Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 67-86

Article title

Zachowania agresywne i autodestruktywne a ich wpływ na postrzeganie siebie przez adolescentów

Content

Title variants

EN
Influence of aggressive behaviour and autoaggressive behaviour on adolescences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Okres dojrzewania wiąże się ze zmianami biopsychospołecznymi, które stanowią dla osoby wiele wyzwań, a także źródło problemów. Jest on nazywany okresem buntu i kryzysu tożsamości. Ze względu na doświadczane czynniki stressogenne z tym okresem związane, środkami zaradczymi mogą stać się zachowania agresywne lub autodestruktywne u młodzieży. Zachowania te służą adaptacji do zmieniających się warunków, wpływają na postrzeganie siebie młodej osoby. Celem badań własnych jest określenie różnic w zakresie samooceny oraz postrzegania własnego Ja przez osoby agresywne i autodestruktywne. W badaniu wzięło udział 154 adolescentów o średniej wieku 17 lat. Metodę badawczą stanowiły kwestionariusze do badania samooceny oraz zachowań agresywnych. Wyniki nie potwierdziły istnienia istotnych różnic pomiędzy osobami agresywnymi i autodestruktywnymi
EN
This article presents destructive behavioral, by which is meant the agressive and autoaggressive behaviour in indirect and direct forms. A particular object of the research was study the potential differences in self-image presented by the aggressive and self-injurious adolescent induviduals. The study also addressed the issue of examining the thesis that aggression and selfaggression are mutually exclusive. The empirical part of the article presents the research conducted on a group of young people aged 16-20 years. The results showed that there is a significant relation between low self-esteem and selfdestructiveness behaviour. Researches have shown that people who show aggression are also characterized by low self-esteem, but it is only in the case of the indirect aggression. Significant correlation is not observed in the case of manifesting physical and verbal aggression. Studies have also shown that individuals with low self-esteem have tendency to irritation and injury. The presented results provide information on certain characteristics which are common to the aggressive and self-destructive individuals. A similar self-image is characterized by individuals with a tendency to resentment and self-destructiveness syndrome. Low emotional control and emotional lability is a characteristic of self-image self-injurious individuals and prone to injuries individuals. The last stage of my work was to verify the claim – whether aggression and self-aggression are mutually exclusive. Correlation of these was high, especially characteristic of both types of behaviour is to keep the disadapted beliefs about their worthlessness and also the act of self-mutilation. It turns out that these individuals have many common problems. As in the group were less self-aggressive individuals than aggressive people, so the results presented here it can be assumed that self-injurious individuals present increased irritability and are much prone to resentment. They have quite big sense of guilt and tendency to use indirect aggression and to project enmity of the environment, they are also suspicious. From my research it appears that the aggressive behaviour does not represent a specific self-image, that means we cannot talk about the typical self-image of individuals manifesting aggressive behaviour

Year

Issue

2

Pages

67-86

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu

References

 • Aronson, E. (2002). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Babiker, G., Arnold, L. (2001). Autoagresja, mowa zranionego ciała. Gdańsk: GWP.
 • Baron, R., Richardson, D.R. (1994). Human aggression. New York: Plenum Press.
 • Baumeister, R.F., Smart, L., & Boden, J.M. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression:The dark side of high self-esteem. Psychological Review, 103(1), 5-33.
 • Baumeister, R.F. (1991). The Self against Itself: Escape Or Defeat? W: Rebecca C., Curtis R.C. (eds.),The relation self. Theoretical convergences in psychoanalysis and social psychology. New York: GuilfordPress, 238-265.
 • Berkowitz, L. (1998). Aggressive personalities. New York: Plenum Press.
 • Blascovich, J. i in. (1991). Measures of personality and social psychological attitudes. San Diego, CA,US: Academic Press, xiv.
 • Bushman, B.J., & Baumeister, R.F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Personality andSocial Psychology, 75, 219-229.
 • Crocker, J., Major, B. (1989). Social stigma and self-esteem: The self-protective properties of stigma.Psychological Review, 96, 608-630.
 • Florkowski A. i in. (2005). Ocena wpływu czynników psychospołecznych na występowanie epizodów depresyjnych. Lęk i Depresja, t. 10, nr 1, 3-9.
 • Frączek, A. (1995). Z zagadnień psychologii agresji. Warszawa: PWN.
 • Kernis, M.H.i in. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 65(6), Dec 1993.
 • Kinecka, J. (2006). W labiryncie emocji. O samouszkodzeniach, regulacji emocji i psychoanalizie.W: A. Suchańska, J. Wycisk (red.), Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Poznań:Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kozielecki J. (1986). Psychologiczna Teoria Samowiedzy. Warszawa PWN.
 • Kosewski, M. (1967). Wprowadzenie do skali agresji Buss-Durkee (Nastroje i Humory). Warszawa: OBP.
 • Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.
 • Kubacka-Jasiecka, D. (2006). Agresja i autodestrukcja z pespektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kucharewicz, J., Roszkowska, A. (2007). Zachowania agresywne dziewcząt i chłopców popełniających czyny karalne w świetle badań Skalą Agresji Bussa-Durkee (1961). „Chowanna” R. L (LXIII),T. 1 (28), 25-38.
 • Łukaszewski, W. (1974) Osobowość : struktura I funkcje regulacyjne, Warszawa, PWN.
 • Mruk, C. (2006). Self-Esteem research, theory, and practice: Toward a positive psychology of self--esteem (3rd ed.). New York: Springer.
 • Majchrzyk, Z. (2001). Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. Analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowości. Warszawa.
 • Offer D., Ostrov E., Howard K. (1982). The adolescent: A psychological self-portrait. New York: Basic Books.
 • Ranschburg, J. (1993). Lęk, gniew, agresja. Warszawa: WSiP.
 • Rhodewalt, F., Morf, C.C. (1998). On self-aggrandizement and anger: A temporal analysis of narcissism and affective reactions to success and failure. Journal of Personality and Social Psychology,Vol 74(3), 672-685.
 • Roszkowska, A., Kucharewicz, J. (2004). Agresja jako podłoże zachowań przestępczych nieletnich. W: J.M. Stanik (red.), Przestępczość nieletnich. Podłoże, geneza, motywy. Katowice.
 • Suchańska, A. (1998, 2001). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Suchańska, A. (2006). Czynniki ryzyka- specyfika samouszkodzeń czy autodestrukcji? W: A. Suchańska, J. Wycisk (red.), Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia (19-30). Poznań: BoguckiWydawnictwo Naukowe.
 • Suchańska, A., Wycisk, J. (red.). (2006). Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Poznań:Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0283cbbc-035a-44d7-a386-0e53298c5733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.