekut (red.), Nauka gospodarce – gospodarka nauce. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Juchniewicz, M. Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. PARP.
 • Koładkiewicz, I., Lutostanski, Ł. (2004). Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Kuchciak, I. (2012). Korzyści z wymiany informacji dla mikro i małych przedsiębiorstw podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012. Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie. W: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Michna, A. (2005). Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa. W: J. Bieliński (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Nieć, M. (2013). Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. W: A. Tarnawa, P. Zadura- Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa: PARP.
 • Niedzielski P., Matusiak, K.B. (red.). (2011). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. W: SOOIPP - Annual 2010, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, t. 2, Szczecin.
 • Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Wyd. Oficyna Wydawnicza AJG.
 • Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 • Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Raport GUS. (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w r. 2011. Warszawa: GUS.
 • Raport PARP. (2012). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. Warszawa: PARP.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby – wzajemne powiązania i relacje. W: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Wieloznaczność kultury organizacyjnej. W: Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Kondycja sektora MŚP 2008 – Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Warszawa: Lewiatan.
 • Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
 • Targalski, J. (2001). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wykład o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. Pełna wiedza w jednej książce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zbierowski, P., Bratnicki, M., Kozłowski, R. (2009). Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_ referaty/sesja_IIIb/27.pdf.
 • Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-024c5a55-2264-484f-a843-4891ec7f7c0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.