Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16 |

Article title

The Works of the Knights of Columbus as the Way of Catholic Volunteerism

Title variants

PL
Dzieła Rycerzy Kolumba jako droga realizacji katolickiego wolontariatu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
"Volunteerism" is a wide term to describe altruistic behaviours or activities to promote human goodness, well-being, and integrity. Christian people have always been encouraged to follow Christ, who went around doing good (Acts 10: 38). Among Christian volunteers special recognition is due to the Knights of Columbus, who through numerous activities humbly defend basic values. The Organization, founded by Rev. Michael J. McGivney in New Haven, CT in 1882, provides its members with brotherly support and help for their families. At present the organization of the Knights of Columbus is built on more than 1.8 million members, united in more than 14, 000 councils worldwide, including Poland. Currently, the Fraternity every year contributes to charitable works $170 million and 70 million hours of volunteer labour under the motto, "In Service to One, in Service to All". The history of the Order is a history of service, a history of responding to a variety of needs. The Order stands up for the "Culture of Life" and life-affirming laws against abortion, euthanasia and physician assisted suicide, and medical procedures that violate human life. The Knights promote a "Culture of Inclusion" by support for people living with disabilities, confirming that they are significant and welcomed. Serving a "Culture of Love" brother Knights offer food to the hungry, warm clothes for the needy, shelter for the homeless, and help for those affected by tragic occurrences or natural disasters. Knights advocate "Healthy Culture", the Christian roots and identity of Western civilization, and believe in the renewal of society by the promotion of lasting values and principles. The Order, founded in poverty and inconvenience, and inspired by the Holy Spirit, goes on with good deeds, especially to the least of brothers and sisters (Matthew 25: 40) of Jesus Christ.
PL
„Wolontariat” to termin o szerokim znaczeniu, składają się nań altruistyczne postawy i działalność na rzecz ludzkiego dobra, dobrobytu i integralności. Wszyscy chrześcijanie są powołani do naśladowania Chrystusa, który przeszedł [...] dobrze czyniąc (Dz 10,38). Wśród chrześcijańskich wolontariuszy na wyrazy szczególnego uznania zasługują Rycerze Kolumba, którzy swoimi licznymi dziełami bronią fundamentalnych zasad etycznych i niosą pomoc potrzebującym. Organizacja powstała z inicjatywy ks. Michaela J. McGivneya w New Haven, w stanie Connecticut w USA w 1882 r., aby służyć swoim członkom braterską pomocą i wspierać ich rodziny. Obecnie Bractwo liczy 1,8 miliona członków zgromadzonych w ponad 14 tysiącach rad na całym świecie. W Polsce organizacja liczy ponad 2 tysiące członków. Działalność charytatywna Rycerzy Kolumba pod mottem „W służbie jednemu, w służbie wszystkim” obejmuje donacje charytatywne w wysokości 170 milionów USD i 70 milionów godzin wolontariackiej pracy rocznie. Bractwo promuje „kulturę życia”, regulacje prawne afirmujące życie, zakazujące aborcji, eutanazji, samobójstwa w asyście lekarza i procedur medycznych, które nie szanują integralności ludzkiego życia. Swoimi dziełami wsparcia osób niepełnosprawnych Rycerze budują „kulturę akceptacji”, w której ludzie zmagający się z inwalidztwem są przyjmowani i szanowani. Służąc „kulturze miłości” Bractwo oferuje pożywienie głodnym, ciepłe ubrania potrzebującym, schronienie biednym i pomoc osobom dotkniętym wojnami lub klęskami żywiołowymi. Rycerze Kolumba są adwokatem „zdrowej kultury”, chrześcijańskich korzeni zachodniej cywilizacji i wiary w niezmienne zasady etyczne. Organizacja założona wśród ubóstwa, inspirowana natchnieniami Ducha Świętego trwa, czyniąc dobro, szczególnie najmniejszym braciom i siostrom Jezusa Chrystusa (por. Mt 25,40).

Year

Volume

16

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-02bae20b-0324-4a1d-bcdf-2943e969fba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.