PL EN


2015 | 6 | 3 | 153-157
Article title

Pozorovanie vybraných kľúčových zručnosti žiakov pri práci s interaktívnou tabulou na základných školách

Content
Title variants
EN
Observation of Selected Key Skills of Pupils in Working with Interactive Whiteboards at Schools
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
The paper is focused on the use of the interactive whiteboard as an important factor facilitating Science teaching. We want bring to reader the second phase of our research on project KEGA. Thereof on the basis of materials collected from surveys and from teaching training in selected grades in secondary schools in Presov, we selected the topics during school lessons to verify the functionality of the measuring instruments developed in conjunction with the interactive whiteboard. We will also be presenting some partial conclusions of the research related to the problem of our project, whose interpretation is based at this stage of observation of selected key competencies of pupils during their work with an interactive whiteboard for teaching training of Physics.
SK
Príspevok je zameraný na využívanie interaktívnej tabule ako významného činiteľa uľahčujúceho výučbu prírodovedných predmetov. Chceme v ňom stručne priblížiť čitateľovi druhú etapu riešenia nášho projektu KEGA. V ňom na základe získaných materiálov z prieskumov a výučby vo vybraných ročníkoch na základných školách v Prešove, sme si na zvolených témach počas vyučovacích hodín overovali funkčnosť vypracovaných meracích nástrojov v spojení s interaktívnymi tabuľami. Prezentujeme v ňom aj niektoré čiastkové závery výskumu súvisiace s problematikou riešenia nášho projektu, ktorých interpretácia vychádza v tejto etape z pozorovania vybraných kľúčových kompetencii žiakov počas ich práce s interaktívnou tabuľou na vyučovaní fyziky.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
153-157
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Hrmo R., Turek I. (2003): Kľúčové kompetencie I, Bratislava,
  • Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky(2002): Milénium, národný program výchovy a vzdelávania v slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, Bratislava.
  • Pavelka J. (2013): Interaktívna tabuľa a rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách Techniky, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4.
  • Šebeň V., Birčák J. (2013): The Preparation of Tteachers of Physics and the School Reform, [w:] 19th conference of Slovak physicists, Košice.
  • Šoltés J. (2013): Didaktické možnosti využitia interaktívnej tabule v edukácií žiakov na základnej škole, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4.
  • Šterbáková K. (2014): Nové technológie – interaktívna tabuľa SMART Board vo vyučovaní fyziky, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • http://arbeits-abc.de/was-sind-eigentlich-schluesselqualifikationen/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-025001b9-0db2-46f6-945e-4c9dde47da38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.