Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 4(52) | 79-88

Article title

Wyścig desperatów. Optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie

Content

Title variants

EN
Race of desperadoes: optimization of the path to the bus stop in the case of a chosen suburban area in Kraków

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W postępującym i często niekontrolowanym procesie rozlewania się miast bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego schodzi na dalszy plan w imię maksymalizacji zysków inwestorów. Trudności, z jakimi spotykają się na co dzień piesi, rzadko kiedy przebijają się do świadomości władz lokalnych. Głównym celem przedstawionego w tym artykule projektu jest stworzenie koncepcji narzędzia identyfikującego problemy związane z przemieszczaniem się w przestrzeni rzeczywistej. Na obszar badawczy została wybrana jedna z peryferyjnych dzielnic Krakowa. W celu zebrania potrzebnych danych wykorzystano metodę wywiadu środowiskowego w połączeniu z sondażem wykonanym w formie badania ankietowego. W artykule opisano symulację wyboru optymalnej drogi prowadzącej na przystanek autobusowy przy jednoczesnej identyfikacji barier architektonicznych i infrastrukturalnych. Wyniki symulacji wykorzystano w tworzeniu koncepcji wspomnianego narzędzia, które uwzględniając dalszy rozwój projektu, mogłoby stać się pożytecznym elementem w eksploracji przestrzeni w rękach planistów. Istotnym założeniem projektu jest możliwość partycypacji lokalnej społeczności w kreacji prototypu badawczego.
EN
In a progressive and often uncontrolled process of urban sprawl, the safety of unprotected road users becomes less important in the name of maximizing investor returns. Difficulties encountered by pedestrians on a daily basis rarely come to the attention of local authorities. The main purpose of the project, presented in this article, is to create the concept of a tool that identifies problems related to movement in real space. One of the suburban districts of Kraków was selected for research. In order to collect needed data, environmental interviews in conjunction with the survey were conducted. The simulation of choice of the most optimal route to the bus stop, while identifying architectural and infrastructural barriers is described in this paper. Its’ results were used to create the concept of the tool, which, taking into account the further development of the project, could become a useful element for planers in space exploration. The idea of participation of the local community in creating the research prototype was a crucial issue.

Journal

Year

Issue

Pages

79-88

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

References

 • Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013.
 • Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Wydawnictwo Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2014.
 • Hillier B., Hanson J., The social logic of space, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
 • Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Żochowska R., Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji w zastosowaniu do planowania tymczasowej organizacji ruchu w sieci miejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • Hansen W.G., How accessibility shapes land use, „Journal of the American Institute of Planners” 1959, Vol. 25, Iss. 2, 73–76.
 • Batty M., Agent-based pedestrian modeling, „Planning and Design” 2001, Vol. 28, 321–326.
 • Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury, Kraków 2012.
 • Lynch K., Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2011.
 • Southworth M., Designing the walkalbe city, „Journal of Urban Planning and Development” 2005, Vol. 131, Iss. 4, 241–257.
 • Manthey E., Wszyscy się naśladujemy, „Gazeta Wyborcza” 2015, http://wyborcza.pl/1,145452,18482447,wszyscy-sie-nasladujemy.html [accessed: 20.02.2016].
 • http://forumrozwojumazowsza.pl/miasto-dbajace-o-komfort-zycia-mieszkancow-podsumowanie-strefy-smart-city/ [accessed: 20.02.2016].
 • http://www.maciejczak.pl/download/zlo-w12.pdf [accessed: 20.02.2016].
 • https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/napoczatek/dobra_substytucyjne_i_komplementarne [accessed: 20.02.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02620c71-d428-4312-b750-ca33c5f3197a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.