PL EN


2013 | 6 | 2(19) | 89-117
Article title

Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – perspektywa empiryczna

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza rozwiązań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i porządku stosowanych w krakowskich szkołach wyższych. Wobec dostrzegalnego procesu instytucjonalizacji uczelnianych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz wzrostu znaczenia prewencji w polityce kryminalnej, wydaje się, iż zapoznany dotąd w nauce polskiej temat bezpieczeństwa studentów w kontekście procesu studiowania wart jest pogłębienia. Artykuł zawiera omówienie wyników badań jakościowych przeprowadzonych w Krakowie w 2012 r. W oparciu o krytyczną analizę dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, analizę istniejących dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań przyjętych na innych krakowskich uczelniach oraz rozpoznanie potrzeb w tym zakresie sformułowane zostały wnioski dotyczące podstawowych trudności, koniecznych zmian oraz pożądanych kierunków rozwoju efektywnych systemów zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Warszawa 2011
  • Pyter M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2012
  • Sanetra W., Wierzbowski M. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-024f7df7-6b37-479b-bc95-198a3a8ee6e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.