Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(32) |

Article title

Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych

Authors

Content

Title variants

EN
Farmer profession – agriculture as a field of study and a way of obtaining agricultural qualifications

Languages of publication

Abstracts

EN
Requirement of having (supplementing) agricultural qualifications has an impact on the future choice of didactic path, including its level, field of study, major or even particular educational institution in regard to subjects receiving an agricultural holding in exchange for structural pension or interested in founding an agricultural holding. Qualifications are a formal outcome of assessment and validation process based on the established procedure by achieving learning goals compliant with defined standards (e.g. qualifications framework). Regulatory professional qualifications for farmers can be obtained, i.a. through participation in educational tracks of higher education system allowing to gain the necessary licence. Elaboration is an attempt to identify, analyse and assess interest in education in the fields of studies related to agriculture at the level of higher education as a way of obtaining regulatory qualifications for farmers. Article uses research method in form of analysis of public statistics in higher education of Central Statistical Office and Agricultural Census 2010.
PL
Kwalifikacje stanowią formalny wynik procesu walidacji uzyskany na podstawie właściwej procedury poprzez osiągnięcie rezultatów uczenia się zgodnych z określonymi standardami. Wymóg posiadania (uzupełnienia) kwalifikacji rolniczych przez podmioty pozyskujące gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną czy też zainteresowane powołaniem własnego gospodarstwa rolnego wpływa na wybór ścieżki kształcenia: jego poziomu, kierunku, specjalności, a nawet konkretnej jednostki z obszaru szkolnictwa. Kwalifikacje rolnicze można uzyskać poprzez odpowiednie uczestnictwo w programach edukacyjnych, w tym realizowanych m.in. przez jednostki szkolnictwa wyższego. Opracowanie stanowi próbę identyfikacji, analizy i oceny zainteresowania kształceniem na poziomie szkolnictwa wyższego na kierunkach studiów w grupie rolnictwo, jako sposobem uzyskania kwalifikacji rolniczych. W artykule wykorzystano analizę danych statystyki publicznej GUS w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz PSR 2010.

Contributors

author
 • Uniwersytet Opolski,

References

 • Babuchowska K., Lizińska W., Opryszczko A., 2006. Przyszłośćzawodowa studentów kierun-ków rolniczych w wybranych krajach UE. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 15, 389.
 • Halamska M., 2011. Transformacja wsi 1989-2009:Zmienny rytm modernizacji. Stud. Reg. Lokal. 2 (44).
 • Kossowska M., Sołtysińska I., 2002. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Eko-nomiczna, Kraków.
 • Nowak Cz., 2013. UE dla niektórych to parawan. Wystapienie na II Forum Rolniczym Podbeskidzia. Międzyświecie.
 • Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa, Olsztyn.
 • Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji.2009. Red. E. Chmielecka. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.
 • Portal rekrutacyjny Grupy Pracuj: bit.ly/1f4I68S [dostęp: 10.01.2014].
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych. PowszechnySpis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.
 • Prawo rolne. 2009. Red. A. Stelmachowski. LEXIS NEXIS, Warszawa.
 • Raport „Polska Wieś2012”. 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, War-szawa.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzeń(WE) nr 1983/2003, (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006, (WE) nr 377/2008 i (UE) nr 823/2010 w odniesieniu do Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształce-nia. 2013. Dz. Urz. UE, L 99 z 9.04.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalnośćrolniczą. 2012. Dz. U. Nr 0, poz. 109.
 • Strzemińska A., Wiśnicka M., 2011. Młodzieżna wsi. Pracownia Badańi Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. 2013. Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 roku. 2008. GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku. 2012. GUS, Warszawa.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku. 2013., GUS, Warszawa.
 • Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnie-niem czynników demograficznych i koniunkturalnych. 2013. Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków.
 • The European Qualification Framework for Lifelony Learning (EQF). 2008. European Commis-sion Education and Culture, Luxemburg: Office for Official Publication of the European Communities.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 2003. Dz.U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-027375e2-c561-401e-906d-5bd2fcebec20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.