Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 70 | 1 | 34-51

Article title

Scenariusze ewolucji Międzynarodowego Systemu Walutowego w świetle teorii pieniądza

Content

Title variants

Scenarios for the evolution of the International Monetary System in the light of the theories of money

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały przeanalizowane trzy scenariusze rozwoju międzynarodowego systemu walutowego z punktu widzenia trzech teorii pieniądza – metalizmu, teorii zaczepu oraz nowoczesnej teorii monetarnej. Najbardziej obiecujący scenariusz z punktu widzenia efektywności MSW wiąże się z wprowadzeniem odrębnej waluty światowej na bazie umownej jednostki monetarnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jaką stanowią specjalne prawa ciągnienia – SDR. Odrębna waluta światowa swojej wartości i stabilności nie może czerpać z siły władz monetarnych jakiegokolwiek państwa. Może swoją siłę budować na podwójnym zaczepie: np. z parytetu kruszcowego, który mógłby podlegać okresowym zmianom oraz z parytetu gospodarczego, który mógłby odnosić się do wszystkich gospodarek krajowych poprzez wycenę ustanowionych limitów emisji dwutlenku węgla.
EN
The article analysed three scenarios for the development of the International Monetary System (IMS) in light of the three theories of money – precious metals as money, theory of hitch and modern monetary theory. The most promising scenario in view of effectiveness of the IMS involves the introduction of a separate global currency based on the contractual monetary unit of the International Monetary Fund, which are the Special Drawing Rights – SDR. The value and the stability of the newly introduced world currency cannot derive from the strength of the monetary authorities of any sovereign country. Its strength, however, could be built upon a double hitch: e.g. from the gold standard, which could be subject to periodic change and the economic parity, which would apply to all national economies by introducing of the valuation of carbon dioxide emission limits.

Journal

Year

Volume

70

Issue

1

Pages

34-51

Physical description

Dates

published
2018-06-29

Contributors

 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Angeloni I., Bénassy-Quéré A., Carton B., Darvas Z., Destais Ch., Pisani-Ferry J., Sapir A., and Vallée S., Global currencies for tomorrow: A European perspective, Economic Papers 444, July 2011, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_ paper/2011/ pdf/ecp444_en.pdf
 • Barro R. J., Makroekonomia, tłum. zbiorowe, PWE, Warszawa 1997.
 • Chancellor E., Historia spekulacji finansowych., tłum. L. Stawowy, WWL MUZA S.A., Warszawa 2001.
 • Greenspan A., Gold and Economic Freedom, Ayn Rand's "Objectivist" newsletter, 1966, and reprinted in her book, Capitalism: The Unknown Ideal, 1967, http://www.constitution. org/mon/greenspan_gold.htm.
 • Greenspan A., Golden rule, Foreign Affairs, September 2014, http://www.foreignaffairs. com/articles/142114/alan-greenspan/golden-rule
 • Hongbing S., Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, t. 1, tłum. T. Sierakowski, Wydawnictwo Wektory 2009.
 • Hongbing S., Wojna o pieniądz. Świat władzy pieniądza, t. 2, tłum. T. Sierakowski, Wydawnictwo Wektory 2011.
 • Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydaw. Poltext, Warszawa 2016.
 • Lietaer B., Arnsperger Ch., Goerner S., Brunnhuber S., Money and Sustainability – The Missing Link, A Report from The Club of Rome – EU Chapter, Triarchy Press 2012.
 • Małecki W., Czy „nowa ortodoksja” wystarczy , aby naprawić współczesny kapitalizm?, [w:] Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN 2016, s. 265-282.
 • Michalski R., Przyszłość finansowo-gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej, Zeszyty naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa 2014, nr 36, s. 55-69.
 • Monkiewicz M., Globalny kryzys finansowy – przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5 (2/2008); https: //rf.gov.pl/ publikacje/ artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Marek_Monkiewicz Globalny kryzys finansowy przyczyny działania naprawcze ochrona konsumentów Rozprawy Ubezpieczeniowe 2255.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M., Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322.
 • Owsiak S., Społeczny wymiar kryzysu – lekcja dla przyszłości, Biuletyn PTE, nr 2 (56), luty 2012.
 • Oziewicz E., Michałowski T. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2013.
 • Pietrzak E., Kiedy euro zastąpi złotego?, „Bank i Kredyt” nr 11-12, 2001, s. 66-77.
 • Pietrzak E. (red.), Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Rickards J., Śmierć pieniądza – nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, tłum. M. Lipa, Helion S.A., Gliwice 2015.
 • Rose A. K., Spiegel M. M., Cross-Country Causes and Consequences of the 2008 Crisis: Early Warning, Working Paper 2009-17, Federal Reserve Bank of San Francisco, July 2009.
 • Skott P., Public debt, secular stagnation and functional finance, University of Massachusetts Amherst, Working paper, August 5, 2015 (http://www.boeckler.de/pdf/v_2015_10_22_paper_ skott.pdf.).
 • Sopoćko A., Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2015.
 • Sulmicki J., Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo, „Gospodarka Narodowa”, nr 4, lipiec-sierpień 2014, s. 101-119.
 • Szewczyk R., Prawdziwe oblicze długu publicznego, Zeszyty Naukowe PTE nr 10, Kraków 2011.
 • Umiński P., Modern Monetary Theory jako alternatywne podejście do pieniądza i polityki pieniężnej, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 1 (299), 2014, s. 341-351.
 • Zdziechowski J., Mit Złotej Waluty, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-027e05c8-4ce6-47ab-a822-884f5abfc7f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.