PL EN


2012 | 1(20) | 211-223
Article title

Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji

Content
Title variants
EN
Knowledge alliances in the innovation process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie specyficznej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz przez przedsiębiorstwo w procesie innowacji poprzez tworzenie tzw. aliansów wiedzy. W artykule przedstawiono zarys teoretycznego ujęcia aliansów wiedzy oraz wyniki badań ukazujące wykorzystanie tej formy pozyskiwania wiedzy i efekty, jakie w wyniku jej stosowania osiągnęły przedsiębiorstwa z regionu Tarnowa i Małopolski. Należy podkreślić, że nieliczne przedsiębiorstwa są zdolne do tworzenia innowacji bez udziału podmiotów zewnętrznych (sektor usług naukowych, sektor usług technicznych, instytucje wspierające przemysł). Co istotne, to właśnie korzystanie z takich zewnętrznych powiązań jest czynnikiem optymalizującym koszt procesu innowacyjnego. Często uzyskana z zewnątrz wiedza stanowi rdzeń (lub jego uzupełnienie) we własnym procesie innowacyjnym firmy. "Otworzenie" procesu innowacji umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie działań, które pozwolą na stałe osiąganie korzyści z tytułu możliwości wykorzystywania zewnętrznych zasobów wiedzy oraz technologii bez konieczności ich posiadania. W kontekście koncepcji otwartej innowacji rozwiązaniem szczególnie użytecznym w procesie pozyskiwania nowej wiedzy jest alians strategiczny, nazywany aliansem wiedzy, w którym wykorzystywane są zasoby jego partnerów w trakcie kolektywnego uczenia się i transferu informacji oraz wiedzy w procesach innowacji. Jak wynika z przedstawionych wyników badań, małopolskie przedsiębiorstwa korzystają w ograniczonym zakresie z formy współpracy, jaką są alianse wiedzy. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być: niski poziom procesu zarządzania wiedzą oraz wewnętrzne bariery w procesie dzielenia się wiedzą.
EN
The aim of the article is to present a specific form of acquiring external knowledge by enterprises in the innovation process, based on creation of so called ‘knowledge alliances’. The author outlines theoretical aspects of knowledge alliances as well as study results illustrating the use of this form of knowledge acquisition and the effects of its application in enterprises from Tarnów and Małopolska regions. It should be stressed out that few enterprises are able to create innovations without support of external entities (scientific services sector, technical services sector, industry support institutions). Moreover, it is the use of such external links that optimizes costs of the innovation process. Externally acquired knowledge is often the core (or its complement) of the company’s internal innovation process. ‘Opening’ of the innovation process makes it possible for enterprises to take action enabling them to benefit from the use of external knowledge and technology resources, without the need to own them. As far as open innovation concept is concerned, strategic alliance, sometimes called knowledge alliance, seems to be particularly useful in the process of knowledge acquisition. It is based on use of each other’s resources in collective learning and transfer of information and knowledge as part of innovation processes. According to the presented research results, Małopolska-based enterprises use the idea of knowledge alliances to a limited extent. The reasons for this situation may include: low level of the knowledge management process as well as internal barriers in the knowledge sharing process.
Year
Issue
Pages
211-223
Physical description
Dates
printed
2012-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., Przez innowacje do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową, przeł. G. Łuczkiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7526-708-2.
 • Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Dolińska M., Zarządzanie wiedzą, uczenie się w procesach innowacji [online, dostęp 20.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/218.pdf.
 • Dominik W., O innowacyjności - Innowacje jako przedmiot obrotu gospodarczego. W: Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne [online, dostęp 20.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.kig.pl/assets/upload/0pracowania%20i%20analizy%20/Innowacyjnosc.pdf.
 • Dyer J.H., Kale P., Sing H., How to Make Strategie Alliance Work, "MIT Sloan Management Review" 2001, vol. 42, no. 4.
 • Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7383-348-7.
 • Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation. W: R. Landau, N. Rosenberg (red.), The Positive Sum Strategy, The National Academies Press, Washington 1986.
 • Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1(12).
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. ISBN 83-01-14213-8.
 • Kraciuk J., Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 28, Warszawa 2005.
 • Mikos A., Importance of University-level Educational Facilities in Developing Innovative Attitudes, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection", Works on Management, 2011, iss. 1, vol. 17.
 • Morrison M., Mezentseff L., Learning Alliances - a New Dimension of Strategic Alliances, "Management Decision" 1997, no. 35/5.
 • Pomykalski A., Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2011, nr 4/3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. ISSN 1732-1565.
 • Rothwell R., Zegveld W., Reindustrializaton and Technology, Longman, London 1985.
 • Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004. ISBN 83-208-1508-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0272e281-445f-4c67-94cd-bc059b07b334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.