Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 46 | 7(544) | 36-40

Article title

LOKALNE RYNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – UWARUNKOWANIA I DETERMINANTY ROZWOJU W FAZIE ZMIANY DEMOGRAFICZNEJ. STUDIA PRZYPADKÓW

Selected contents from this journal

Title variants

EN
LOCAL LABOUR MARKETS OFSLASKIE VOIVODESHIP – CONDITIONS AND DETERMINANTS OF DEVELOPMENT IN THE PHASE OF DEMOGRAPHIC CHANGE. CASE STUDIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł, łącząc zarówno obszar poznawczy i analityczny, jak i praktyczne zastosowanie zgromadzonej w wyniku zrealizowanych badań wiedzy, skupia się na problematyce uwarunkowań i determinant rozwoju lokalnych rynków pracy województwa śląskiego w fazie zmiany demograficznej. Wyniki prowadzonych badań pozwoliły na opracowanie rekomendacji służących modernizacji i rozwojowi, opartego głównie na wiedzy i edukacji rynku pracy w fazie zmiany demograficznej.
EN
The paper combines both cognitive and analytical field as well as practical application of knowledge gathered as a result ofresearch carried out, focuses on issues of conditions and development determinants of local labour markets slaskievoivodeship in phase ofdemographic change. The results of the conducted research allowed to develop recommendations for modernization and development basedmainly on knowledge and education of labour market in phase of demographic change.

Year

Volume

46

Issue

Pages

36-40

Physical description

Contributors

 • Główny Instytut Górnictwa

References

 • Chodubski A. (2013), Możliwości i bariery imigracyjne w Europie,w: J. Balicki, M. Chamarczuk (red.), Wokół problematykimigracyjnej. Kultura przyjęcia, Warszawa.
 • Dobrowolska M., Marszowski R. (2017), Rynek pracy powiatupszczyńskiego a aktywizacja zawodowa ludności przezedukację, PUP w Pszczynie, Katowice/Pszczyna.
 • Gagacka M., Głąbicka K. (2014), Przedsiębiorczość społeczna.Wyzwania dla rynku pracy, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 • Hrynkiewicz J. (2008), Starzenie się ludności polskiej a systemubezpieczeń społecznych, Rządowa Rada Ludnościowa,„Biuletyn”, nr 53, s. 9–25.
 • Kałuża-Kopias D. (2016), Zasoby pracy w Polsce w perspektywie2050 roku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 292, Katowice.
 • Kiełkowska M. (2013), Rynek pracy wobec zmian demograficznych,„Zeszyty Demograficzne”, nr 1, ISO, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2010), Strategia na rzecz inteligentnegoi zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu,Bruksela.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobecrynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, „PolitykaSpołeczna”, nr 5–6.
 • Marszowski R. (2016), Określenie zapotrzebowania na zawodyna rynku pracy w powiecie raciborskim, PUP w Raciborzu,Katowice/Racibórz.
 • Marszowski R. (2016), Zmiana demograficzna i jej wpływ nakadry kwalifikowane w górnictwie węgla kamiennego,„Przegląd Górniczy”, nr 7, wyd. SITG, Katowice.
 • Marszowski R. (2017a), Powiat raciborski wobec wyzwaństrategicznych. Stan i perspektywy, „MiędzynarodoweStudia Społeczno-Humanistyczne. Humanum”, nr 2, Warszawa.
 • Marszowski R. (2017b), Regres demograficzny w województwieśląskim. Źródła i następstwa, „Międzynarodowe StudiaSpołeczno-Humanistyczne. Humanum”, nr 2, Warszawa.
 • Marszowski R. (2017c), Zapotrzebowanie na kadry kwalifikowanena rynku pracy Chorzowa – stan i perspektywy, PUPw Chorzowie.
 • Marszowski R. (2018), Rynek pracy Zawiercia – diagnoza potrzebkadrowych na tle gospodarczym powiatu, PUP w Zawierciu,Katowice/Zawiercie.
 • Podogrodzka M. (2016), Wybrane miary starości demograficzneji ich implikacja dla oceny przestrzennego zróżnicowaniatego zjawiska w Polsce, „Studia Ekonomiczne. ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,nr 289, Katowice.
 • Rączaszek A., red. (2012), Demograficzne uwarunkowaniarozwoju gospodarczego, „Zeszyty Naukowe WydziałoweUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
 • Rauziński R., Zagórowska A. (2014), Przemiany społeczno-demograficzne na Śląsku w latach 2002–2011 oraz ich implikacjeprognostyczne, „Studia Ekonomiczne”, nr 197,Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy:wybrane problemy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Runge A. (2010), Procesy i struktury ludnościowe w województwieśląskim, w: Procesy i struktury demograficzno-społecznena obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008,Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Runge J. (2015), Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnychprzemian demograficznych Polski – elementymetodologii badań. Przykład województwa śląskiego,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,nr 223, Katowice.
 • Scoppetta A., Machacova J., Moser P. (2013), Środkowoeuropejskastrategia starzenia się w fazie konsultacji społecznych.Synteza, w: Białecka B, Marszowski R. (red.), Starzeniesię społeczeństwa Europy Środkowej. Próba wskazaniana determinanty i wyzwania, GIG, Katowice.
 • Strzelecki Z. (2010), Współczesna i przyszła sytuacja demograficznacywilizacji zachodniej, w: J. Osiński (red.), Współczesnacywilizacja zachodu. Atuty i słabości, Wyd. OficynaSGH, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość, Wyd. WszechnicaŚwiętokrzyska, Kielce.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2011), Efektywność polityki rynkupracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, UniwersytetMikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekściezachodzących procesów demograficznych (2011),Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-027b2b00-97e1-4169-86bd-6f5ea6970a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.