Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 37 | 306-319

Article title

Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The Role of Service Sector in Socio-economic Development and the Creation of Knowledge-based Economy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z tendencji rozwojowych obserwowanych w gospodarce światowej od ponad trzydzie-stu lat jest systematyczny wzrost znaczenia sektora usług. Usługi wytwarzają ponad dwie trzecie produktu krajowego państw wysoko rozwiniętych. Stanowią one dynamicznie rozwijający się sektor tych gospodarek, oparty na wykorzystaniu kapitału ludzkiego oraz charakteryzujący się wysokim nasyceniem nowymi technologiami. Wzrost wykorzystania wiedzy specjalistycznej w usługach został dostrzeżony przez badaczy sektora usług, co znalazło wyraz w pojawieniu się „nowej” kategorii usług opartych na zaawansowanej wiedzy (Knowledge Intensive Services – KIS). Ich rozwój jest postrzegany jako wskaźnik przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Artykuł został podzielony na dwie części. W części pierwszej ukazano ewolucję znaczenia sektora usług w gospodarce Polski. Wskazano jego udział w strukturze PKB oraz za-trudnieniu. W tym miejscu dokonano również charakterystyki polskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz wskazuje zalety naszego kraju jako miej-sca delokalizacji działalności usługowej. Omówione zostało również miejsce Polski w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług.
EN
Over the past three decades, the service sector has increased dramatically and now occupies the largest share of the economy of advanced industrial societies. Services bring over two thirds of GDP in developed countries. They are a dynamic component of their economy, based on human capital and characterized by a high consumption of new technologies. An increase of exploiting the potential of specialized knowledge in services has been noticed by researchers of the service sector, which resulted in the appearance of a „new” category services based on specialized knowledge (Knowledge Intensive Services). Their development is perceived as an indicator of a shift towards knowledge based services. The article examines the importance of the service sector for the creation of knowledge-based economy in Poland. It is divided into two parts. Part one discusses the economic significance of the service sector in Poland. It analyzes the share of the service sector in GDP and employment. In that point the export of Poland service’s has also been characterized – in terms of its material structure. The second part analyzes the meaning of information-intensive services in shaping the economy based on knowledge in Poland and presents advantages of our country as a place for delocalizing services. The position of Poland in ranks of attractiveness for offshore services has also been analyzed.

Year

Issue

37

Pages

306-319

Physical description

Contributors

author
 • Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

References

 • Czerwnińska E., 2003, Usługi w gospodarce polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 991.
 • Daniels P.W., 2000, Export of Services or Servicing Exports?, „Geografiska Annaler”, Vol. 82, No. 1.
 • GUS, Rocznik statystyczny, różne roczniki.
 • Kearney A.T., 2009, The Shifting Geography of Offshoring, The 2009 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, A.T. Kearney, Chicago.
 • Kearney A.T., 2011, Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence, The A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, A.T. Kearney, Chicago.
 • Kieżun W., 2013, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kłosiński K.A., Masłowski A., 2005, Globalizacja sektora usług w Polsce, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Miles I., 2008, Knowledge services [w:] Knowledge policy. Challenges for the 21st Cen-tury, red. G. Heran, D. Rooney, Edward Elgar Publishin Limited, Cheltenham.
 • NBP, www.nbp.pl/statystyka/bilans_platniczy/bop_q_pln.xls (stan na dzień 9.07.2013).
 • Szymaniak A., 2008, Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług [w:] Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szy-maniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tholons Top 100 Outsourcing Cities 2013, http://www.tholons.com/TholonsTop100 (dostęp 1.03.2013).
 • Uliszak R., Grad N., 2012, Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Vol. 20.
 • Węgrzyn G., 2013, Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – studium komparaty-styczne, „Oeconomia Copernicana”, nr 1.
 • WTO, 2000, International Trade Statistics 2000, WTO, Geneva.
 • WTO, 2007, International Trade Statistics 2008, WTO, Geneva.
 • WTO, 2012, International Trade Statistics 2012, WTO, Geneva.
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, 2012, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02ac1209-cfd5-4320-a085-02e240d675ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.