Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 24 | 83-94

Article title

Współpracę kształtuje dialog – komunikowanie się związków zawodowych z pracownikami

Content

Title variants

EN
The Dialog Shapes the Cooperation – the Communication Between Union Trade and the Workers

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Authors emphasize the great importance of internal communication between trade unions and employee at the work place. Clarifying the nature of this process, the authors pay attention to its language’s aspects and to its forms and scope. The classic tools used in this process such as: broadcasting center, wall newspaper, magazine works, newsletter, union’s publications are highlighted. A special regard is dedicated to modern solutions such as internet, intranets, phone, SMS, MMS. The authors also point out the importance of the content in the communication between trade unions and employee, that addresses the issue of form, which should be used adequately to the information provided.

Year

Issue

24

Pages

83-94

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bielawski, P. (2011), Public relations: zarządzanie informacjami. Opole.
 • Bolek, J. (2012), Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo, (w:) W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa, 133–151.
 • Choduń, A. (2007), Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa.
 • Gawłowicz, I./ S. Maciejewski (2017), Wybrane elementy komunikowania się związków zawodowych z pracodawcą, (w:) J. Alnajjar (red.), Komunikacja w organizacjach. Saarbrucken, 353–377.
 • Grzenia, J. (2007), Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.
 • Kotowski, W./ B. Kurzypa (2015), Związki zawodowe. Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. Warszawa.
 • Pruszyńska-Witkowska J. (2006), Komunikacja wewnętrzna, (w:) B. Janiszewska (red.), Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków. Warszawa, 110–121.
 • Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. i Kolibro Sp. z o.o. (2010), Intranet a prawo, Vademecum dla, managerów, redaktorów i administratorów Intranetu. Warszawa
 • Trębacki, J. (2006), Relacje wewnętrzne, (w:) J. Olędzki/ D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa, 107–108.
 • Żołyński, J., (2014), Ustawa o związkach zawodowych, komentarz. Warszawa. (URL http://www.freshbusinessthinking.com/the-art-of-communication-is-thelanguage-of- leadership/). [Pobrano 19.09.2017].
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.
 • Europejska Karta Socjalna z dnia 18 października 1961 r.,Dz. U. 1999, nr 8, poz. 67 ze zm.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. 2015 poz. 1881 – tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 2016, poz. 1666 ze zm.Heinish przeciwko Niemcom, skarga nr 28274/08, orzeczenie ETPC z dnia 21 lipca 2011 r.
 • Palomo Sànchez i inni przeciwko Hiszpanii, skargi nr 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06, orzeczenie Wielkiej Izby z dnia 12 września 2011 r.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2006 r., II PK 127/05, LEX nr 277809.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r., PZP 7/11.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2012 r., I PK 231/11.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r., III PZP 6/12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4818

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-025fe251-fef2-421c-8f9a-70df8a626352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.