Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13/2017 | 53-69

Article title

Reification and Post-Anthropology of the Law on Youth Social Therapy Centers

Content

Title variants

PL
Reifikacja i postantropologia prawa o młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Indagacja naukowa dotyczy oceny nałożenia na podmioty niepubliczne prowadzące młodzieżowe ośrodki socjoterapii obowiązku utworzenia szkoły w ramach ich struktury organizacyjnej, w wyniku zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podstawę prawną określenia, w jakim stopniu oddziaływania socjoterapeutyczne przynoszą pożądane efekty w odniesieniu do młodzieży i instytucji socjalizacyjnych, stanowią aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Generalnym celem postępowania pedagogicznego winna być zakończona sukcesem socjalizacja nieletnich, która przyczynia się nie tylko do ich uspołecznienia i integracji ze wspólnotą ale również, na nieco ogólniejszym poziomie, do jednolitości norm i wartości koniecznych dla spójności całego społeczeństwa.
EN
The scientific research concerns the evaluation of imposing on non-public persons running of socio-therapeutic youth centers, the duty of establishing a school within the scope of their organizational structure, as a result of changes introduced according to the act of law of 20.02.2015 about the change of the law of school system and some other laws. The legal basis of determining in to what extend the socio-therapeutic actions result in desired effects with regard to the youth and social institutions, constitute the now in force legal rules of the act of law of 07.09.1994 about the Education System and the legal rules of the decree of the Ministry of National Education of 02.11.2015 about the types and the detailed rules of the public institutions, conditions of residence of the children and the youth in such places and the rules and the amount of the payment made by the parents for the stay of their children in those centers. The general aim of the pedagogical behavior should be a successful socialization of the youth, which results not only in their socialization and integration with the community, but also, on a more general level, in homogeneity of norms and values necessary for the unity of the whole society.

Year

Issue

Pages

53-69

Physical description

Dates

published
2017-07-28

Contributors

 • Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw

References

 • Bałandynowicz A., 2007, Prawo bez wartości – prawo pozbawione sumienia a problem manipulacji społecznej, [w:] Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne, (red.) Gujska B., Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.
 • Bałandynowicz A., 2012, Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.) Ambrozik W., Kieszkowska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Bałandynowicz A., 2014, Transgresja edukacji szkolnej w kierunku terapii probacyjnej wyznaczającymi granice wiedzy, kompetencji i etyki dla postępowania profilaktycznego z uczniami agresywnymi, [w:] Transgresje w edukacji, t. 2, (red.) Paszenda J., Włodarczyk R., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Bałandynowicz A., 2015, Komunikacja ku wartościom czy do sfery immoralnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, [w:] Komunikacja w edukacji, (red.) Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., Styczyńska M., Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce.
 • Bałandynowicz A., 2015, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Białyszewski H., 1972, Koncepcja systemu społecznego w socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.
 • Elliott A., 2011, Współczesna teoria społeczna: wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frąckiewicz J.L., 1980, Systemy sprawnego działania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Golka M., 1992, Kultura jako system, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.
 • Jajuga T.K., Wrzosek K.S., 1993, Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Kamiński B., 1982, Granice modelowania globalnego, PWN, Warszawa.
 • Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kwieciński Z., 1990, Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kwieciński Z., Witkowski Z. (red), 1993, Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Instytut Badań Edukacyjnych, „Edytor”, Warszawa–Toruń.
 • Rapaport A., 1963, Ujęcie ogólnej teorii układów, „Studia Filozoficzne”, nr 4.
 • Rubacha K., 2003, Paradygmaty nauk społecznych, [w:] Pedagogika. Podręcznik Akademicki, t. 1, (red.) Kwieciński Z., Śliwerski B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szkudlarek T., 1995, Edukacja wieloznaczności. Perspektywa postmodernistyczna, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, (red.) Rutkowiak J., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Sztumski J., 1987, Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Szymański J.M., 1991, Życie systemów, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015, poz. 1872).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015, poz. 257).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-028b8eee-23af-4eef-9c19-1b0674e3b16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.