PL EN


2019 | 3 (97) | 12-23
Article title

Turystyczna działalność gospodarstw rolnych w świetle regulacji sektorowych

Content
Title variants
EN
Tourist activity of farms agricultural in the tourist sectoral regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia ewidencjonowania działalności rolników w tym zakresie została odpowiednio rozważona w ramach niniejszego artykułu. Odniesienie dotyczyć będzie również obszaru regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To wszystko zaprezentowane w relacji do działalności gospodarstw rolnych, celem ukazania ich specyfiki na gruncie regulacji prawa turystycznego
EN
The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist guides indicates that other facilities in hotel services may be provided in rooms and places rented by farmers on their farms agricultural, if the facilities have the minimum requirements for equipment, and other requirements. The article will also apply to the area of regulation of the Act of 24 November 2017 on tourist events and linked travel arrangements. All of the cases will be presented in relation to the activity of farms agricultural, in order to show their specificity under the regulations of tourist law.
Year
Issue
Pages
12-23
Physical description
Dates
received
2019-10-07
accepted
2019-11-15
Contributors
author
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa
References
 • T. Barankiewicz (2012): Współczesne metody badania prawa, [w:] Studia Prawnicze KUL, (1) 2010, s. 115-131, por. też J. Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Lublin, s. 27-31.
 • S. Piśko, J. Raciborski (1998): Wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych, Warszawa.
 • E. Wyrwicz (2012): Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 1991-2011. Doświadczenia XX-lecia (w:) Wiejski produkt turystyczny doświadczenia i wyzwania, (red.) J. Majewski, Kielce, s. 11.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361, z 2018 r. poz. 650).
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650, 1629).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090, 1467, 1544, 1560, 1669 i 1693, 2227).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).
 • https://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-026420dd-0936-46c2-ad68-94567796448a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.