PL EN


2015 | 6(37) | 143-160
Article title

Dyplomacja kulturalna jako narzędzie miękkiej siły Unii Europejskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Cultural Diplomacy as an Instrument of the European Union Soft Power
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to answer the question of how European Union uses tools and methods of cultural diplomacy, the extent to which these can help achieve international aims and what are their functions. While the importance of culture has been on the rise in the realm of foreign affairs, its role in this field remains one of the most under‑studied aspects of policy. In this text I point out what is the cultural diplomacy, and which programs are proposed by EU to interest the world, not only in the European Union but also foreign audience. M.C. Cummings defines cultural diplomacy as the exchange of ideas, information, values, systems, traditions, beliefs, and other aspects of culture, with the intention of fostering mutual understanding. European Union uses culture to support their soft power potential, to generate goodwill, to frame international agenda in particular ways, to erect and re‑enact boundaries and/or to create societal linkages across them. According to J. Nye: cultural diplomacy is the best example of soft power, i.e. the possibility of communicating, via the conduit of culture, of values and ideas. Furthermore it is the ability to achieve to what is desired rather than attractiveness or coercion. It is the result of the attractiveness of a given culture, political ideals and the substance of the policy of a given country. Thus, Europe’s cultural diplomacy is an important element of EU relations with the rest of the world and thus plays a part in shaping the EU’s reputation and the exercise of union interests.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Aron R., Pokój i wojna między narodami (teoria), przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995.
 • Bieleń S., Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013. Culture & the European Union – Frequently asked questions, 10 V 2007, [online] http://europa.eu/rapid/press‑release_MEMO‑07‑180_en.htm.
 • Culture and External Relations. Europe and Beyond, red. J. Bátora, M. Mokre, Farnham 2011.
 • Cummings M.C., Cultural Diplomacy and the United State Government. A Survey, Washington 2003, Cultural Democracy Research Series.
 • Etmanowicz A., Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury, Kreatywni Samozatrudnieni, [online] http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25.
 • Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata, [online] http://europa.eu/legislation_ summaries/culture/l29019_pl.htm.
 • Fisher R., Cultural Dimension to the EU’s External Policies. From Policy Statements to Practice and Potential, Amsterdam 2007.
 • Frederick H.H., Global Communication and International Relations, Belmont 1993.
 • Geusau von F.A., Dyplomacja kulturalna i narodowe stereotypy: czy tylko do użytku służbowego?, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.
 • Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012, Europeistyka.
 • Gordon Ch., Great Expectations – the European Union and Cultural Policy: Fact or Fiction?, „International Journal of Cultural Policy” 2010, Vol. 16, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1080/10286630903124970.
 • Haigh A., Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, red. Cz. Lewandowski, Wrocław 2001, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2304.
 • Kukułka J., Pojęcie i istota wspólnot międzynarodowych, [w:] Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.
 • Kuźniar R., Soft Power i wielkość Ameryki, [w:] J.S. Nye, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, Warszawa 2007, Współczesna Myśl Humanistyczna. Cywilizacja Amerykańska.
 • Lähdesmäki T., Rhetoric of Unity and Cultural Diversity in the Making of European Cultural Identity, „International Journal of Cultural Policy” 2012, Vol. 18, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2011.561335.
 • Leonard M., Stead C., Smewing C., Public Diplomacy, London 2002.
 • Lloveras Soler J.M., The New EU Diplomacy. Learning to Add Value, Badia Fiesolana 2011, EUI Working Papers RSCAS , 2011,5.
 • Malone G.D., Political Advocacy and Cultural Communication. Organizing the Nation’s Public Diplomacy, Lanham 1988, Exxon Education Foundation Series on Rhetoric and Political Discourse, 11.
 • Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, „Journal of Common Market Studies” 2002, Vol. 40, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1111/1468‑5965.00353.
 • Manners I., Normative Power Europe Reconsidered, 2004, [online] http://www.sv.uio.no/arena/english/research/projects/cidel/old/WorkshopOsloSecurity/Manners.pdf.
 • Martel F., Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie, przeł. K. Sikorska, Warszawa 2011.
 • Melissen J., Wielding Soft Power. The New Public Diplomacy, The Hague 2005, Clingendael Diplomacy Papers, 2.
 • Michalski A., The EU as a Soft Power: The Force of Persuasion, [w:] The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations, red. J. Mellisen, Basingstoke 2005, Studies in Diplomacy and International Relations.
 • Michałowska G., Ochrona różnorodności kulturowej na forum organizacji międzynarodowych, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000, Studia Prawnicze.
 • Milczarek D., Status Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 2001, nr 3‑4.
 • Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.
 • Nye J.S., The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone, Oxford 2002.
 • Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Harlow–New York 1997.
 • Pierwsza europejska strategia dla kultury: wkład do wzrostu gospodarczego i porozumienia międzykulturowego, Bruksela, 10 V 2007, IP/07/646.
 • Pomian K., Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, Warszawa 1992, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Pszczółkowska D., XXI wiek należy do Europy, ,,Gazeta Wyborcza” 2005, 5 VII. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań, „Biuletyn” 2013, nr 9: Kultura w Unii Europejskiej, [online] http://www.europe‑direct.poznan.pl/joannafiles/Biuletyn2013/09.13.pdf.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru działań zewnętrznych UE (2010/2161 (INI)), [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+TA+P7‑TA‑2011‑0239+0+DOC+XML+V0//PL#def_1_5.
 • Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
 • Ryniejska‑Kieldanowicz M., Cultural Diplomacy as a Form of International Communication, [online] http://www.instituteforpr.org/wp‑content/uploads/Ryniejska_Kieldanowicz.pdf.
 • Schneider C.P., Culture Communicates. US Diplomacy that Works, The Hague 2004, Discussion Papers in Diplomacy, 94.
 • Signitzer B., Public Relations und Public Diplomacy, [w:] Deutschland in der internationalen Kommunikation, red. W. Mahle, Konstanz 1995, AKM‑Studien, 40.
 • Smith A.D., Myths and Memories of the Nations, Oxford 1999.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej agendy kultury, KOM(2010) 390 wersja ostateczna, [online] http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/?uri=celex:52010DC0390.
 • Symonides J., Unia Europejska – państwo – region. Nowe pojmowanie subsydiarności i suwerenności, [w:] Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.
 • Szondi G., Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3056.
 • Taylor P., What is a Public Diplomacy?, Leeds, [online] http://www.leeeds.ac.uk/ics/what‑pd‑pdf.
 • Wagner G., Soft Power in Europe’s External Relations? External Cultural Relations!, 15 II 2012, [online] http://www.moreeurope.org/sites/default/files/Soft%20power%20in%20 Europe_GW.pdf.
 • Ziętek A., Olchowski J., Kultura, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-028533cf-0a42-4d81-b7ca-b094787fc6bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.