Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 42(3) | 95-105

Article title

Struktura przestrzenna krótkoterminowego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Content

Title variants

EN
Spatial structure of short-term employment of foreigners in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jedną z form powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce było w ostatnich latach zatrud-nianie ich na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywa-nia pracy cudzoziemcowi. Procedura uproszczona, umożliwiająca zatrudnienie imigranta zarobkowego na okres maksymalnie sześciu miesięcy w skali roku, cieszyła się rosnącąpopularnością. W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na zjawisku krótkotermino-wego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz przestrzennego zróżnicowania jego skali. W latach 2008–2016, stanowiących ramy czasowe badania, można zauważyć, że najsilniej rozwinięte gospodarczo województwa wyrażały zdecydowanie największy popyt na pracęoferowaną przez imigrantów zarobkowych. Od 2014 roku notowano jednak systematyczny spadek udziału województwa mazowieckiego w ogólnej liczbie składanych oświadczeń. Wydaje się, że może to być sygnał zbliżającego się nasycenia wtórnego segmentu rynku pracy tego województwa zewnętrznymi zasobami pracy.
EN
One of the forms of entrusting work to foreigners in Poland in recent years has been employing them on the basis of the employer’s statement on the intention to entrust work to a foreigner. The simplified procedure, enabling the employment of immigrants for amaximum period of six months per year, was recently growing in popularity. This study focused on the phenomenon of short-term employment of foreigners in Poland and the spatial differentiation of its scale. In the whole of the analyzed period of years 2008–2016, it can be seen that the most economically developed voivodeships expressed by far the highest demand for labor offered by economic migrants. Since 2014, however, a systematic decrease in the share of the Mazowieckie Voivodeship in the total number of submitted declarations has been noted. It seems that it may be a signal of impending saturation ofthe secondary segment of the labor market of this province with external labor resources.

Contributors

 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Chmielewska, I., Dobroczek, G., Panuciak, A. (2018). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce — raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 roku. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Doeringer, P.B., Piore, M.J. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington: Heath.
 • Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydaw-nicza Aspra-JR.
 • Iglicka, K., Gmaj, K., Borodzicz-Smoliński, W. (2011). Circular Migration Patterns. Migra- tion between Ukraine and Poland. Fiesole: European University Institute.
 • Kaczmarczyk, P. (2015). Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland. IZA Discussion Paper Series No. 8779.
 • Kaczmarczyk, P., Okólski, M. (red.) (2008). Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 • Klimek, D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Kubiciel-Lodzińska, S. (2012). Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy. Opole: Politechnika Opolska.
 • Kubiciel-Lodzińska, S. (2016). Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kubiciel-Lodzińska, S., Ruszczak, B. (2016). The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study. International Migration, vol. 54, iss. 5, s. 162-174.
 • Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, vol. 3, no. 1, s. 47-57.
 • Massey, D.S. (1990). Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causa- tion of Migration. Population Index, vol. 56, no. 1, s. 3-26.
 • Massey, D.S. (2002). A Syntetic Theory of International Migration. W: V. Iontsev (red.), World in the Mirror of International Migration. Moscow: MAX Press.
 • MRPiPS. Cudzoziemcy pracujący w Polsce — statystyki. Pobrane z: https://www.mpips.gov. pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [dostęp: 11.10.2017].
 • Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M. (2015). Conditions and Scale of Foreigners' Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, vol. 10(3), s. 223-232.
 • Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski, L. (2013). Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Piore, M.J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Piotrowski, M. (2015). Ukraińcy na rynku pracy w Polsce — komplementarni czy substy-tucyjni? Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, innowacje, projekty, nr 1 (35), s. 155-167.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 824.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 106.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozpo-rządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 716.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1559.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2013 r. Poz. 1507.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz. U. z 2015 r. Poz. 588.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02861719-b345-4c73-80ae-ef111e438ed5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.