PL EN


2011 | 10 | 145-188
Article title

Zapożyczenia niemieckie w “Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Authors
Content
Title variants
EN
German loan-words in „Krzyżacy” by Henryk Sienkiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article contains a stylistic-lexis analysis of German loan-words which appear in “Krzyżacy” by Henryk Sienkiewicz. Its aim was to decide about the function of this group of loan-words in creation of the presented world in the novel. Material basis, counting 235 lexical units, was grouped and described in several semantic categories concerned, among other things, with: 1. different branches of economy, 2. widely understood socio-political life, 3. daily life and customs. The main text is accompanied by a dictionary of all German loan-words, which included, apart from basic information such as: definition and frequency, also their location in different lexicographic sources.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I–II (A–P), Warszawa 2000.
 • Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, przedruk z pierwszego wydania, Warszawa 1985.
 • Dąbrowska K., Metody archaizacji językowej w powieściach historycznych H. Sienkiewicza, „Językoznawca” 1960, nr 5.
 • Długosz J., Spotkanie się i bitwa straszna Polaków z Krzyżakami 15 lipca 1410 roku, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1988.
 • Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa 1999.
 • Dubisz S., Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (Nurt ludowy w latach 1945–1975), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986.
 • Fasmer M., Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, Moskwa 1987.
 • Kijas J., Źródła historyczne „Krzyżaków”, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1985.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1985.
 • Kupiszewski W., Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w „Syzyfowych pracach” Stefana Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 1988, z. 8.
 • Kurzydłowa E., Archaizacja językowa w „Krzyżakach” H. Sienkiewicza, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 1973, t. XIX.
 • Mariak L., „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, XVII (37).
 • Mariak L., Pole leksykalne walki orężnej w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny , Szczecin 2005, t. 4.
 • Moszyński L., Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań 1954.
 • Moszyński L., Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie, Poznań 1954.
 • Nowowiejski B., Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku, Białystok 1996.
 • Pawłowski E., Gwara ludowa w „Krzyżakach” Sienkiewicza, „Język Polski” 1949, z. XXIX.
 • Pihan-Kijasowa A., Zapożyczenia angielskie w prozie Bolesława Prusa, „Slavia Occidentalis” 1992, t. 48/49.
 • Rybicka H., Wyrazy pochodzenia obcego w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska, „Poradnik Językowy” 1988, z. 8.
 • Sienkiewicz H., Wybór pism, Wstęp L. Kruczkowskiego, t. IV, V, Warszawa 1954.
 • Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V (A–Ł), Kraków 1958–1983.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VI, Warszawa 1900–1927.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. 1–32, Wrocław 1966–2004.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I–X, Wrocław 1953–1987.
 • Słownik wyrazów obcych, red. M. Rysiewicz, Warszawa 1964.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995.
 • Trzaska, Evert, Michalski, Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1939.
 • Walczak B., O języku „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, w: Polska powieść historyczna XX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1990.
 • Walczak B., Sienkiewicz w dziejach języka polskiego, w: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1998.
 • Walczak B., Uwagi o języku „Quo vadis?”, w: Henryk Sienkiewicz – twórczość i recepcja, Lublin 1991.
 • Walczak B., Z problematyki wpływów angielskich w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku (Rola Henryka Sienkiewicza w recepcji anglicyzmów), „Slavia Occidentalis” 1997, t. 54.
 • Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
 • Wiśniewska H., Zapożyczenia kresowe w „Ogniem i mieczem” na tle ich występowania w utworach z epoki, „Język Artystyczny” 1996, red. D. Ostaszewska, E. Sławkowa, t. 10.
 • Witaszek-Samborska M., Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-02a0ade5-945b-4e90-87ba-4d743d9c5284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.