PL EN


2009 | 19 | 181-197
Article title

Polacy w Hiszpanii w latach 2004–2008

Content
Title variants
EN
Poles in Spain in the years 2004–2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z najnowszą migracją Polaków na tery torium Hiszpanii, koncentrując się na dwóch aspektach tego procesu: ich skali i rozmieszczeniu. W oparciu o analizę dokumentów urzędowych dwóch instytucji hiszpańskich zajmujących się problematyką migracyjną, autorka stara się odpowiedzieć na pytanie o liczbę Polaków mieszkających w Hiszpanii, oszacować ich napływ w ciągu czterech lat, które upłynęły od rozszerzenia Unii Europejskiej, oraz uzyskać informacje na temat ich rozmieszczenia w nowym kraju.
EN
The article describes the issues associated with the latest migration of Poles to Spain focusing on two aspects of the process: its scale and location. According to the analysis of formal documents belonging to two Spanish institutions researching on the matter of immigration issues, it is attempted in the paper to find an answer to the following questions: what the number of Poles currently living in Spain is, how to estimate their influx during the past 4 years since the expansion of the EU and how to gain information about their displacement in Spain.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geografi czne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, „CMR Working Papers”, nr 33/91, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. 2003, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „CMR Working Papers”, nr 49, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski.
 • Nachmias Ch.F., Nachmias D. 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Nalewajko M. 2003, Tworzenie się społeczności polskiej w Regionie Autonomicznym Madryt – doświadczenie imigracji, w: Hiszpania – Polska. Spotkania, red. E.E. Gon zález Martínez, M. Nalewajko, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 125–157.
 • Osvaldo Esteban F. 2005, Evolución y composición de la inmigración iberoamericana en España en la última década, w: Migraciones e interculturalidad. Experiencias europeas y latinoamericanas, red. F. Rodríguez, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego CELSA, Warszawa, s. 77–91.
 • Ramírez Goicoechea E. 2003, Społeczność imigrantów polskich w Hiszpanii. Cechy specyficzne grupy, w: Hiszpania – Polska. Spotkania, red. E.E. González Martínez, M. Nalewajko, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 95–125.
 • Stanek M. 2008, Migracje zarobkowe Polaków do Hiszpanii po 1989 roku, w: Poza Ojczyzną niosą Ojczyznę – przeszłość i teraźniejszość Polonii hiszpańskiej, red. I. Barlińska, M. Raczkiewicz, M. Stanek, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków, s. 73–105.
 • Anuario Estadístico de Inmigración del ańo 2003–2007 [online], Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid, dostępny: http://extranjeros.mtin.es/es/ general/DatosEstadisticos_index.html [informacja uzyskana 25 sierpnia 2008].
 • Eurostat – Statistical Offi ce of the European Communities, [online] dostępny: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&table Selection=1&plugin=1 [informacja uzyskana 4 maja 2009].
 • Explotación estadística del Padrón 2003–2008 [online], Instituto Nacional de Estadística, dostępny: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245& file=inebase&L= [informacja uzyskana 15 kwietnia 2009].
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2007 2008 [online], Główny Urząd Statystyczny, dostępny: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Informacja_o_rozmiarach_i_kierunk_emigra_z_Polski_w_latach_2004_2007.pdf [informacja uzyskana 3 października 2008].
 • Informes Trimestrales 2008, nr 4: Extranjeros con certifi cado de registro o tarjeta de residencia en vigor y Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31 de diciembre de 2008 [online], Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid, dostępny: http://extranjeros.mtin.es/es/ InformacionEstadistica/Informes/ [informacja uzyskana 15 kwietnia 2009].
 • Polscy emigranci w Europie (2008) [online], Polskie Badania Internetu, dostępne: http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/86/.
 • Praca w Hiszpanii 2007 [online], red. EURES – ESPAÑA, dostępny: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/busqueda/pdf/trabEsp_pl.pdf [informacja uzyskana 4 czerwca 2008].
 • Sytuacja Polaków w Hiszpanii po 1 maja 2004 roku [online], Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie, dostępny: http://www.madrid.polemb.net/index.php? document =95 [informacja uzyskana 7 maja 2008].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-029869c6-767f-4362-95a5-6bdb4907c004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.