Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(12) | 29-32

Article title

Praktyczny aspekt opłaty odpadowej w polskich gminach

Title variants

EN
The practical aspect of waste charges in Polish municipalities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od 1 lipca 2013 roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawki, którą ustaliła gmina, oraz deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Wprowadzony system jest systemem ryczałtowym, który nie zależy od ilości wytworzonych odpadów. Gminy miały obowiązek ustalenia stawki na podstawie czterech wariantów, przy czym możliwy był wybór jednego z nich lub dowolne ich łączenie. Dopuszczalne było również zastosowanie więcej niż jednej metody w zależności od odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz gęstości zaludnienia na danym obszarze.
EN
Since 1st July 2013 owners of inhabited properties have been charged for municipal waste management based on the rates established by the municipality and the declaration made by the property owner. The introduced system is a flat-rate scheme, which does not depend on the amount of waste generated. Municipalities were required to determine the rate on the basis of four options, whereby it was possible to select one of them or combining any of them. It was also acceptable to use more than one method depending on the distance from the disposal of municipal waste and population density in the area.

Publisher

Year

Issue

Pages

29-32

Physical description

Dates

published
2014-07

Contributors

 • absolwentka logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

References

 • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • [2] Kozłowska B., Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, http://www.odpady-help.pl/publikacja_branzowa/357/punkty_selektywnej_zbiorki_odpadow_komunalnych_pszok.html (stan na 04.06.2014 r.).
 • [3] Manczarski P., Implikacje technologiczne zmian przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] B. Kozłowska (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Budowa gminnych systemów, PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2012.
 • [4] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii ,,Europa 2020’’, Bruksela, 26.01.2011 r.
 • [5] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2017, Lublin 2012.
 • [6] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, Zielona Góra 2012.
 • [7] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego 2012, Łódź 2012.
 • [8] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017, 2012.
 • [9] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego, Rzeszów 2012.
 • [10] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego 2018.
 • [11] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 2014, Katowice.
 • [12] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012–2018, Kielce 2012.
 • [13] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016, Olsztyn 2012.
 • [14] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, Poznań 2012.
 • [15] Plan Gospodarki Odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, Szczecin 2012.
 • [16] Plan Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023, Toruń 2012.
 • [17] Plan Gospodarki Odpadami województwa małopolskiego, Kraków 2012.
 • [18] Plan Gospodarki Odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017, 2012.
 • [19] Polakiewicz P., Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Katarzyny Michniewskiej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
 • [20] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami).
 • [21] Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897).
 • [22] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
 • [23] Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, Warszawa 2012.
 • [24] Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012, Wrocław 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6422

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0263570a-6e93-4fae-ab81-fe05e670d7e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.