Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5(977) | 115-128

Article title

Poczucie szacunku pracowników jako predyktor zaangażowania organizacyjnego

Title variants

EN
Employees Feeling Respect as a Chosen Predictor of Involvement in the Organisational

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie kapitałem ludzkim obecnie nie ogranicza się do motywowania pracowników w celu wykonywania przez nich powierzonych zadań. Firmy dążą do budowania kapitału złożonego z pracowników także zaangażowanych w organizację. Wysoki poziom zaangażowania niesie wiele korzyści dla organizacji, dlatego choć problematyka znana jest od lat, wciąż stanowi źródło zainteresowań naukowych i biznesowych. Pracownicy zaangażowani są lojalni wobec firmy, podejmują z własnej inicjatywy działania, dzięki którym przyczyniają się do poprawy efektywności organizacji. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę odczuwania szacunku w relacjach pracownika z przełożonym i jego znaczenia dla zaangażowania afektywnego, normatywnego i trwania.
EN
Current management of human capital is not limited to the motivation of workers to perform their duties. Companies strive to build capital with employees who are both motivated and involved in the organisation. A high level of commitment obviously brings organisations numerous benefits, and although the issue has been discussed for years, it remains a source of scientific interest and business. Involved employees are loyal to their companies beyond the scope of their duties, and act upon their own initiative, often contributing to improved organisational efficiency. The article pays particular attention to the need for employees to feel respect from supervisors and its importance for affective, normative and lasting engagement.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydzial Ekonomii i Stosuinków Międzynarodowych, Katedra Psychologii i Dydaktyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

References

 • Adamska-Chudzińska M. (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 8(944), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0804.
 • Amstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Bańka A., Wołowska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, „Czasopismo Psychologiczne”, nr 8.
 • Bergman M.E. (2006), The Relationship between Affective and Normative Commitment: Review and Research Agenda, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 27, nr 5, https://doi.org/10.1002/job.372.
 • Bombiak E. (2010), Motywowanie pracowników w świetle badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 86.
 • Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2014), Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 350, https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.07.
 • Erben G., Güneşer A. (2007), The Relationship between Paternalistic Leadership and Organizational Commitment: Investigating the Role of Climate Regarding Ethic, https://pdfs.semanticscholar.org/36e0/808787e512705e73e487749af98074dfc8d4.pdf (data dostępu: 15.05.2018).
 • Harrison K. (2013), Why Employee Recognition Is so Important. Cutting Edge-PR, http://www.cuttingedgepr.com/articles/emprecog_so_important.asp (data dostępu: 5.03.2018).
 • Jaros S. (2007), Meyer and Allen Model of Organizational Commitment: Measurement Issues, „The Icfai Journal of Organizational Behavior”, vol. 6, nr 4, http://stevejaros.com/wp-content/uploads/2009/08/Jaros-ICFAI-2007-Meyer-and-Allen1.pdf (data dostępu: 1.04.2018).
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 • Kmiotek K. (2016), Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników (przykład inżynierów), „Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences”, nr 2(27).
 • Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K. (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, „Medycyna Pracy”, nr 66(2), https://doi.org/10.13075/mp.5893.00169.
 • Maslow A. (2013), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Threecomponent Conceptualization of Organizational Commitment, „Human Resource Management Review”, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-z.
 • Meyer J.P., Allen N.J., Smith C.A. (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Tree-Component Conceptualization, „Journals of Appleid Psychology”, vol. 78, nr 4, https://doi.org/10.1037//0021-9010.78.4.538.
 • Porath Ch. (2013), Jak odnosić sukcesy w pracy, gdy twój szef cię nie szanuje? „Harvard Business Review”, http://www.hbrp.pl/b/jak-odnosic-sukcesy-w-pracy-gdy-twoj-szef-cie-nie-szanuje/6uPEX19j (data dostępu: 4.04.2018).
 • Rudawska A. (2011), Motywowanie do zaangażowania w organizację oraz życie rodzinne i społeczne, „Master of Business Administration”, nr 1(116).
 • Saks A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, „Journal of Managerial Psychology”, vol. 21, nr 7, http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/02683940610690169 (data dostępu: 4.04.2018).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0282228a-5b32-4162-893e-0aff1b6834a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.