Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 25-40

Article title

Operation of Small Businesses in Open-Air Markets in Poland Based on the Example of Kraków

Content

Title variants

Conference

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Open-air markets are traditionally associated with the landscape of Polish towns and cities. In the beginning, they were in the very centre of the city – most often in the market around which the lives of the locals and the newcomers concentrated. With the development of urban areas, open-air markets were moved out of the city centre. They were transformed, though for a long time, also after the Second World War, they were the place of trade primarily in agricultural and craft products. During the People’s Republic of Poland, citizens were given the opportunity to buy goods not available in stores. Open-air market places gained a new meaning at the beginning of the socio-political transformation after 1989. They became the places of flourishing small businesses and were less and less associated with the sale of agricultural products and more and more with diverse assortments such as any groceries, clothing, chemicals and cosmetics. At present, in the period of the global economy, which in urban areas is typically expressed through the diminishing of the local economy related to small businesses in favour of the global economy introducing supermarkets, hypermarkets and chain outlets, the functioning of open-air markets takes place in the conditions of increased competition. It consists in particular in price competition and competition in the form of a large assortment of goods in stores mentioned above. As shown in the article, also entrepreneurs conducting business activity at the open-air markets in Kraków feel this competition. It manifests itself in the lack of a sense of stabilisation of small businesses. A large group of the surveyed entrepreneurs are also unable to sustain themselves only from this activity.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Barek, R. (2010). Targowisko – przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkiwania. Czasopismo Techniczne, Architektura, 107, 5, 9–14. [Marketplaces – the space necessary for the living environment.]
 • Central Markets Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe, www.centralmarkets.eu.
 • Central Markets Project Report on the Status of Central Europe Markets. (2013). Retrived from: www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/CENTRAL_MARKETS_ 3.4.1_Report_on_the_status_of_CE_markets_20140228.pdf (accessed: 22.01.2017).
 • Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 25–46. [Market trade in Poznan diagnosis of the state of development, customer preferences, tendencies of changes.]
 • Dąbrowski, J.M., (1996). Handel targowiskowy – fenomen polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. [Market trade – the phenomenon of the Polish transformation.]
 • Dziechciarz, T. (1992a). Zróżnicowanie cen na placach targowych miasta Krakowa. Prace Instytutu Geografii UJ, Prace Geograficzne, 91. [Variety of prices on the fairgrounds of the city of Kraków.]
 • Dziechciarz, T. (1992b). Funkcjonowanie handlu na placach targowych na przykładzie Placu Nowego w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXV–XXVI, 81–91. [Functioning of trade on the fairgrounds on the example of the New Square in Kraków.]
 • Dzieszyński, R., Franczyk, J.L. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury. [Encyclopaedia of Nowa Huta.]
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1995). Place handlowe w strukturze miejskiej Krakowa. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Instytutu Projektowania Miast i Regionów, 1994/95. [Fairgrounds in the urban structure of Kraków.]
 • Gołąb-Korzeniowska, M. (1997). Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa, praca doktorska, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej. [The role and importance of shopping centres in the spatial structure of the city on the example of Kraków.]
 • Kropiwnicki, J. (2003). Fenomen bazarów. Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis, 170, 107– 120. [The phenomenon of bazaars.]
 • LDB Central Statistical Office of Poland (2017, 22 stycznia) www.stat.gov.pl (accessed: 22.01.2017).
 • Madanipour, A. (2003). Public and Private Spaces of the City. London, New York: Routledge.
 • Peterlik, M. (2000). Handel targowiskowy w Polsce w 1999 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. [Market trade in Poland in 1999.]
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. [The role of fairgrounds in the spatial, social and economic structure of Nowa Huta.]
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 203–217. [Conditions of business activities of entrepreneurs and farmers in the fairgrounds on the example of Nowa Huta.]
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016a). Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa – Nowej Huty. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2, 231–246. [The determinants of trade and service development on the example of Kraków – Nowa Huta.]
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016b). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 217–232. [Factors determining the attractiveness of shopping at the fairgrounds of Kraków.]
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016c). Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 186–199. [Determinants of consumer behaviour in the fairgrounds on the example of Nowa Huta.]
 • Powęska, H. (1995). Development of trade and services in the eastern borderland of Poland – Problems and prospects. W: Polish Eastern Border. Past and Present Problems, Conference Papers, 22, Warszawa: IGiPZ PAN, 83–96.
 • Powęska, H. (2002a). Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 r. W: Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 413–416. [Spatial dimension of the market trade in the Małopolskie Voivodeship in 2000.]
 • Powęska, H. (2002b). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, 9, Warszawa: IGiIPZ. [Spatial dimension of cross-border trade in Poland in the last decade of the twentieth century.]
 • Raport o stanie miasta 2013. (2014). Kraków: Prezydent Miasta Krakowa. [State of the City Report 2013.] Raport o stanie miasta 2015. (2016). Kraków: Prezydent Miasta Krakowa. [State of the City Report 2015.]
 • Rynek Wewnętrzny w 2012 r. (2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. [Domestic market in 2012.]
 • Statistical Yearbook of Kraków 2011. (2011). Kraków: Statistical Office in Kraków.
 • Statistical Yearbook of Kraków 2013. (2013). Kraków: Statistical Office in Kraków.
 • Statistical Yearbook of Kraków 2015. (2015). Kraków: Statistical Office in Kraków.
 • Szafrański, D. (2002). Administracyjnoprawna regulacja działalności gospodarczej w okresie II Rzeczypospolitej. Studia Iuridica, Xl/2002. [Administrative regulation of business activity during the Second Republic.]
 • Szromba-Rysowa, Z. (1993). Targowisko „Stary Kleparz” – targ w lokalnej kulturze społecznej. W: J. Bujak i in. (red.), Kraków. Przestrzenie kulturowe, Kraków: Platan. [Market „Stary Kleparz” – a market in local social culture.]
 • Tomalak, M., Wyżnikiewicz, B. (1999). Handel targowiskowy w 1998 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. [Market trade in 1998.]
 • Urban, S., Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108–118. [Factors influencing consumers’ behaviour in choosing markets as a place to purchase consumer products on the example of the Lubuskie Voivodeship.]
 • Werwicki, A. (2001). Handel targowiskowy Aglomeracji Łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997. Łódź: ŁTN. [Market trade of the Łódź Agglomeration against its national importance in the years 1994–1997.]
 • Wojdacki, K.P. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, Handel Wewnętrzny, 6, 23–35. [Spatial aspects of the development of market trade in Poland.]
 • Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. w: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 271–281. [The role of marketKrakó trade in urban development.]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-026e69c2-ec41-419e-be14-d20b26f14581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.