PL EN


2016 | 18 | 51-69
Article title

Elity etniczne północnego Kaukazu

Content
Title variants
EN
Ethnic elites of Northern Caucasus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na liczne sprzeczności polityczne i gospodarcze, Kaukaz Północny jest regionem współczesnej Federacji Rosyjskiej, który z punktu widzenia Moskwy stanowi źródło największych problemów. Wiążą się one m.in. z funkcjonowaniem miejscowych elit gospodarczych. Proces ich formowania się nie przebiegał w sposób harmonijny, co wynikało ze zmiennych decyzji władz, które od czasu do czasu oddawały region (w sposób daleki od demokratycznych procedur) pod kontrolę przywódców federalnych lub regionalnych. Władze federalne nie wypracowały strategicznej koncepcji rozwoju regionu uwzględniającej jego zróżnicowanie etniczne. Charakterystyczną cechą procesów formowania się elit gospodarczych na Kaukazie jak i w całej Rosji, była ich ideologiczna ambiwalentność i niechęć w stosunku do procedur stosowanych powszechnie w krajach cywilizacji zachodniej, a ponadto dążenie do wzbogacenia się za wszelką cenę. Władze centralne działają destrukcyjnie w stosunku do samych elit jak i do mieszkańców, często wykorzystując elity do walki z przeciwnikami politycznymi, oraz do obrony swoich przywilejów i unikania odpowiedzialności dzięki posłusznym sobi
EN
The article is devoted to the role of ethnic political elites in the structure of Northern Caucasus political system. The particular stages in the evolution of ethnic political elites are explained, along with the description of their specificity, which depends both on the federal policy, and on the internal value-system of ethnic groups, supported by the traditional culture. The most important tendencies affecting the elites and their role in ethno political processes include as follows: the increase of nationalist trends among the elites and population overall; growth of Islamic fundamentalism, which serves as an ideological basis for the activities of the national-ethnic elites; increase interest in human and civil rights adherence with ethnic and anti-Russian tinge. In addition to this forming sources of regional elites were shown, the most important of which are: former party-state nomenclature; business environment; special services and representatives of the Ministry of Internal Affairs and separatist movements. It analyzes the structure of elites and interest groups. Concentration of power in hands of representatives of ethnic groups and clans led to society segmentation and rivalries between ethnic groups, which for many years had been destabilizing the political situation in the North Caucasus region. Non-transparent management system in the republics making it highly vulnerable to seizure of power by informal ethno political structures.
Year
Volume
18
Pages
51-69
Physical description
Contributors
References
 • Афанасьев М.И., 1999, Региональный вызов: правящие региональные группировки в российском политическом процессе. Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Издательство Московский общественный научный фонд, Москва.
 • Baczwarow M., Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce: terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Баранов А.В., 2006, Факторы и уровни региональных этнополитических конфликтов на Северном Кавказе. Бюллетень Отдела социально-политических проблем Кавказа Южного научного центра РАН, Издательство Ставроп. гос. ун-та, Ставрополь, Вып. 2.
 • Бондар О. М., 2013, Деякі конфліктологічні аспекти дій російської влади на Північному Кавказі. [W:] „Актуальні проблеми політики”, Вип. 48.
 • Боров А.Х., 2007, Северный Кавказ в российском цивилизационном процессе: (Проблема соц.-культур. синтеза), Издательство Кабардино-Балкарского Гос. Университeта, Нальчик.
 • Бойченко Ю.С., 2013, Влияние социально-экономического фактора на этнополитическую ситуацию в Северо-Кавказском федеральном округе.Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, Москва.
 • Бугай Н. Ф., 2011, Северный Кавказ: государственное строительство и федеративные отношения: прошлое в настоящем, Издательство Гриф и К, Москва.
 • Бусыгина И.М., 2006, Политическая регионалистика: учебное пособие , Изд. РОССПЭН, Москва.
 • Гаман-Голутвина О.В., 2004, Региоальные элиты Росcии: персональный состав и тенденции эволюции, W: „Полис”, Nr 2.
 • Гарданов В.К., 1967, Общественный строй адыгских народов (XVIII — первая половина XIX в.), Москва.
 • Глыжич-Золотарева М.В., 1999, Федерация в России: проблемы и перспективы, Издательствo „Пробел”, Москва.
 • Голик Ю.В., Карасев В.И., 2005, Коррупция как механизм социальной деградации, Издательство Р.Асланова „Юридический центр Пресс”, Москва.
 • Дмитриев А. В., Слепцов Н.С., 2004, Конфликты миграции, Изд. Альфа-М, Москва.
 • Дугин А., 2012, Современные элиты Северного Кавказа (социально-политический обзор). [W:] Геополитика. Информационно-аналитическое издание, Выпуск XVII: Северный Кавказ, Москва.
 • Задворнов И.А., 2000, Северный Кавказ: Этнополитические и религиозные особенности социокультурной идентичности. [W:] „Социс”(ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской Академии наук), №10.
 • Захаров А., 2008, Унитарная федерация: пять этюдов о российском федерализме. Московская школа политических исследований, Москва.
 • Ибрагимова З. Х., 2006, Чеченский народ в Российской империи: адаптационный период : монография, Издательство Пробел-2000, Москва.
 • Игнатов В. Г., 1997, Реализация принципов федерализма: на примере Северного Кавказа, Издательство Северо-кавказская академия государственной службы, Ростов-на-Дону.
 • Игнатов В. Г., (red.), 2001, Региональные элиты в процессе современной Российской Федерации: доклады и сообщения на международной конференции проводимой при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта, Северо-Кавказская академия гос.службы, Ростов-на-Дону.
 • Kenez P., 2008, Odkłamana historia Związku Radzieckiego. Dzieje Imperiów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 • Кокорхоева Д.С., 2011, Институциональная трансформация органов власти республик Северного Кавказа в 2000-х гг. [W:] „Человек. Сообщество. Управление”. Краснодар, №2.
 • Косиков И.Г., 2012, Республики Северного Кавказа: этнополитическая ситуация и отношения с федеральным Центром, Издательство МАКС Пресс, Москва.
 • Крыштановская О. В., 2005, Анатомия российской элиты, Издательство Захаров, Москва.
 • Литвинова Т. Н., 2009, Институты власти на Северном Кавказе: опыт и уроки политической трансформации, 1989-2008 гг., Институт социологии (Российская академия наук), Москва.
 • Мазаева Т.А., 1999, Предисловие к книге Д. Хожаев, Чеченцы в русско-кавказской войне. Издательство «СЕДА» Грозный.
 • Малашенко А., 2011, Реальность и стереотипы восприятия ислама на Северном Кавказе. [W:] „Россия и мусульманский мир”, № 10 (232).
 • Meisel J.H., 1962, The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the “Elite”, University of Michigan Press.
 • Мисроков З. Х., 2002, Адат и Шариат в российской правовой системе: исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. Издательство Московского университета, Москва.
 • Никонов В., (red.), 2003, Путинизм, [W:] Современная Российская политика : курс лекций, Издательствo ОЛМА Медиа Групп, Москва.
 • Новицкий И.Я., 2011, Управление этнополитикой Северного Кавказа, Издательство „Здравствуйте”, Краснодар.
 • Новиченко А.И., 2009, Региональные этнократические элиты: тенденции формирования и специфика политической деятельности (на примере ЮФО).Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук, Ростов-на-Дону.
 • Ольшанский Д., 2000, Дезинтеграция: новые симптомы старой болезни. Журнал „Pro et Contra”, Центр и регионы России,Tom 5; № 1, Московский центр Карнеги.
 • Рыжков В., 2006, Дарованная демократия: избранные статьи по политике, экономике, истории, международным отношениям, Издательство Московская школа политических исследований, Москва.
 • Рябов А., 2005, „Самобытность” вместо модернизации: парадоксы российской политики в постстабилизационную эру. Московский центр Карнеги, Издательство Гендальф, Москва.
 • Садыки М.-А., 2001, Федерализм-внутреннее кредо демократии. История лезгин. Издательство Логос, Москва.
 • Салгириев А.Р., 2010, Роль региональных элит в управлении политическими процессами на Северном Кавказе. [W:] „Теория и практика общественного развития”. Краснодар, № 2.
 • Салгириев А.Р., Шамсуев М.-Э.Х., 2009, Основные теоретические модели изучения этнополитических элит. [W:] „Вестник Академии наук Чеченской Республики”, Грозный , Nr 2 (11).
 • Северный Кавказ: Взгляд изнутри. Вызовы и проблемы социально-политического развития, 2012, под. ред. А.Г. Матвеевой, А.Ю. Скакова и И.С. Савина. Институт Востоковедения РАН, Москва.
 • Сиражудинова С.В., 2012, Гражданское общество, традиционализм и ислам на Северном Кавказе: Изд-во ООО «АзовПечать», Ростов-на-Дону.
 • Солдатова Г.У., 1998, Психология межэтнической напряженности. Издательство „Смысл”. Москва.
 • Старостин А.М., 2003, Эффективность деятельности административно-политических элит: критерии оценки и анализ состояния в современной России. Издательство Северо-Кавказской Академии Госслужбы, Ростов-на-Дону.
 • Тищенко Ю. 2004, Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду, Український незалежний центр політичних досліджень, Київ.
 • Тощенко Ж. Т., 2003, Этнократия: история и современность. Социологические очерки. Российский государственный гуманитарный университет, Москва.
 • Устинов В. В., 2002, Обвиняется терроризм, Издательство ОЛМА Медиа Групп, Москва.
 • Хожаев Д., 1999, Чеченцы в русско-кавказской войне. Издательство «СЕДА», Грозный.
 • Цуциев А. А., Дзугаев Л. Б., 1997, Северный Кавказ, 1780-1995: история и границы, Издательство Проект-Пресс, Москва.
 • Шершнёв Л., 2011, Русский Большой Кавказ: от конфликтов к гармонии отношений. «Дипломатика», Специальный выпуск: „Русский Большой Кавказ”, Nr 3.
 • Эмиров Р. М., 2011, Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на Северном Кавказе, Издательство Логос, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-028459a7-e31f-489a-9ccf-56cacc7c3292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.