PL EN


2015 | 124 | 245-264
Article title

Najnowszy obraz chrystianizacji Litwy: Widziane znad Wilii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Contributors
reviewer
References
 • Abraham W, Polska a chrzest Litwy, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import 1914, s. 7.
 • Anonimowy autor: Sprawa janiska. Przyczyny, przebieg i wypływające z niej wnioski. Wilno 1912, s. 5, 7.
 • Alisauskas V., Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Praca zbiorowa. Przełożyła z języka litewskiego K. Korzeniewska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1914.
 • Ališauskas V., Krikščionybes Lietuvoje istorija. Sud., Aidai 2006.
 • Baranowski W., Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import (1914), s. I-IV.
 • Bardach J., Chrzest Litwy, „Polityka” Warszawa 1987, nr 19.
 • Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974 (edycja opracowana przez Mariana Henryka Serajskiego i Andrzeja Feliksa Grabskiego w serii PIW „Klasycy historio-grafii”, dodatek autora do tekstu głównego zatytułowany W imię prawdy dziejowej) s. 418.
 • Chodynicki K., Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed r. 1386, „Przegląd Historyczny” XVIII, 1914, s. 215-255.
 • Chodynicki K., Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie, „Ateneum Wileńskie” IV, 1927, s. 53-78.
 • Chodynicki K., Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich, „Ateneum Wileńskie” IV, 1927, s.417-451.
 • Fijałek J., Kościół rzymsko-katolicki na Litwie. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import 1914, s. 37-333.
 • Kłoczowski J., Chrystianizacja Litwy, praca zbiorowa, Kraków 1987.
 • Kosman M., Między historią a polityką. Udział Polski w chrystianizacji Litwy, „Przegląd Religioznawczy” 2000, nr 2(196), s. 13-28.
 • Kosman M., Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław 1976.
 • Kosman M., Ostatki jazyczestva v Pribal’tikie, „Voprosy Istorii”, Moskwa 1979, nr 5, s. 30-44.
 • Kosman M., Badacz dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie, „Nasza Przeszłość” t. 110, Kraków 2008, s. 5-16.
 • Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy, część I, „Nasza Przeszłość” t. 112, Kraków 2009, s. 5-53.
 • Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy, część II, „Nasza Przeszłość” t. 113, Kraków 2010, s. 5-65.
 • Kosman M., Mitologia rediviva. Między litwomanią a litwofobią w Kultura polityczna w Polsce, t. II: Mity i fakty. Praca zbiorowa. Poznań 1999, s. 103-111.
 • Kosman M., Krzyżacy a chrzest Litwy [w:] Ars historia. Księga pamiątkowa na 60-lecie urodzin Gerarda Labudy. Poznań 1976, s. 241-252.
 • Kosman M., Tolerancja wyznaniowa na Litwie do XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 18, 1973, s. 95-123.
 • Kosman M., O Kresach w historii i legendzie. Studia szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej, cz. II, Poznań 2014, s. 9-18, 174-203, 204-217.
 • Kosman M., Dwugłos o chrzcie Litwy, „Życie i Myśl” 1988, nr 3/4, s. 114-118.
 • Kosman M., Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w., Warszawa 1992, s. 7 nn.
 • Kosman M., Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 15.
 • Kosman M., Krzyżem i mieczem. Chrzest Litwy w historii i propagandzie politycznej, Poznań 2010, s. 294 nn.
 • Łowmiański H., Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. II, Wilno 1932, s. 205.
 • Ochmański J., Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego 1387-1550, Poznań 1963.
 • Ochmański J., Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań 1972.
 • Płygawko D., Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986.
 • Płygawko D., Polonia devastata. Polonia amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918), Poznań 2003.
 • Płygawko D., Akcja pomocy charytatywnej dla Litwy w czasie pierwszej wojny światowej [w:] Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Białystok 21-24 IX 1989, pod red. E. Felisiak, t. II: Historia i pamięć, Białystok 1992, s. 201-210.
 • Poniewierski J., Pontyfikat 1978-2005. Wstęp ks. Józef Tischner, Kraków 2005, s. 20.
 • Rabikauskas P., Krikščionybé Lietuvoje. Kanas 1938.
 • Rabikauskas P., Krikščionybé Lietuvoje, Čikaga 1997.
 • Rachuba A., Kiaupienė J., Kiaupa Z., Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, przedmowa Górzyński S. Warszawa 2008.
 • Waldorff J., Litewski pożar serc, „Polityka” Warszawa 1989, nr 18 z 6 maja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02911789-769c-4242-85de-a5edd564bcac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.