PL EN


Journal
2018 | 4 | 467-486
Article title

Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki

Title variants
EN
Introducing Common Currency in Poland and Competitiveness of the Economy
RU
Предполагаемые последствия введения валюты евро в Польше для конкурентоспособности ее экономики
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pełny udział Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej obejmujący zamianę przez nasz kraj narodowej waluty na euro był i nadal jest przedmiotem licznych dyskusji i rozważań polityków, ekonomistów i ludzi biznesu. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tym procesem są często tematem analiz i symulacji. Problem ten wydaje się szczególnie istotny w aspekcie konkurencyjności gospodarki. Kryzysy gospodarcze i finansowe ostatniej dekady sprawiły, że Unia Europejska, a przede wszystkim strefa euro, znalazły się w obliczu nowych zagrożeń, takich jak powolny wzrost gospodarczy, deficyty budżetowe oraz stale rosnący dług publiczny. Problemy stojące przed strefą euro ograniczają jej atrakcyjność dla pozostałych krajów UE utrzymujących narodowe waluty. Pomimo tych problemów, strefa euro jest jednak wyraźną przeciwwagą dla bardzo dużych i silnych gospodarek takich państw, jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Indie. Warto więc próbować w obiektywny sposób przedstawiać korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem wspólnej waluty przez Polskę, nawet jeśli klimat gospodarczy i polityczny nie sprzyja obecnie takim decyzjom. Artykuł jest jednym z głosów na ten temat.
EN
A full participation of Poland in Economic and Monetary Union including the replacement of national currency by Euro, has been the subject of many debates and discussions among politicians, economists and businessmen. Potential benefits and threats connected with this process are subject of many analyses and simulations. The problem seems to be particularly important in the context of the competitiveness of economy. As the result of economic and financial crises of the last decade, European Union, especially the Eurozone, have faced new development challenges, such as slow economic growth, budgetary deficits, and the rising public debt. These problems diminish the attractiveness of the Eurozone for the remaining EU countries. Nevertheless, the Euro area is still a counterbalance to big and strong economies, such as USA, Japan, China, or India. Therefore, it is worth considering the benefits and costs related to the possible introduction of the common currency in Poland, even if economic and political climate is not favourable no for such a decision. The paper presents the author’s view on the subject.
RU
Полное участие Польши в экономическом и валютном союзе, означающее замену национальной валюты на евро, было и все еще остается предметом многих дискуссий и размышлений политиков, экономистов и бизнесменов. Потенциальные выгоды и угрозы, связанные с этим процессом, являются частой темой анализов и симуляций. Эта проблема кажется исключительно существенной в плане конкурентоспособности экономики. Экономические и финансовые кризисы последнего десятилетия привели к тому, что Евросоюз, и прежде всего зона евро, оказались перед лицом новых угроз, таких как медленный экономический рост, бюджетные дефициты, а также постоянно растущая публичная задолженность. Проблемы, стоящие перед зоной евро, ограничивают ее привлекательность для остальных стран ЕС, сохраняющих национальные валюты. Однако, несмотря на эти проблемы, зона евро является заметным противовесом для очень больших и сильных экономик таких государств как: Соединенные Штаты, Япония, Китай или Индия. Поэтому столь важно попытаться объективно представить выгоды и угрозы, связанные с принятием Польшей совместной валюты, даже если экономический и политический климат не способствует в настоящее время таким решениям. Настоящая статья является одним из голосов на эту тему.
Journal
Year
Issue
4
Pages
467-486
Physical description
Contributors
author
 • Dr Piotr Rubaj – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • Dr Elżbieta Ważna – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
References
 • Ambroziak E., Wpływ integracji europejskiej na wzrost gospodarczy, „Studia Prawnoekonomiczne”, tom XCIV, 2015.
 • Bąk H. i in., Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Bossak J.W., Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014.
 • Gorynia M., Jankowska B., Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 • Jodko A., Konkurencyjność gospodarek państw należących do strefy euro na tle poziomu konkurencyjności gospodarek USA i Chin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2016.
 • Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2016.
 • Krajewski P., Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro, PWE, Warszawa 2012.
 • Marczak B., Ratko M., Polska w drodze do strefy euro – potencjalne korzyści i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 • Maszczyk K., Ocena gotowości Polski do uczestnictwa w strefie euro, „Studia Prawnoekonomiczne”, tom CIII, 2017.
 • Miklaszewski S., Polska a euro – szanse i wyzwania, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Misztal P., Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. H. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007–2009 i jej konsekwencje, red. L. Oręziak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Orłowski W., Wpływ członkowstwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PTE, Warszawa 2003.
 • Ostaszewski J., Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Pietrzykowski M., Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Bogucki WN, Poznań 2014.
 • Pilarska C., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej, w: Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, red. Z. Dach, PTE, Kraków 2010.
 • Poliński R., Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015.
 • Poliński R., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Funkcjonowanie, kryzys, reformy, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2015.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna, red. A.M. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Radło M.J., Wpływ globalnego kryzysu na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego oraz bilans płatniczy Polski w latach 2007–2014, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007–2015, red. A.M. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowe, NBP, Warszawa 2009.
 • Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007–2009 i jej konsekwencje, red. L. Oręziak, Warszawa 2017.
 • Rogut A., Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, w: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, NBP, Warszawa 2014.
 • Smyk A., Konsekwencje wejścia do strefy euro dla polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015.
 • Stiglitz J.E., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • The Global Competitiveness Report 2016–2017, World Economic Forum, Geneva 2017.
 • World Competitiveness Yearbook 2017, IMD, Lausanne 2017.
 • Zieliński J., Korzyści oraz koszty przystąpienia Polski do strefy euro, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/czy-polska-wejdzie-do-strefyeuro-apel-ekonomistow-do-premiera/rhxv2dm (dostęp 2.01.2019).
 • http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/beata-szydlo-o-wprowadzeniu-euro-w-polsce/y3shk1h (dostęp 20.05.2017).
 • https://wiadomosci.wp.pl/strefa-euro-polacy-wola-zlotowke-6115743897491073a (dostęp 25.05.2017).
 • https://www.google.pl/search?q=bezrobocie+w%C5%9Br%C3%B3d+m%C5%82odych+w+polsce (dostęp 15.12.2017).
 • http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1432744/4_ramy_strategiczne_26_10_2010.pdf s. 21 (dostęp 2.07.2017).
 • http://www.mf.gov.pl, Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, nr 4/2015 (dostęp 15.10.2017).
 • http://www.mf.gov.pl, Raport konwergencji czerwiec 2014 (dostęp 10.10.2017).
 • http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,8595,eurostat-bezrobocie-wpolsce-w-grudniu-5-9-proc-.html (dostęp 29.12.2017).
 • https://www.nbp.pl/cie/download/eurowpolsce.pdf (dostęp 17.07.2017).
 • http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Fakt3/polak_przedsiebiorczy_6_fakt.pdf (dostęp 2.07.2017).
 • https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/korzysci_euro_2004.pdf (dostęp 20.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0269149c-b357-445e-85bc-bd1dfd73f7ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.