PL EN


Journal
2017 | 4(2017) | 90–105
Article title

Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

Title variants
EN
Parenting attitudes of migrants and the transgenerational transmission of the native language. The case of the Polish language in Regensburg
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.
EN
The study is rooted in the recognition that while multilingual children are frequently the object of sociolinguistic studies, the parenting of multilinguals has not yet received the attention it deserves in its own right. We obtained an account of multilingual parenting under conditions of dispersed migration using inductive methodology to analyse interviews conducted with 20 mothers of teenagers with a Polish family background living in Regensburg, Germany since birth or infancy. The article presents a typology of the parents’ axiological attitudes to parenting, involving the relative primacy of values, such as child autonomy, child security, parent-child relations, the nation, and extended family that affect the decision of whether and to what extent the Polish language is being passed on to their children. This is followed by a related typology of conative attitudes to its intergenerational transmission. The latter does not stop at the behavioural aspects, i.e. the extent to which Polish is cultivated in interactions with the child, but also indicates the dichotomous motivations for suppressing or marginalizing Polish – submission to social pressure or communicative advantages. The key aspect of the study pertains to the relationships between the axiological attitudes to parenting and the conative attitudes towards the intergenerational transmission of Polish. Finally, it is indicated that the decision to stop using the minority language in parent–child communication, while controversial and much criticised, may be a rational response to the social risks as perceived by the parents.
Journal
Year
Issue
Pages
90–105
Physical description
Contributors
 • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Babka von Gostomski, C. (2008). Basisbericht. Tabellenband Repräsentativbefragung Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 2006/2007 (RAM) Zur Situation der fünf größten in Deutschland lebenden Ausländergruppen. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
 • Bartol-Jarosińska, D. (1994). Język polski i tożsamość polska na emigracji. W: S. Dubisz (red.), Granice i pogranicza (s. 145–156). Warszawa: Elipsa.
 • Baumrind, C. (1991). Parenting styles and adolescent development. W: J. Brooks-Gunn, R. Learner i A. C. Petersen (red.), The encyclopedia of adolescence (s. 746–758). New York: Garland.
 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5–68.
 • Brizić, K. (2009). Bildungsgewinn bei Sprachverlust? Ein soziolinguistischer Versuch, Gegensätze zu überwinden. W: I. Gogolin i U. Neumann (red.), Streitfall Zweisprachigkeit – the Bilingualism Controversy (s. 133–143). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Chik, C. A. (2010). Looking both ways: structure, agency, and language ideology at a Chinese saturday school. [Rozprawa doktorska]. Los Angeles: University of California.
 • Gruszczyński, J. (1981). Społeczność polska we Francji w latach 1918–1978. Problemy integracyjne trzech pokoleń. Warszawa: PWN.
 • Esser, H. (2006). Migration, Sprache und Integration. AKI-Forschungsbilanz 4. Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, IPUMS. Pobrano z http://www.bagkjs.de/media/raw/AKI_Forschungsbilanz_4_Sprache.pdf
 • Hitlin, S. (2003). Values as the core of personal identity: drawing links between two theories of self. Social Psychology Quarterly, 66(2), 118–137.
 • King, K. A. i Fogle, L. W. (2013). Research timeline. Family language policy and bilingual parenting. Language Teaching, 46(2), 172–194.
 • Maccoby, E. E. i Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: parent-child interaction. W: P. Mussen i E. M. Hetherington (red.), Handbook of child psychology 4: social development (1–101). New York: Wiley.
 • Miodunka, W. (1990). Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych. W: W. Miodunka (red.), Język polski w świecie. Warszawa–Kraków: PWN.
 • Muenstermann, I. (1997). Is this the price for integration? Some thoughts on the limited intergenerational achievements of second generation Germans in Australia. European Journal of Intercultural Studies, 8(2), 135–149.
 • Plopa, J. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Impuls.
 • Pułaczewska, H. (2017). Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Łódź: Primum Verbum.
 • Roche, J. (2013). Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb – Kognition – Transkulturation – Ökologie. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
 • Rosenberg, M. J. i Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective and behavioral components of attitudes. W: M. J. Rosenberg i C. I. Hovland (red.), Attitude organization and change: an analysis of consistency among attitude components. New Haven: Yale University Press.
 • Schwartz, M. (2010). Family language policy: core issues of an emerging field. Applied Linguistics Review, 1(1), 171–192.
 • Schwartz, S. (1996). Value priorities and behavior: applying a theory of integrated value systems. W: C. Seligman, J. M. Olson i M. P. Zanna (red.), The Ontario symposium (t. 8. The psychology of values, s. 1–24). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
 • Slater, M. A. i Power, T. G. (1987). Multidimensional assessment of parenting in single-parent families. W: J. P. Vincent (red.), Advances in family intervention, assessment, and theory (s. 197–228). Greenwich: JAI Press.
 • Smolicz, J. J. (1974). The concept of tradition: a humanistic sociological interpretation. Australian and New Zealand Journal of Sociology, 10(2), 75–83.
 • Smolicz, J. J. (1992). Minority languages as core values of ethnic cultures. W: W. Hase, S. Kroon i K. Jaspaert (red.), Maintenance and loss of minority languages (s. 277–305). Amsterdam: John Benjamins.
 • Strauss, A. i Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. London: Sage.
 • Telus, M. (2013). Die Situation der Polnischen Sprache in Deutschland. Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego, 1, 8–36.
 • Vernetzungsworkshop: Integration von Studierenden mit Migrationshintergrund an deutschen Hochschulen (2011). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Pobrano z https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-integration-studierende-hochschule.pdf?__blob=publicationFile
 • Znaniecki, F. (1963) Cultural sciences. Urbana: University of Illinois.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/4-7-pulaczewska-nastawienia-wychowawcze-rodzicow.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02838388-ff22-4c47-bf7e-9c7cce6cfa04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.